SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 21/04/2024 09:32 It is currently 21/04/2024 09:32
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - Introducere in drept

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi [url=http://spiruharet.eu.org/viewtopic.php?

f=57&t=1107]regulamentul[/url] înainte de a scrie pe forum
Folosiţi [img]http://www.serialenet.ro/styles/X_Silver/theme/images/icon_textb

ox_search.gif[/img] căutarea
înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - Introducere in drept

Postby uody_l » 02/02/2007 10:57

Introducere in drept

1) Ce cuprinde sistemul stiintelor?
stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire

2) Care sunt pãrtile din care este alcãtuit sistemul stiintelor dreptului?
stiinte predominant teoretice, stiinte juridice istorice, stiinte juridice de ramurã, stiinte juridice participative

3) Care este definitia Teoriei generale a dreptului?
este disciplina care studiazã ansamblul dreptului, respectiv determinarea, articulatiile si esenta, alcãtuirea si structurarea lui si care elaboreazã instrumentele esentiale si conceptele fundamentale prin care dreptul este gândit

4) Care este obiectul specific Teoriei generale a dreptului
observarea si cercetarea fenomenului juridic, a legilor generale ale vietii juridice si a categoriilor si notiunilor generale, valabile pentru întreaga stiintã juridicã

5) Care sunt metodele de cercetare juridicã?
logicã, comparativã, istoricã, cantitativã, sociologicã

6) Cãrei metode de cercetare juridicã apartine observatia?
metodei sociologice de cercetare juridicã

7) Cum este definit dreptul în acceptiunea sa de drept obiectiv
ansamblul normelor juridice elaborate de stat în scopul desfãsurãrii normale a vietii în comun a oamenilor

8) În ce constã continutul dreptului?
totalitatea elementelor, laturilor si conexiunilor care exprimã în mod concret vointa intereselor sociale care reclamã oficializarea si garantarea lor de cãtre stat

9) Ce este dreptul în esenta sa?
vointa juridicã, exprimatã în legi si apãratã de stat

10) Care sunt izvoarele formale ale dreptului
actul normativ, cutuma, jurisprudenta, doctrina juridicã, contractul normativ

11) Care este întelesul notiunii de tehnicã juridicã?
totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor si tehnicilor utilizate de organele puterii de stat în procesul de initiere, elaborare si adoptare a actelor normative

12) Care sunt principiile actiunii în timp a normei juridice?
principiul neretroactivitãtii cu cele 2 exceptii: principiul ultraactivitãtii si principiul
retroactivitãtii

13) Care sunt principiile actiunii în spatiu si asupra persoanelor a normei juridice?
principiul teritorialitãtii, principiul personalitãtii si principiul realitãtii

14) Care este clasificarea ipotezelor?
determinate, relativ determinate, simple, complexe

15) Cum se clasificã normele juridice dupã modul de reglementare a conduitei?
norme juridice onerative, prohibitive, permisive, supletive

16) Cum actioneazã în timp norma juridicã?
intrã în vigoare, parcurge perioada activã, iese din vigoare

17) Care este structura logicã a normei juridice?
ipoteza, dispozitia, sanctiunea

18) Ce cuprinde dispozitia unei norme juridice?
conduita ce trebuie urmatã în cazul ipotezei formulate

19) Cum se clasificã dispozitiile?
determinate, relativ determinate

20) Definitia normei juridice:
regulã de conduitã cu caracter general si obligatoriu, elaboratã sau recunoscutã de puterea
de stat în scopul asigurãrii ordinii sociale, ce poate fi adusã ãla îndeplinire, la nevoie, prin forta de constrângere a Statului

21) Care sunt trãsãturile caracteristice ale normei juridice?
sunt generale, impersonale, obligatorii, au caracter tipic, implicã un raport intersubiectiv

22) Care sunt laturile componente ale formei de stat?
forma de guvernãmânt, structura de stat, regimul politic

23) Ce cuprinde sistemul normelor sociale?
norme etice, norme obisnuielnice, norme tehnice, norme politice, norme religioase, norme
juridice, norme de convietuire socialã

24) Care sunt elementele sistemului dreptului?
norma juridicã, institutia juridicã, subramura de drept, ramura de drept, diviziuni de drept

25) Care sunt componentele realitãtii juridice?
constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept

26) Care sunt marile sisteme de drept?
sistemul de drept romano-germanic, anglo-saxon si sisteme de drept traditionale si religioase, sistemul de drept al comunitãtii europene

27) Ce sunt principiile dreptului?
acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborãrii si aplicãrii dreptului

28) Care sunt principiile generale ale dreptului?
principiul asigurãrii bazelor legale de functionare a statului, principiul libertãtii, principiul egalitãtii, principiul responsabilitãtii, principiul dreptãtii, echitãtii si justitiei

29) Ce sunt functiile dreptului?
acele activitãti concrete pe care le executã dreptul pentru a-si realiza scopul sãu concret, fundamental, acela de a asigura ordinea în societate, potrivit vointei generale

30) Care sunt functiile dreptului?
functia de institutionalizare sau formalizare juridicã a organizãrii social-politice, functia de conservare, apãrare si garantare a valorilor fundamentale ale societãþii, functia de conducere a societãtii, functia normativã, functia preventivã

31) Cum definim statul?
statul este principala institutie politicã a societãtii care prin prerogativa ce o are de a elabora si aplica dreptul, asigurã organizarea si conducerea societãtii


32) Care sunt pãrtile constitutive ale actului normativ?
Titlul, formula introductivã, preambulul, partea dispozitivã, formula de atestare

33) Care sunt principiile legiferãrii?
principiul fundamentãrii stiinfifice a activitãtii de elaborare a normelor juridice, principiul echilibrului, principiul corelãrii sistemului actelor normative (al articulãrii, al armoniei), principiul accesibilitãtii si economiei de mijloace în elaborarea actelor normative

34) Care sunt etapele elaborãrii actelor normative?
initierea proiectului de lege, dezbaterea proiectului de lege, promulgarea legii, publicarea legii

35) Care sunt formele de sistematizare a actelor normative?
incorporarea si sistematizarea

36) În ce constã realizarea dreptului?
este procesul complex de transpunere în viatã a continutului normelor juridice, proces în care destinatarii dreptului respectã si aduc la îndeplinire dispozitiile actelor normative, iar în situatia încãlcãrii acestora, statul intervine pentru aplicarea dreptului

37) Care sunt fazele procesului de aplicare a dreptului?
stabilirea stãrii de fapt, alegerea normei de drept, interpretarea normei de drept elaborarea si emiterea actului de aplicare

38) Care sunt modurile interpretãrii normelor juridice?
interpretarea oficialã, neoficialã

39) Care sunt metodele de interpretare a normelor juridice?
metoda gramaticalã, sistematicã, istoricã, logicã

40) Ce este raportul juridic?
este o legãturã socialã între participanti determinati, reglementatã de norma juridicã, susceptibilã de a fi apãratã pe calea coercitiei statale si caracterizatã prin existenta drepturilor si obligatiilor juridice

41) Care sunt premisele raportului juridic?
norma juridicã, subiectele raportului juridic, faptele juridice

42) În ce constã continutul raportului juridic?
drepturile si obligatiile subiectelor într-un raport juridic concret determinat, care sunt prevãzute de norma juridicã

43) Ce este obiectul raportului juridic?
conduita ce se realizeazã de cãtre subiectii raportului juridic ca urmare a exercitãrii drepturilor si îndeplinirii obligatiillor pe care le identificãm în conþinutul raportului juridic

44) Ce desemneazã faptul juridic?
acele împrejurãri, evenimente sau stãri de fapt reale care creeazã, modificã sau sting un raport juridic

45) Care sunt particularitãtile raportului juridic penal?
este un raport juridic de constrângere

46) Ce este rãspunderea juridicã?
este un raport juridic, creat de norma juridicã, între persoana care a încãlcat dispozitiile legii si stat, reprezentat de organele de aplicare a legii

47) Care sunt conditiile rãspunderii juridice?
conduita ilicitã, vinovatia, legãtura de cauzalitate

48) Care sunt formele specifice ale rãspunderii juridice?
rãspunderea penalã, administrativã, civilã, a membrilor guvernului, a sefului de stat

49) Care este componenta realitãtii juridice?
constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept

50) Cãrei categorii de izvor de drept apartine doctrina?
izvoare neoficiale
uody_l
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 31/01/2007 07:57
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Advertisement

varianta de la satu mare!SUCCES!!!

Postby whitewolfgun » 10/02/2007 20:55

Varianta mea.SATU MARE
Introducere in drept
1) Ce cuprinde sistemul ştiinţelor?
2 ştiinţe ale naturii, ştiinţe despre societate, ştiinţe despre gândire
2) Care sunt părţile din care este alcătuit sistemul ştiinţelor dreptului?
5 ştiinţe predominant teoretice, ştiinţe juridice istorice, ştiinţe juridice de ramură, ştiinţe
juridice participative
3) Care este definiţia Teoriei generale a dreptului?
4 este disciplina care studiază ansamblul dreptului, respectiv determinarea, articulaţiile şi
esenţa, alcătuirea şi structurarea lui şi care elaborează instrumentele esenţiale şi conceptele
fundamentale prin care dreptul este gândit
4) Care este obiectul specific Teoriei generale a dreptului?
3 observarea şi cercetarea fenomenului juridic, a legilor generale ale vieţii juridice şi a
categoriilor şi noţiunilor generale, valabile pentru întreaga ştiinţă juridică
5) Care sunt metodele de cercetare juridică?
3 logică, comparativă, istorică, cantitativă, sociologică
6) Cărei metode de cercetare juridică aparţine observaţia?
1 metodei sociologice de cercetare juridică
7) Cum este definit dreptul în accepţiunea sa de drept obiectiv?
4 ansamblul normelor juridice elaborate de stat în scopul desfăşurării normale a vieţii în
comun a oamenilor
8) În ce constă conţinutul dreptului?
1 totalitatea elementelor, laturilor şi conexiunilor care exprimă în mod concret voinţa
intereselor sociale care reclamă oficializarea şi garantarea lor de către stat
9) Ce este dreptul în esenţa sa?
5 voinţa juridică, exprimată în legi şi apărată de stat
10) Care sunt izvoarele formale ale dreptului?
4 actul normativ, cutuma, jurisprudenţa, doctrina juridică, contractul normativ
11) Care este înţelesul noţiunii de tehnică juridică?
2 totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor şi tehnicilor utilizate de organele puterii de
stat în procesul de iniţiere, elaborare şi adoptare a actelor normative
12) Care sunt principiile acţiunii în timp a normei juridice?
2 principiul neretroactivităţii cu cele 2 excepţii: principiul ultraactivităţii şi principiul
retroactivităţii
13) Care sunt principiile acţiunii în spaţiu şi asupra persoanelor a normei juridice?
1 principiul teritorialităţii, principiul personalităţii şi principiul realităţii
14) Care este clasificarea ipotezelor?
4 determinate, relativ determinate, simple, complexe

15) Cum se clasifică normele juridice după modul de reglementare a conduitei?
1 norme juridice onerative, prohibitive, permisive, supletive
16) Cum acţionează în timp norma juridică?
1 norma juridică acţionează pe timp nedeterminat, în spaţiu limitat la teritoriul statului şi
asupra unor categorii de persoane angrenate în circuitul civil
5 intră în vigoare, parcurge perioada activă, iese din vigoare
17) Care este structura logică a normei juridice?
3 ipoteza, dispoziţia, sancţiunea
18) Ce cuprinde dispoziţia unei norme juridice?
4 conduita ce trebuie urmată în cazul ipotezei formulate
19) Cum se clasifică dispoziţiile?
4 determinate, relativ determinate
20) Definiţia normei juridice:
4 regulă de conduită cu caracter general şi obligatoriu, elaborată sau recunoscută de puterea
de stat în scopul asigurării ordinii sociale, ce poate fi adusă la îndeplinire, la nevoie, prin
forţa de constrângere a statului
21) Care sunt trăsăturile caracteristice ale normei juridice?
4 sunt generale, impersonale, obligatorii, au caracter tipic, implică un raport intersubiectiv 5 moralitatea, este scrisă, are sancţiunea inclusă, este obligatorie
22) Care sunt laturile componente ale formei de stat?
1 forma de guvernământ, structura de stat, regimul politic
23) Ce cuprinde sistemul normelor sociale?
5 norme etice, norme obişnuielnice, norme tehnice, norme politice, norme religioase, norme
juridice, norme de convieţuire socială
24) Care sunt elementele sistemului dreptului?
2 norma juridică, instituţia juridică, subramura de drept, ramura de drept, diviziuni de drept
25) Care sunt componentele realităţii juridice?
5 norma juridică, instituţia de drept, ramura de drept, diviziunile dreptului
26) Care sunt marile sisteme de drept?
3 sistemul de drept romano-germanic, anglo-saxon şi sisteme de drept tradiţionale şi
religioase, sistemul de drept al comunităţii europene
27) Ce sunt principiile dreptului?
5 acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborării şi aplicării dreptului
28) Care sunt principiile generale ale dreptului?
1 principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului, principiul libertăţii, principiul
egalităţii, principiul responsabilităţii, principiul dreptăţii, echităţii şi justiţiei

29) Ce sunt funcţiile dreptului?
2 acele activităţi concrete pe care le execută dreptul pentru a-şi realiza scopul său concret,
fundamental, acela de a asigura ordinea în societate, potrivit voinţei generale
30) Care sunt funcţiile dreptului?
3 funcţia de instituţionalizare sau formalizare juridică a organizării social-politice, funcţia
de conservare, apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii, funcţia de
conducere a societăţii, funcţia normativă, funcţia preventivă
31) Cum definim statul?
4 statul este principala instituţie politică a societăţii care prin prerogativa ce o are de a
elabora şi aplica dreptul, asigură organizarea şi conducerea societăţii
32) Care sunt părţile constitutive ale actului normativ?
5 Titlul, formula introductivă, preambulul, partea dispozitivă, formula de atestare
33) Care sunt principiile legiferării?
3 principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor juridice, principiul
echilibrului, principiul corelării sistemului actelor normative (al articulării, al armoniei),
principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea actelor normative
34) Care sunt etapele elaborării actelor normative?
5 iniţierea proiectului de lege, dezbaterea proiectului de lege, promulgarea legii, publicarea
legii
35) Care sunt formele de sistematizare a actelor normative?
5 incorporarea şi sistematizarea
36) În ce constă realizarea dreptului?
3 este procesul complex de transpunere în viaţă a conţinutului normelor juridice, proces în
care destinatarii dreptului respectă şi aduc la îndeplinire dispoziţiile actelor normative, iar în situaţia încălcării acestora, statul intervine pentru aplicarea dreptului
37) Care sunt fazele procesului de aplicare a dreptului?
5 stabilirea stării de fapt, alegerea normei de drept, interpretarea normei de drept elaborarea
şi emiterea actului de aplicare
38) Care sunt modurile interpretării normelor juridice?
4 interpretarea oficială, neoficială
39) Care sunt metodele de interpretare a normelor juridice?
4 metoda gramaticală, sistematică, istorică, logică
40) Ce este raportul juridic?
5 este o legătură socială între participanţi determinaţi, reglementată de norma juridică,
susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiei statale şi caracterizată prin existenţa
drepturilor şi obligaţiilor juridice
41) Care sunt premisele raportului juridic?
3 norma juridică, subiectele raportului juridic, faptele juridice
42) În ce constă conţinutul raportului juridic?
4 drepturile şi obligaţiile subiectelor într-un raport juridic concret determinat, care sunt
prevăzute de norma juridică
43) Ce este obiectul raportului juridic?
1 conduita ce se realizează de către subiecţii raportului juridic ca urmare a exercitării
drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor pe care le identificăm în conţinutul raportului juridic
44) Ce desemnează faptul juridic?
3 acele împrejurări, evenimente sau stări de fapt reale care creează, modifică sau sting un
raport juridic
45) Care sunt particularităţile raportului juridic penal?
2 este un raport juridic de constrângere
46) Ce este răspunderea juridică?
3 este un raport juridic, creat de norma juridică, între persoana care a încălcat dispoziţiile legii şi stat, reprezentat de organele de aplicare a legii
47) Care sunt condiţiile răspunderii juridice?
5 conduita ilicită, vinovăţia, legătura de cauzalitate
48) Care sunt formele specifice ale răspunderii juridice?
1 răspunderea penală, administrativă, civilă, a membrilor guvernului, a şefului de
49) Care este componenta realităţii juridice?
4 norma juridică, instituţia juridică, subramura de drept, ramura de drept, diviziunile
dreptului
50) Cărei categorii de izvor de drept aparţine doctrina?
3 izvoare neoficiale
bobocel in plina cariera!!!
whitewolfgun
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 10/02/2007 20:05
Location: satu mare
Reputation point: 0

Raspunsuri sigure la Introducere in drept

Postby ancar » 12/02/2007 14:56

Raspunsurile sunt testate, am luat 10., deci.... :whistle:
NR. INTREBARE - RASPUNS
1.- 2
2.-5
3.-4
4.-3
5.-3
6.-1
7.-4
8.-1
9.-5
10.-4
11.-2
12.-2
13.-1
14.-4
15.-1
16.-5
17.-3
18.-4
19.-4
20.-4
21.-4
22.-1
23.-5
24.-2
25.-2
26.-2
27.-5
28.-1
29.-2
30.-3
31.-4
32.-5
33.-3
34.-5
35.-5
36.-3
37.-5
38.-4
39.-4
40.-5
41.-3
42.-4
43.-1
44.-3
45.-2
46.-3
47.-5
48.-1
49.-2
BAFTA :-D
ancar
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 12/02/2007 14:33
Reputation point: 0

INTRODUCERE IN DREPT AN1

Postby ROZYN » 12/02/2007 22:15

Rezolvarea lui uody_l este corecta.Este verificata :-) Folositi-o cu incredere!
ROZYN
Membru
Membru
 
Posts: 5
Joined: 12/02/2007 21:37
Reputation point: 0

Dar raspunsuri la DREPT CONSTITUTIONAL anul 1 ???

Postby Gigicomputer » 19/02/2007 23:04

Salut!
Please HELP!!!
Raspunsuri CORECTE la DREPT CONSTITUTIONAL anul I Spiru Haret nu are nimeni??? Sunt 120 de intrebari cu raspuns multiplu!
Nu am gasit la nimeni!!!
Please help!!!
Gigicomputer
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 19/02/2007 22:48
Reputation point: 0

Re: Dar raspunsuri la DREPT CONSTITUTIONAL anul 1 ???

Postby Stanescu Eliza Cristina » 20/02/2007 00:13

Gigicomputer wrote:
Salut!
Please HELP!!!
Raspunsuri CORECTE la DREPT CONSTITUTIONAL anul I Spiru Haret nu are nimeni??? Sunt 120 de intrebari cu raspuns multiplu!
Nu am gasit la nimeni!!!
Please help!!!

Si eu vreau raspunsurile, daca le faci rost mi le trimiti si mie?
te rog mult :-|
Stanescu Eliza Cristina
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 14/02/2007 19:25
Reputation point: 0

constitutional

Postby Jefferson » 19/03/2007 07:27

Iata o varianta la constitutional.

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept?
a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii
b. reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman
c. reguli privind bunele moravuri, morala publica, buna credinta si cutuma
d. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
e. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat
1. a+b+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+b+c+e
5. a+b+e
răspuns:1
2. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina “Drept Constitutional”
a. drept fundamental
b. drept constitutional si institutii politice
c. drept public
d. drept constitutional si administrativ
e. drept de stat
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
3. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?
a. este ramura principala a sistemului de drept
b. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile publice
c. proclama drepturile si libertatile fundamentale
d. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat
e. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale
1. b+c+d+e
2. a+b+c
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5

4. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman
a. obiceiul (cutuma)
b. legea ca act juridic al Parlamentului
c. hotararile Guvernului
d. reglementarile Parlamentului (regulamente)
e. legislatia delegata
1. b+c+d+e
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
5. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?
a. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept
b. relatiile specifice de drept constitutional
c. relatiile specifice altor ramuri de drept
d. relatii cu dubla natura juridica
e. relatii sociale reglementate de drept
1. b+d
2. a+b
3. b+e
4. c+d
5. a+d
răspuns:1
6. Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
a. poporul
b. strainii si apatrizii
c. statul
d. partidele si formatiunile politice
e. refugiatii
1. b+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+b+c+d
5. a+d
răspuns:4


7. Care sunt categoriile de norme juridice care alcatuiesc sistemul dreptului constitutional romanesc?
a. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului
b. norme care stabilesc titularul puterii, bazele puterilor si bazele organizarii puterilor in stat
c. proclama drepturile si libertatile fundamentale
d. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale
e. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei
1. b+e
2. a+b
3. b+c
4. a+b+c+e
5. a+d
răspuns:4
8. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?
a. sunt norme directe, nemijlocite
b. sunt norme principii
c. sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita
d. sunt normele care stabilesc directii economice
e. sunt norme cuprinse numai in legea fundamentala
1. a+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
9. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de constitutie
a. este legea fundamentala a statului
b. constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema
c. constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale, politice, culturale si juridice
d. constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat e. constitutia are o forma scrisa
1. a+b+d
2. a+b+c
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d
răspuns:1


10. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:
a. in functie de continutul sau
b. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
c. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate
d. regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare a sa
e. in functie de ansamblul regulilor de drept si si a unui numar de uzante
1. a+b+d
2. a+b+e
3. b+c+d
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5
11. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:
a. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
b. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita autoritate statala, conform unei proceduri speciale
c. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic (constitutie)
d. elementele de continut ce trebuie cuprinse intr-o constitutie
e. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise
1. a+c+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
12. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional
a. criteriul obiectului de reglementare
b. criteriul continutului normativ
c. criteriul autoritatii publice emitente
d. criteriul structurii logico-formale
e. criteriul fortei juridice a actului normativ
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3
13. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
a. supralegalitatea Constitutiei
b. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
c. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin izvoare de drept
d. valorile supreme garantate de Constitutie
e. principiile aplicabile dreptului constitutional
1. b+c
2. a+b+c
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d+e
răspuns:1
14. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:
a. supralegalitatea principiilor constitutionale
b. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie
c. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate, organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti
d. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale
e. valorile supreme garantate de Constitutie sunt aplicabile intregului sistem constitutional
1. a+b+c+d+e
2. b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
15. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie:
a. Parlamentul
b. Guvernul
c. Adunarea (Puterea) Constituanta
d. Presedintele
e. Autoritatea care este purtatoarea unei idei abstracte, generale, de drept
1. d+e
2. B
3. C
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:4
16. Care sunt modurile de adoptare a Constitutiei care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?
a. Constitutia acordata
b. Constitutia plebiscitara
c. Constitutia Pact
d. Constitutia conventie
e. Constitutia parlamentara


1. a+b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+d
răspuns:1
17. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare au fost folosite?
a. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile
b. interdictia absoluta de modicare a constitutiei
c. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita
d. folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei
e. folosirea unei alte proceduri de revizuire decat cea prevazuta de insasi legea fundamentala
1. a+b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
18. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?
a. o trasatura a constitutiei
b. o categorie politico-juridica
c. o categorie juridica
d. o notiune complexa
e. o superlegalitate
1. b+c+d
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5
19. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?
a. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei
b. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia
c. deosebirile dintre constitutie si legi
d. conformitatea intregului drept cu constitutia
e. controlul general al aplicarii constitutiei1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:4

20. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?
a. controlul general al aplicarii constitutiei
b. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia
c. deosebirile dintre constitutie si legi
d. conformitatea intregului drept cu constitutia
e. controlul constitutionalitatii legilor
1. a+b+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+d
răspuns:1
21. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?
a. Anglia
b. Canada
c. Israel
d. Noua Zeelanda
e. Cuba
1. a+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5.a+d

răspuns:4
22. Care dintre urmatoarele principii reprezinta principii generale care stau la baza cetateniei romane?
a. cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat
b. functiile si demnitatile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara
c. cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere
d. numai cetatenii romani sunt tinuti a indeplini toate obligatiile stabilite prin constitutie si legile tarii
e. casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor
1. a+b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+c+d+e

răspuns:4

23. Identificati teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei:
a. teoria contractuala
b. teoria capacitatii juridice
c. teoria statutului juridic al persoanei
d. teoria raportului juridic
e. teoria drepturilor reflexe

1. b
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
24. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?
a. este o calitate a persoanelor fizice si juridice
b. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si stat
c. dovedeste apartenenta la statul roman
d. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane
e. este desemnata prin termenul de nationalitate in Constitutia Romaniei
1. b+d
2. a+b
3. a+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
25. Identificati modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
a. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus sangvinis si jus loci
b. prin adoptie
c. prin repatriere
d. la cerere
e. prin casatorie
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
26. Identificati modurile de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
a. retragerea cetateniei romane
b. aprobarea renuntarii la cetatenia romana
c. naturalizarea dobandita intr-o tara straina
d. stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei
e. dobandirea cetateniei unui stat strain
1. a+b+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1

27. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?
a. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman
b. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei
c. a implinit varsta de 18 ani
d. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
e. este cunoscut cu o buna comportare chiar daca a fost condamnat in tara sau strainatate
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
28. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:
a. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani
b. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii
c. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara
d. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie
e. este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala sau are de executat o pedeapsa penala usoara
1. b
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+c+d
răspuns:5
29. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?
a. cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale
b. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa
c. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe pe teoria constitutionalismului
d. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre
e. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica prin faptul ca in unele sisteme constitutionale, legea si constitutia sunt adoptate de acelasi organ de stat, si anume parlamentul
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d
răspuns:5
30. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?
a. legile
b. acte normative cu forta juridica egala cu a legii
c. actele administrative
d. actele organelor judecatoresti
e. proiectele de legi
1. b+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
31. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:
a. garanteaza suprematia constitutiei
b. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
c. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale
d. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare
e. disperseaza normele constitutionale in ansamblul sistemului juridic prin adoptarea legilor in celelalte ramuri de drept
1. b+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d
răspuns:5
32. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?
a. criteriul inscrierii in constitutie
b. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international
c. criteriul constitutionalizarii dreptului
d. criteriul procedurii de realizare a controlului
e. criteriul temporal
1. c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+d+e
răspuns:5
33. Controlul constitutionalitatii legilor este:
a. activitatea organizata a parlamentului de adoptare a legilor
b. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
c. activitatea organelor statului de aplicare a Constituţiei
d. o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate
1. b+c+e
2. a+b
3. b+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:raspuns gresit ( b si d)
34. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
a. controlul realizat printr-un organ politic
b. controlul exercitat pe cale de exceptie
c. controlul realizat printr-un organ jurisdictional
d. controlul politico-jurisdictional
e. controlul elementar cuprinzand reactia opiniei publice la incalcarea Constitutiei
1. a+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:4
35. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:
a. control anterior
b. control implicit
c. control pe cale de exceptie
d. control posterior
e. control pe cale de actiune
1. b+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5
36. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
a. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului
b. controlul realizat dupa modelul american
c. controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes
d. controlul realizat dupa modelul european
e. controlul pe care-l prevede in mod expres Constitutia
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+d
răspuns:4
37. Controlul abstract anterior de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti de Constitutie:
a. Presedintele Romaniei
b. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
c. Avocatul Poporului
d. Inalta Curte de Casatie si Justitie
e. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului
1. B
2. a+b+c
3. b+c
4. a+c+d+e
5. a+d
răspuns:4
38. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:
a. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege au ordonanta
b. legea, ordonanta sau prevederea legala este in vigoare
c. solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala
d. legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale
e. exceptiile privesc si actele administrative ce nu pot fi supuse controlului de legalitate
1. b+c+e
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
39. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:
a. Presedintele Romaniei
b. Primul Ministru
c. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
d. Avocatul Poporului
e. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
1. a+b+c+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
40. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:
a. legile
b. tratatele internationale
c. initiativele de revizuire a Constitutiei
d. regulamentele Parlamentului
e. Ordonantele Guvernului
1. c
2. a+b
3. b
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
41. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:
a. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
c. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
d. hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti
e. hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic
1. a+b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
42. Argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii sunt:
a. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia
b. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica
c. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat
d. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor ordinare
e. incalca principiul independentei absolute a puterilor in stat
1. b+c
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
43. Argumentele in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor sunt:
a. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii
b. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale
c. Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control reciproc
d. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor s-a impus pe baza accesului liber la justitie fara ca legea fundamentala sa prevada expres acest control
e. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie scrisa, rigida.
1. a+b+c+e
2. a+b
3. b+c+d
4. a+c
5. a+d
răspuns:1
44. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?
a. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective
b. drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
c. drepturile fundamentale nu sunt diferite prin natura juridica a acestora de celelate drepturi recunoscute cetatenilor
d. drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale
e. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d+e
răspuns:5
45. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?
a. indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor
b. indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii
c. indatoririle fundamentale sunt obligatii ale omului fata de o societate organizata statal, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii omului
d. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
e. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.
1. b+c
2. a+b
3. b+c+d
4. a+b+d+e
5. a+d
răspuns:4
46. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?
a. al obiectului de reglementare
b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale
c. al posibilitatilor de realizare a acestora
d. al modului de exercitare al acestora
e. al naturii juridice a drepturilor si indatoririlor fundamentale
1. b+c+d+e
2. b
3. c
4. a+c+d
5. d
răspuns:2
47. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii:
a. Teoria drepturilor naturale
b. Teoria drepturilor reflexe
c. Teoria drepturilor garantii
d. Teoria individualista
e. Teoria vointei unilaterale a statului
1. b+c
2. a+b+e
3. b+c
4. a+b+d
5. a+d
răspuns:448. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:
a. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
b. egalitatea in drepturi a cetatenilor
c. accesul liber la justitie
d. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara
e. restrangerea proportionala si subsidiara a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale
1. a+b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d+e
5. a+d+e
răspuns:1
49. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:
a. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
b. ocrotirea vietii intime, familiale si private
c. libertatea de circulatie a persoanei
d. siguranta domiciliului persoanei
e. posibilitatea protectiei acestor drepturi si libertati
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+b+c+d
5. a+d
răspuns:4
50. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata:
a. dreptul la viata este cel mai natural drept al omului
b. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar
c. dreptul la viata este inerent persoanei umane
d. acest drept trebuie ocrotit de lege
e. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie
1. a+b+c+e
2. a+b
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1

51. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?
a. face parte din categoria inviolabilitatilor
b. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei
c. respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante
d. dreptul la integritate fizica protejeaza persoanele impotriva violentelor de orice fel
e. este un drept ocrotit de constitutie
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+b+c+e
5. a+d
răspuns:4
52. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente componente:
a. face parte din categoria inviolabilitatilor
b. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei
c. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutional2
1. a+b+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
53. Conceptul de libertate individuala cuprinde urmatoarele elemente componente:
a. textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei
b. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber
c. libertatea individuala este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul miscandu-se liber
d. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute
e. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege
1. a+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d+e
răspuns:554. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?
a. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege
b. retinerea poate depasi 24 de ore
c. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
d. in cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate dispune si pentru o perioada mai mare de 30 de zile
e. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive

1. b+e
2. a+c+e
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
55. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:
a. este un drept fundamental cetatenesc
b. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile
c. posibilitatea folosirii unui avocat
d. angajarea unui avocat este obligatorie pentru orice persoana
e. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege
1. b+c+d+e
2. a+b+c+e
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
56. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, urmatoarele competente:
a. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
b. posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate
c. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-se liber
d. libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara
e. dreptul persoanei de a nu fi retinuta, arestata sau perchezitionata decat in cazurile si sub formele expres prevazute de Constitutie
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+b+d
5. a+d
răspuns:4
57. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:
a. interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia
b. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala
c. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator
d. patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate
e. fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara
1. b
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:4
58. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:
a. incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor
b. ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive
c. masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat aplicarea lor
d. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara
e. aplicarea masurilor represive nu trebuie sa aduca atingere inviolabilitatea persoanei
1. b+e
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
59. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:
a. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane
b. declararea starii de urgenta
c. prevenirea raspandirii unei epidemii
d. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice
e. infractiunile flagrante
1. b+c
2. a+b
3. b+c+e
4. a+c+d+e
5. a+c+d
răspuns:5

60. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre care mentionam:
a. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
b. este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare
c. invatamantul de stat este gratuit
d. autonomia unversitara la nivel constitutional nu este garantata
e. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

1. b+c
2. a+b
3. a+b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3
61. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele componente:
a. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
b. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale
c. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
d. titularii acestui drept nu sunt doar cetatenii romani
e. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a oricarei persoane
1. b+d
2. a+e
3. b+c
4. a+b+c+e
5. a+d
răspuns:4
62. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau urmatoarele componente:
a. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale
b. dreptul persoanei la securitate sociala
c. garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice
d. presupune dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic
e. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale.
1. a+c+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
63. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie are urmatoarele elemente de continut:
a. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit
b. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca
c. dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate
d. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore
e. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale
1. a+b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. b+c+d
5. a+d
răspuns:4

64. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:
a. securitatea si igiena muncii
b. interzicerea muncii fortate
c. regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara
d. dreptul la mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic
e. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite
1. b+c
2. a+c+e
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
65. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatoarele elemente componente:
a. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor
b. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale
c. beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste
d. conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege
e. grevele, mitingurile, demonstratiile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic
1. b
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d
răspuns:5
66. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele componente:
a. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
b. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
c. Constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata
d. cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana fara a fi nevoie de indeplinirea unor conditii
e. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului
1. a+b+c+e
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c
5. a+d
răspuns:1
67. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:
a. familia este elementul natural si fundamental al societatii
b. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
c. casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege
d. celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile
e. obligativitatea celebrarii casatoriei religoase
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c
5. a+e
răspuns:1
68. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:
a. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor
b. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege
c. Constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata
d. este un drept sinteza care care valorifica realitatea ca tinerii si copiii constituie marele potential uman de azi si de viitor al societatii
e. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii
1. a+b+c+e
2. a+b+d
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
69. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de continut:
a. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala
b. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor
c. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii
d. obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap
e. masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor
1. b+d
2. a+b
3. a+b+c+e
4. a+c
5. a+d
răspuns:3
70. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:
a. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa
b. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii
c. cultele religioase sunt dependente de stat, confundandu-se cu acesta
d. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc
e. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor
1. a+b+d
2. a+b+e
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+d+e
răspuns:5
71. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume:
a. libertatea religioasa include libertatea constiintei
b. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
c. cultele sunt autonome fata de stat
d. libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, incorporeaza mai multe libertati
e. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa
1. b+c+d
2. a+b+e
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2

72. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:
a. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
b. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte mijloace de exprimare in public
c. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru care sunt raspunzatori
d. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public
e. posibilitatea fiecarei persoane fizice de a avea si de a-si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare
1. b+c+d
2. a+b+e
3. b+c
4. a+b+d
5. a+d
răspuns:4
73. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:
a. libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la imagine
b. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica.
c. Pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar mijlaocelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice
d. Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati
e. Prin libertatea de exprimare nu trebuie sa se prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea nationala
1. b+c+d
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d+e
răspuns:2
74. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care care cuprinde urmatoarele elemente:
a. garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public
b. dreptul la informatie implica posibilitatea persoanei de a primi informatii privind viata sociala, politica, economica, stiintifica, juridica, culturala, pe plan intern si international
c. autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal
d. mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice
e. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena
1. b+c+d
2. a+e
3. b+d
4. a+c+d+e
5. a+d
răspuns:4
75. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:
a. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele
b. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte intruniri
c. libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor
d. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente
e. libertatea intrunirilor permite cetatenilor sa participe la viata politica, sociala si culturala, manifestandu-si public opiniile, credintele si gandurile
1. a+b+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+e
răspuns:3
76. Precizati care sunt cele trei reguli prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:
a. intrunirile sunt publice si private
b. libertatea intrunirilor
c. caracterul pasnic al intrunirilor
d. interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme
e. intrunirile urmaresc realizarea unui scop permanent inscris sau acceptat, conform unei proceduri
1. b+c+e
2. a+b+c+d
3. b+c+d
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3
77. Dreptul de asociere are urmatoarele trasaturi:
a. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare
b. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat
c. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
d. dreptul de asociere poate constitui temeiul juridic al crearii unei societati comerciale sau a unor asociatii cu caracter lucrativ
e. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune
1. b+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+e
5. a+d
răspuns:4
78. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
a. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele fizice cat si autoritatile publice
b. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator
c. functionarii din posta si telecomunicatii, potrivit naturii muncii lor, nu sunt obligati a respecta acest principiu constitutional
d. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
e. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise
1. a+b+d+e
2. a+b
3. b+c+d
4. a+e
5. a+d
răspuns:1
79. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:
a. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite
b. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice
c. corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
d. autoritatile publice au obligatia de a solutiona si petitiile anonime in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului si nu sunt semnate
e. scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline
1. b+c+d
2. a+b
3. a+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3
80. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a drepturilor garantii, cu urmatorul continut:
a. reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si intereselor legitime ale acestora
b. raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act administrativ prin care se produce o vatamare a unei persoane, nu solutioneaza in termenul legal o cerere a unei persoane sau prin erori judiciare
c. cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele administrative emise de autoritatile publice
d. competenta de a rezolva cererile revine tuturor autoritatilor publice
e. autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si conditiile stabilite de lege
1. b+d+e
2. a+b+c
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
81. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:
a. recunoasterea dreptului
b. sa ceara raspunderea magistratilor
c. anularea actului
d. repararea pagubei
e. in vederea realizarii acestor pretentii cetateanul trebuie sa probeze culpa functionarului public
1. b+c
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:4
82. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
a. restrangerea se poate infaptui numai prin lege
b. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
c. pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica
d. existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o
e. masura trebuie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere exsitentei dreptului sau libertatii
1. a+b+c+d+e
2. a+b+d
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
83. Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:
a. puterea de stat este o putere politica
b. puterea de stat este o putere de constrangere
c. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
d. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat
e. caracterul social al puterii
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
84. Asociatiile de state cuprind:
a. federatia de stat
b. uniunea personala
c. regiunile autonome
d. uniunea reala
e. confederatia de state
1. b+e
2. a+b
3. b+d+e
4. a+c+d
5. a+d+e
răspuns:3
85. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:
a. orasul
b. judetul
c. comuna
d. statiunile balneo-climaterice
e. satele

1. b+c
2. a+b+c+e
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
86. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:
a. monarhia absoluta
b. monarhia limitata
c. domnia
d. monarhia parlamentara dualista
e. monarhia parlamentara contemporana
1. b+c
2. a+b
3. b+e
4. a+c+d
5. a+b+d+e
răspuns:5
87. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:
a. republica prezidentiala
b. republica semiprezidentiala
c. republica prezidentiala cu un executiv dual
d. republica parlamentara
e. republica parlamentara cu un executiv dual
1. b+c+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5
88. Formele structurii de stat sunt urmatoarele:
a. statul unitar
b. statul unional
c. statul federativ
d. statul confederativ
e. statul papal
1. b
2. A+b+e
3. A+c
4. A+c+d
5. A+d
răspuns:3
89. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:
a. Domn, presedinte, rege
b. domn, rege, presedinte
c. presedinte, rege, domn

1. b
2. a
3. c
4. a+d
5. a+e
răspuns:1
90. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica:
a. puterea de stat are un continut mai restrans decat puterea politica
b. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
c. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice
d. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului
e. functia fundamentala a statului este de a exprima si de a realiza ca vointa generala obligatorie vointa poporului
1. b+c
2. a+b+c
3. b+c+e
4. a+c+d+e
5. a+d
răspuns:4
91. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:
a. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala
b. Fiecare functie este conferita unor organe distincte
c. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ
d. Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor
e. Separatia puterilor comporta doua aspecte bine conturate si anume separatia parlamentului fata de guvern si separatia jurisdictiilor in raport cu guvernantii, fapt ce permite controlul acestora prin judecatori independenti
1. a+b+c+d+e
2. a+b+e
3. b+c+e
4. a+c+d+e
5. a+d
răspuns:1

92. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional
a. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formala lipseste sanctiunea
b. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional
c. in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept
d. normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita
e. normele constitutionale, pe langa dispozitii care reglementeaza unele relatii sociale, au si prevederi care contin formularea unor principii, consfintesc bazele puterii, definesc unele institutii

1. b+c
2. a+b+e
3. b+c
4. b+c+d
5. a+d
răspuns:4
93. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:
a. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile
b. toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati
c. universalitatea drepturilor nu implica universalitatea indatoririlor
d. constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica
e. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+b+d+e
5. a+d
răspuns:4
94. Care dintre indatoririle fundamentale mentionate mai jos sunt consacrate de Constitutia Romaniei?
a. fidelitatea fata de tara
b. respectarea Constitutiei si a legilor
c. apararea tarii
d. contributii financiare
e. exercitarea drepturilor si libertatilor
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+b+c+d+e
răspuns:5
95. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie, si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:
a. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
b. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor
c. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita
d. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile
e. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai blande si cea privind legile interpretative

1. b+c
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c
5. a+d
răspuns:2
96. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, urmatoarele componente:
a. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
b. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
c. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala
d. egalitatea in drepturi implica si egalitatea in indatoriri
e. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica
1. b+c
2. a+b
3. a+b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3
97. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:
a. strainii si apatrizii din Romania se pot bucura de toate drepturile si libertatile
b. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile
c. in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective,în a caror dobandire si exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean
d. garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor corespunzatoare pentru acestia
e. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii
1. b+c+d+e
2. a
3. b+c+e
4. a+c
5. a+d
răspuns:1
98. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:
a. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
b. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
c. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani
d. persoanele carora li s-a acordat azil pot fi extradate
e. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

1. b+c+d
2. a+b+e
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
99. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aducatingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:
a. cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania
b. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
c. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate
d. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea
e. persoanele carora li s-a acordat dreptul de azil pot fi extradate
1. b+c
2. a+b+d
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
100. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:
a. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte
b. prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului
c. de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile
d. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea constitutiei
e. tratatele ratificate de parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern
1. a+b+c
2. a
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:1
101. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:
a. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
b. el permite accesul la justitie pentru apararea oricarui drept sau interes
c. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie
d. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
e. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite
1. a+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+e
5. a+d
răspuns:1
102. Fidelitatea fata de tara este o indatorire fundamentala cu urmatorul continut juridic:
a. fidelitatea fata de tara este sacra
b. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
c. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea unui juramant
d. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de depunerea unui juramant
e. obligatia de fidelitate fata de tara da expresie devotamentului pe care orice cetatean trebuie sa il manifeste fata de patria sa
1. b+c+d+e
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+b+c+d+e
răspuns:4
103. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau urmatoarele elemente componente:
a. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala, religie, ocupatie si pregatire profesionala
b. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste
c. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati
d. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor
e. militarii raspund de indeplinirea cu rea credinta a obligatiilor ce le revin
1. b+c
2. a+b+d
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:5
104. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
a. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice
b. titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri
c. textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale
d. legea permite stabilirea oricaror alte prestatii in sarcina cetatenilor
e. obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc constituirea veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat

1. b+c+d+e
2. a+b+e
3. a+b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:3

105. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional urmatoarele elemente componente:
a. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi
b. buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala obligatorie
c. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti
d. exercitarea unor drepturi sau libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune
e. restrangerea poate fi impusa numai daca este necesara intr-o societate democratica
1. a+b+c
2. a+b
3. b+c
4. a+d
5. a+e
răspuns:1
106. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:
a. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003
b. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora
c. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop lucrativ
d. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa
e. se refera la asociatiile de drept public, temeiul lor fiind libertatea de asociere
1. b+c+d
2. a+b
3. b+c
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
107. Formulat simplu, nivelul de trai, Constitutia consacra un dreptfundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
a. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent
b. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
c. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent
1. b+c
2. a+b+c
3. b+c+e
4. a+c+d
5. a+d
răspuns:2
108. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:
a. face parte din categoria drepturilor naturale
b. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic
c. acest drept imbraca in mod necesar forma constrangerilor, a unor obligatii insotite de sanciuni in
Jefferson
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 05/03/2007 20:56
Reputation point: 0

Si inca una (asta verificati-o si voi)

Postby Jefferson » 19/03/2007 07:32

Drept_1_DCONS_1
DREPT Drept constitutional 1
ALEGEŢI RÃSPUNSUL CORECT
1) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept ?
A.Ansamblul regulilor de conduită, instituite sau sancţionate de stat; B.Reguli care exprimă voinţa poporului ridicată la rang de lege ; C.Reguli privind bunele moravuri , morala publică , buna credinţă şi obiceiul pământului(cutuma); D.Reguli a căror aplicare este realizată de bunăvoie ; E.Reguli a căror aplicare este realizată în ultimă instanţă, prin forţa coercitivă a statului.
1) A+B+C+D+E 2) A+B+D+E 3) B+C+D+E 4 )A+C+D+E
2) Sub ce denumire s-a predat şi se predă in România şi în lume disciplina Drept constituţional?
A.Drept fundamental; B.Drept constituţional şi instituţii politice; C.Drept public; D.Drept constitu şi administrativ; E. Drept de stat
1) A+C 2) A+C+D+E 3) B+C+D+E
3) Care au fost primii profesori de drept constituţional din Europa şi din România?
A) Giuseppe Campagnoni di Luzo; B).Paul Negulescu; C).Pellegrino Rossi; D).N. Prisca; E).Constantin Stere.
1) B+C+D+E 2) A+C+E 3) A+B+E
4) Care sunt conceptele fundamentale cu care operează uzual ştiinţa dreptului constituţional?
A.Societate; B.Stat; C.Drept; D.Politică; E.Morală.
1 )A+B+D 2) B+C+D+E 3) A+B+C+D+E
5) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constituţional?
A.Este ramură a dreptului unitar român; B.Consacră forma statului, organizarea, funcţionarea şi raporturile dintre puterile publice; C.Proclamă drepturile şi libertăţile fundamentale; D.Este formată din normele juridice care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii; E.Stabileşte unele instituţii politice sau alte structuri constituţonale
1) B+C+D+E 2) A+D 3) A+C
6) Ce cuprinde în structura sa raportul juridic de drept constituţional? A.Dispoziţie; B.Subiect; C.Conţinut; D.Sancţiune; E Obiect.
1) B+E 2) A+B+C+D 3) B+D+E
7) Care sunt categoriile de relaţii sociale care formează obiectul de reglementare al dreptului constituţional?
A.Relaţii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept ; B.Relaţii specifice de drept constituţional;
C.Relaţii specifice altor ramuri de drept; D.Relaţii cu dublă natură juridică; E. Relaţii sociale reglementate de drept.
1) B+C+D+E 2) A+C+D+E 3) B+D
8) Care sunt categoriile de norme de drept constituţional? A.Norme direct aplicabile sau cu aplicaţie nemijlocită; B.Normele principii ; C.Normele care stabilesc direcţii economice D.Norme indirect aplicabile sau cu aplicaţie mijlocită; E. Normele referitoare la organizarea unei autorităţi. 1) A+D 2) B+C+D 3) A+C+D+E
9) Conceptul de instituţii politice se referă la : A.Crearea unui condominiu intre dreptul constituţional si politică; B.Rezultanta jocului forţelor politice intr-un anumit cadru instituţional si politic;C.Instituţiile relative la puterea politică;D.Determinările istorice,ideologice,economice şi politice intr-un anumit stat; E.Instituţiile care fac parte din societatea civilă şi care au legătură cu exercitarea puterii statale.
1) C+E 2) A+B+C+D+E 3) B+D+E
10) Care dintre următoarele entităţi sunt subiecte ale raporturilor de drept constituţional?
A.Poporul; B.Străinii şi apatrizii; C.Statul; D.Refugiaţii; E.Autorităţile publice.
1) A+D+E 2) B+C+D+E 3) A+B+C+E
11) Identificaţi elementele componente ce pot face parte din conţinutul conceptului de Constituţie: A.Este legea fundamentală a statului; B.Constituţia cuprinde norme juridice referitoare la caracteristicile statului şi la putere statală; C.Constituţia subsumează norme juridice investite cu forţă juridică supremă; D.Constituţia reglementează acele relaţii sociale fundamentate care sunt esenţiale pentru instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii statale; E.Constituţia reglementează relaţiile sociale fundamentale din toate domeniile vieţii economice,sociale , culturale , politice şi juridice.
1) A+C+D 2) B+C+D+E 3) A+E
12) Precizaţi care sunt modurile de dobândire a cetăţeniei române în etapa anterioară Codului Civil din anul 1865:
A.Prin naturalizare; B.Prin cutumă; C.Prin împământenire; D.Prin naştere; E.Prin indigenat.
1) A+C+E 2) B+D+E 3) A+B+C+D+E
13) Identificaţi modurile de dobândire a cetăţeniei române sub regimul juridic al Codului Civil din anul 1865:
A.Prin naştere şi creştere în tară; B.Prin naturalizare adresând o suplică domnului; C.Prin recunoaşterea calităţii de creştin a străinilor; D.Prin căsătorie; E.Prin redobândirea calităţii de cetăţean român.
1) B+C+E 2) A+C+D 3) A+B+D+E
14) Care erau modurile de dobândire a cetăţeniei române sub regimul juridic al Constituţiei Române din anul 1923?
A.Prin naştere; B.Prin marea împământenire; C.Prin căsătorie; D.Prin efectul legii; E.Prin naturalizare.
1) A+B+C+D 2) A+D+E 3) A+E
15) Constituţia României este:
1) Legea supremă a statului; 2) Legea fundamentală a statului; 3) Legea legilor.
16) Care din următoarele principii reprezintă principii generale aplicabile cetăţeniei române sub regimul juridic al Constituţiei României în vigoare ?
A.Cetăţenia este în exclusivitate o chestiune de stat; B.Funcţiile şi demnităţile publice , civile sau militare , pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în tară; C.Cetăţenia româna nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere. D.Numai cetăţenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevăzute deConstituţie şi legi; E.Căsătoria nu produce nici un efect juridic asupra cetăţeniei soţilor.
1) B+D+E 2) A+C+D+E 3) A+C
17) Identificaţi modurile de dobândire a cetăţeniei sub regimul juridic al Legii nr. 21/1990 cu modificările şi completările ulterioare:
A.Dobîndirea cetăţeniei române se poate realiza în conformitate cu două mari principii: ius sanguinis şi ius soli; B.Prin adopţie sau înfiere; C.Prin repatriere;
D.La cerere; E.Prin căsătorie.
1) A+C+D+E 2) B+C+E 3) B+C+D
18) Care dintre enunţurile menţinate mai jos reprezintă moduri de pierdere a cetăţeniei române.
A.Retragerea cetăţeniei române; B.Aprobarea renunţării la cetăţenia română; C.Naturalizarea dobândită în ‚ţară străină; D Dobândirea cetăţeniei unui stat străin;
E. Anularea, declararea nulităţii, sau desfacerea adopţiei unui minor de către cetăţeni români.
1) C+D+E 2) A+B+E 3 )A+B+D+E
19) Care dintre documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului menţionate mai jos conţin dispoziţii privind cetăţenia?
A Declaraţia universală a drepturilor omului; B.Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; C.Convenţia privind naţionalitatea femeii măritate ; D.Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie ; E.Carta socială europeană; F.Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.
1) A+C+D 2) B+D+E 3) A+E+F 4) B+C+E 5) A+E
20) Regulile privind cetăţenia fiecărui stat parte la Convenţia Europeană asupra cetăţeniei trebuie să se bazeze pe următoarele principii:
A.Fiecare persoană are dreptul la o cetăţenie; B.Cetăţenia europeană exprimă apartenenţa unei persoane la Uniunea Europeană; C.Cetăţenii europeni sunt egali în faţa legii europene; D.Apatridia trebuie evitată; E.Nimeni nu poate fi,în mod arbitrar,privat de cetăţenia sa.
1) A+C+E 2) B+D 3) A+D+E
21) Fiecare stat parte la Convenţia Europeană asupra cetăţeniei trebuie să prevadă în dreptul său intern dobândirea de plin drept a cetăţeniei sale de către următoarele categorii de persoane:
A.Persoanele care domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul statului; B Copiii, în cazul în care unul dintre părinţi are în momentul naşterii acestor copii cetăţenia
acestui stat parte, sub rezerva excepţiilor care pot fi prevăzute în dreptul intern pentru copiii născuţi în străinătate; C.Copiii născuţi pe teritoriul statului parte, care nu dobîndesc la naştere o altă cetăţenie; D.Apatrizii şi refugiaţii recunoscuţi care domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul statului parte;
E.Nou-născuţii găsiţi pe teritoriul statului parte, care altfel ar fi apatrizi;
1) B+D+E 2) B+C+E 3) A+B+D+E
22) Fiecare stat parte la Convenţia Europeană asupra cetăţeniei trebuie să faciliteze în dreptul său intern dobândirea cetăţeniei sale de către următoarele categorii de persoane: A.Soţii cetăţenilor săi; B.Persoanele născute pe teritoriul său şi care domiciliază acolo în mod legal şi obişnuit; C.Copiii care au rămas apatrizi,prin cerere adresată, conform modalităţilor prevăzute de dreptul intern al statului parte, autorităţii competente de către copilul respectiv sau în numele său; D.Persoanele care domiciliază pe teritoriul său în mod legal şi obişnuit,într-o perioadă care începe înaintea vârstei de 18 ani, perioadă ce trebuie determinată de dreptul intern al statului parte în cauză; E.apatrizii şi refugiaţii recunoscuţi care domiciliază pe teritoriul său;
1) B+C+E 2) A+C+E 3) A+B+D+E
23) Un stat parte la Covenţia Europeană asupra cetăţeniei nu poate să prevadă în dreptul său intern pierderea cetăţeniei sale de plin drept sau la iniţiativa sa,cu excepţia următoarelor cazuri: A.Pierdrea cetăţeniei de către copiii ai căror părinţi pierd cetăţenia statului parte; B.Dobândirea voluntară a unei alte cetăţenii; C.Comportament care aduce un prejudiciu grav intereselor esenţiale ale statului parte; D.Absenta oricărei legături efective intre statul parte şi un cetăţean care domiciliază în mod obişnuit în străinătate; E.Angajarea voluntară în forţe militare străine.
1) B+C+D+E 2) A+D+E 3) A+B+C
24) Identificati documentele cu valoare de simbol în istoria drepturilor omului:
A.Magna Carta din anul 1215; B.Bill-ul drepturilor din anul 1688; C.Declaraţia de independenţă a S.U.A. din anul 1776; D.Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din anul 1789; E.Declaraţia universală a drepturilor omului din anul 1948.
1) A+B+D+E 2) A+C+D+E 3) B+C+D
25) Precizaţi elementele componente ale definiţiei drepturilor omului formulată de Rene Cassin , profesor francez, care a participat la elaborarea Declaraţiei universale a drepturilor omului: A.Drepturile omului reprezintă o ştiinţă; B.Drepturile omului sunt daruri esenţiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici
un fel; C Ştiinţa drepturilor omului formează o ramură distinctă care are ca obiect de studiu raporturile dintre oameni in funcţie de demnitatea umană pentru a determina drepturile şi facultăţile al căror ansamblu este necesar dezvoltării personalităţii fiecărei fiinţe umane; D.Drepturile omului sunt libertăţi necesare,cele mai necesare dintre toate. E.Cercetarea drepturilor omului trebuie să se facă intr-o concepţie axiologică ale cărei valori fundamentale sunt: demnitatea umană şi dezvoltarea personalităţii fiinţei umane.
1) A+B+D+E 2) B+C 3) A+C+E
26) Care dintre autorii menţionaţi mai jos definesc drepturile omului fie ca „prerogative abstracte recunoscute naturii umane" fie ca „minimum de prerogative necesare naturii umane"? A.Ioan Muram; B.Nicolae Pavel; C.Georges Burdeau; D.Yves Madiot; E.Jean Rivero.
1) C+E 2) A+B+C+D 3) B+D+E
27) Termenul „naţionalitate" este folosit in sensul de „cetăţenie" in următoarele Constituţii ale României: 2 Constituţia României din anul 1938
28) Termenul „naţionalitate" este folosit in sensul de „apartenenţă la o minoritate naţională" in următoarele Constituţii ale României:
1 Constituţia României din anul 1866;
2 C.R.din anul 1923;
3 C.R.din anul 1938;
4 C.României din anii 1948 şi 1965;
5 Constituţiile României din anii 1952 şi 1991
29) Care dintre autorii menţionaţi mai jos definesc dreptul constituţional ca fiind „acea ramura a dreptului unitar românesc formată din normele juridice care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurării, menţinerii si exercitării statale a puterii"?
A).Nicolae Pavel; B).Ioan Muraru; C).Ion Deleanu.
1) A+B 2) B+C 3) A+C
30) Definirea Constituţiei în sens material se face : A.În funcţie de conţinutul ei; B.În funcţie de ansamblul de reguli cele mai importante ale statului; C.In funcţie de ansamblul regulilor de drept şi a unui număr de uzanţe; D.In funcţie de dispoziţiile cu caracter constituţional, indiferent in ce act normativ sunt ele cuprinse;
E. In funcţie de conţinutul şi valoarea relaţiilor sociale reglementate.
1 )A+B+D+E 2) A+D 3) B+C+E
31) Definirea Constituţiei in sensul formal sau organic presupune: A.Exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului;
B.O anumită modalitate de consacrare a normelor de drept constituţional, edictate de o anumită autoritate statală în conformitate cu o procedură specială; C.Actul juridic normativ suprem, cuprinzând normele care, au ca obiect de reglementare instituţionalizarea şi exercitarea puterii prin norme adoptate în cadrul unei proceduri specifice; D.Toate acele dispoziţii care sunt cuprinse în corpul Constituţiei indiferent dacă ele reglementează relaţii sociale fundamentale sau relaţii de mai mică importanţă; E. Elementele de conţinut ce trebuie cuprinse intr-o Constituţie.
1) A+B+C+E 2) B+E 3) A+D
32) Care dintre autorii , menţionaţi mai jos , defineşte dreptul constituţional ca fiind „totalitatea regulilor si principiilor după care se organizează si funcţionează un stat"?
1 Constantin Dissescu;
2 Nicolae Pavel;
3 G. Alexianu.
33) Studierea valorilor în domeniul dreptului şi în domeniul drepturilor omului şi cetăţeanului poate fi realizată prin parcurgerea următoarelor etape fundamentale de geneză: A.Cunoaşterea realităţii sociale şi configurarea cerinţelor sau nevoilor sociale esenţiale determinate de obiectivele şi scopurile societăţii
B.Cunoaşterea realităţii sociale şi configurarea cerinţelor sau nevoilor sociale esenţiale are un caracter obiectiv;
C.Recunoaşterea cerinţelor sau nevoilor sociale esenţiale ca valori şi valorizarea valorilor sociale în vederea creării unei table de valori sau a unei ierarhii a acestora;
D.Recunoaştera cerinţelor sau nevoilor sociale esenţiale ca valori şi valorizarea valorilor sociale are un character subiectiv;
E.Realizarea valorii prin pozitivarea acesteia, etapă prin care o valoare socială devine valoare juridică.
1) A+B+D 2) B+C+D 3) A+C 4) A+C+E
34) Care sunt categoriile de persoane care se pot găsi în spaţiul de suveranitate al unui stat: A.Cetăţenii; B.Străinii; C.Minorităţile naţionale; D.Apatrizii; E.Refugiaţii.
1) A+B+C 2) A+D+E 3) A+B+D+E
35) Care dintre elementele componente enumerate mai jos consideraţi că fac parte din conceptul de drepturi ale omului în abordare axiologic-epistemologică: A.Acele drepturi inerente fiinţei umane , căreia îi sunt consacrate si recunoscute drepturile sale naturale in raporturile cu statul, cu ceilalţi indivizi si in raporturile cu olectivitatea din care face parte;B.Drepturile omului sunt daruri esenţiale ale naturii,de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel;C.Drepturile omului sunt indivizibile,universale si esenţiale pentru demnitatea omului si libera dezvoltare a personalităţii umane; D.Drepturile omului sunt libertăţi necesare,cele mai necesare dintre toate. E.Drepturile omului subsumează doua determinări de relativitate :prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului, iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economic, social, politic si cultural al unei unei societăţi organizate statal.
1) A+C+E 2) B+D+E 3) A+C+D+E
36) Care dintre următoarele componente fac parte din„conceptul de drepturi fundamentale"în abordare axiologic-epistemologică:A.Drepturile fundamentale sunt depturi subiective; B.Intr-o abordare axiologica a drepturilor fundamentale, acestea sunt drepturi esenţiale pentru demnitatea omului,pentru libertatea si dezvoltarea prsonalităţii , pentru conservarea drepturilor omului, care dau expresie unor valori supreme; C.Drepturile fundamentale nu sunt diferite prin natura juridică a acestora de celelalte drepturi recunoscute cetăţenilor. D.Drepturile si libertăţile cetăţenilor fiind proclamate valori supreme sunt înscrise si garantate prin legi fundamentale; E.Drepturile fundamentale subsumează doua determinări de relativitate:prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului,iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economica social, politica si culturala al unei societatea organizata statal. 1) A+B+C+D 2) B+C+D 3) A+B+D+E
37) Care este primul document cu valoare de simbol in istoria drepturilor omului care proclamă „viaţa ca un drept inalienabil al omului" ?
1 Magna Carta din anul 1215
2) Declaraţia de independenţă a S.U.A. din anul 1776;
3) Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din anul 1789.
38) Inviolabilităţile cuprind acele drepturi şi libertăţi care prin conţinutul lor garantează:
A.Viata, siguranţa fizică şi psihică a persoanei; B.Ocrotirea vieţii intime , familiale şi private; C.Posibilitatea protecţiei acestor drepturi şi acestor libertăţi.
D.Posibilitatea de mişcare liberă a persoanei; E.Siguranţa domiciliului persoanei fizice.
1) A+D+E 2) B+C+E 3) A+B+D+E
39) Care dintre enunţurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă consecinţe juridice ale supremaţiei constituţiei: A.Consecinţe juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea şi suspendarea Constituţiei; B. Îndatorirea fundamentală de a respecta Constituţia şi supremaţia acesteia; C.Deosebirile dintre Constituţie şi legi; D.Conformitatea întregului drept cu Constituţia; E. Controlul general al aplicării Constituţiei.
1) B+D+E 2) A+B+D+E 3) A+C+D
40) Care dintre enunţurile menţionate mai jos consideraţi ca reprezintă garanţii juridice ale supremaţiei constituţiei:
A.Controlul general al aplicării Constituţiei; B. Îndatorirea fundamentală de a respecta Constituţia şi supremaţia acesteia; C.Deosebirile dintre Constituţie şi legi;
D.Conformitatea întregului drept cu Constituţia; E. Controlul constituţionalităţii legilor.
1) A+B+E 2) A+E 3) B+C+D+E
41) Teorii privind natura juridică a drepturilor fundamentale: A.Teoria drepturilor naturale; B.Teoria statutului juridic al persoanei; C.Teoria drepturilor reflexe; D.Teoria drepturilor garanţii.E. Teoria drepturilor subiective.
1) A+C+E 2) B+D+E 3) A+C
42) Care dintre principiile enumerate mai jos consideraţi că fac parte din categoria principiilor constituţionale aplicabile drepturilor libertăţilor si îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor români:
A. Universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale;
B.Nediscriminarea în exercitarea şi folosinţa drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale; C.Accesul liber la justiţie;
D.Funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară;
E.Restrângerea proporţionalaă şi subsidiară a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 1) A+B+C+D+E 2) A+C 3) B+E
43) Care dintre următoarele autonomii sunt consacrate de Constituţia României din anul 1991 revizuită în anul 2003?
A.Autonomia cultelor; B.Autonomia regională; C.Autonomia serviciilor publice de radio si televiziune; D.Autonomia locală; E.Autonomia teritorială
1) A+C+D 2) B+D+E 3) A+E
44) Care dintre următoarele categorii conceptuale sunt consfinţite in Constituţia României din anul 1991 revizuită în anul 2003?
A.Bunele moravuri; B.Onoarea; C. Buna credinţă; D.Demnitatea; E.Obiceiul.
1) A+C+E 2) B+C 3) A+B+C+D+E
45) Care dintre domeniile menţionate mai jos fac parte din categoria domeniilor pentru care în Constituţie se prevede expressis verbis adoptarea de legi organice în afara celor prevăzute în conţinutul art73 alin (3): A.Frontierele ţării; B.Contenciosul administrativ; C.Stema şi sigiliul statului; D.Regimul general al cultelor; E.Organizarea serviciilor publice de radio şi televiziune.
1) A+B+D+E 2) B+C+D+E 3) A+C+E
46) Argumente contra controlului judecătoresc al constituţionalităţii legilor:
A.Se bazează pe teoria separaţiei puterilor în stat, dar pe o interpretare rigidă a acesteia; B.Exista interese pentru care statul trebuie să fie singur judecător şi este delicat a remite aprecierea lor unei autorităţi care nu are responsabilitatea guvernării; C.Acordarea dreptului judecătorilor de a controla actele puterii legislative ar fi o eludare a
principiului separaţiei puterilor; D.Verificarea de către judecători dacă legiuitorul a acţionat in limitele competentei sale constituţionale încalcă principiul independenţei absolute a puterilor în stat; E.Dreptul recunoscut judecătorilor de a controla activitatea legislativului face din acesta o autoritate politică.
1) A+B+E 2) B+C+D+E 3) A+C+E
47) Argumente în favoarea controlului judecătoresc al constituţionalităţii legilor:
A. Judecătorii au menirea de a interpreta şi aplica legile precum şi de a aplica sancţiuni în cazul încălcării acestora . S-a cosiderat că în mod firesc ei au dreptul de a interpreta legile şi în raporturile acestora cu Constituţia şi pot aplica chiar sancţiuni; B.În unele ţări controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor s-a impus pe baza accesului liber la justiţie fără ca legea fundamentală să prevadă în mod expres acest control; C.Dreptul recunoscut judecătorului de a controla activitatea legislativului;
D.Dreptul judecătorilor în verificarea conformităţii legilor cu Constituţia s-a justificat prin teoria separaţiei puterilor în stat dar pe o interpretare suplă a acesteia, care implica o anumită colaborare a puterilor în vederea realizării iaceloraşi scopuri; E.Necesitatea verificării dacă legiuitorul a acţionat în limitele competentei sale constituţionale.
1 A+D+E 2) B+C+D+E 3) A+C 4) A+C+D+E
48) Explicaţiile opţiunii pentru Constituţia scrisă:
A.Regimul constituţional cutumiar a fost considerat începând cu sec. al XVIII-lea ca necorespunzător; B.Regulile cutumiare nu sunt clar definite , sunt incerte , incomplete, se ezita în ceea ce priveşte numărul şi întinderea lor; C.Uzanţele au devenit preponderente în exercitarea puterii statale; D.Cutumele nu sunt limite redutabile pentru puterile constituite; E.Obiceiul a căpătat o asemenea extindere încît nu mai putea fi codificat.
1 A+B+C+D 2) A+B+D 3) C+D+E
49) Accesul liber la justiţie are în conţinutul său: A.Justiţia este una dintre garanţiile exercitării efective a drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanei; B.Constituţia garantează accesul liber la justiţie pentru apărarea intereselor persoanei; C.Permite depunerea oricărei cereri a cărei rezolvare este de competenţa autorităţii judecătoreşti; D.Limitarea acestui drept poate fi stabilit numai prin lege; E.Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
1 A+C+E 2) B+C+D+E 3) A+B+D+E
50) Deosebirea dintre Constituţie şi legi :
A.Este stabilită de clasificarea consfiinţită de Constituţie privind legile; B.Se referă la conţinutul normativ al acestora; C.Este rezultatul abordării celor două concepte în sens formal; D.Este cosecinţa adoptării legii de Parlament ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării;
E.Are în vedere forţa juridică a acestora.
1 B+C+D+E 2) A+C+E 3) A+D+E
51) Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie: A.Este un principiul constituţional fundamental; B.Este o îndatorire fundametală a cetăţenilor; C.Este un principiu constituţional fundamental aplicabil drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ; D.Generează supralegalitatea constituţională, aplicabilă întregului sistem, asfel încât legea însăşi exprimă voinţa generală numai cu respectarea normei constituţionale; E.Obligativitatea legii, principiul legalităţii, asigură ordinea de drept.
1 A+B+C+D+E 2) B+C+E 3) A+D+E
52) Dacă norma de drept care reglementează o valoare socială devine ea însăşi o valoare ce trebuie respectată rezultă ca în dreptul românesc avem următorul sistem de valori cu privire la drepturile omului:
A.Valori absolute; B.Valori fundamentale; C.Valori supreme; D.Valori relative; E. Valori europene.
1 A+B+C+D 2) B+C+D 3) A+E
53) Care dintre valorile enumerate mai jos consideraţi că sunt valori supreme în sistemul constituţional românesc şi sunt garantate : A.Libertatea ; B.Demnitatea omului; C.Drepturile şi libertăţile cetăţeanului; D.Libera dezvoltare a personalităţii umane; E.Dreptatea şi pluralismul politic.
1 A+C+D+E 2) B+C+D+E 3) B+C
54) Care dintre documentele internaţionale şi europene din domeniul drepturilor omului, menţionate mai jos stabilesc că :"orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate , deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale":
1 Declaraţia universală a drepturilor omului;
2 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice;
3 Carte socială europeană revizuită;
4 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
5 Constituţia pentru Europa.
55) Care dintre documentele internaţionale şi europene din domeniul drepturilor omului menţionate mai jos proclamă:" omul are îndatoriri faţa de semenii săi şi faţă de colectivitatea căreia ii aparţine şi este dator a se strădui să promoveze şi să respecte drepturile recunoscute":
A.Declaraţia universală a drepturilor omului;
B.Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice;
C.Pactul internaţional cu privire la drepturile economice , sociale si culturale ;
D.Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
E.Constituţia pentru Europa.
1 A+C+D+E 2) B+D+E 3) B+C
56) Care dintre documentele internaţionale şi europene din domeniul drepturilor omului menţionate mai jos consacră „faptul de a beneficia de aceste drepturi implică responsabilităţi şi îndatoriri faţă de terţi precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare":
1 Declaraţia universală a drepturilor omului;
2 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice;
3 Carta socială europeană revizuită;
4 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
5 Constituţia pentru Europa.
57) Care dintre componentele enumerate mai jos fac parte din conceptul de îndatoriri fundamentale în abordare axiologic-epistemologică:
A.Îndatoririle fundamentale sunt obligaţii ale cetăţenilor; B. Îndatoririle fundamentale într-o abordare axiologic-epistemologică sunt esenţiale pentru
realizarea intereselor generale şi conservarea societăţii constituite în stat, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii omului; C.Îndatoririle fundametale sunt obligaţii ale omului faţă de o societatea organizată statal, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii omului; D.Îndatoririle cetăţenilor fiind proclamate valori fundamentale sunt înscrise şi garantate în declaraţii de drepturi şi Constituţii ;
E.Îndatoririle fundamentale subsumează două determinări de relativitate : prima se referă la abordarea diacronică a îndatoririlor fundamentale iar a doua determinare de relativitate se referă la abordarea contextului economico-social, po1itic şi cultural ai unei societăţi organizate statal. 1 A+B+D+E 2) C+E 3) A+B+C+D
58) Care din părţile componente enumerate mai jos fac parte din dreptul public constituţional, după opinia autorilor francezi Marcel Prelot şi Jean Boulois?
A.Dreptul constituţional demotic; B.Dreptul constituţional legislativ; C.Dreptul constituţional politic; D.Dreptul constituţional jurisdicţional; E.Dreptul constituţional administrativ.
1 B+D+E 2) A+C+D+E 3) A+C
59) Care dintre autorii menţionaţi precizează că : „Studiul simultan al dreptului constituţional şi al instituţiilor politice permite plasarea dreptului în contextul său sociologic şi determinarea adevăratei sale semnificaţii. Trebuie să observăm de asemenea că această asociere exprimă evident legătura strânsă dintre politic şi juridic , deseori dreptul constituţional fiind definit ca acea parte a dreptului care reglementează instituţiile politice ale statului":
1 Ioan Muraru;
2 Nicolae Pavel;
3 Maurice Duverger;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Eduard S. Convin
60) Care dintre trăsăturile menţionate mai jos consideraţi ca sunt specifice numai normelor de drept constituţional?
A.Normele de drept constituţional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formală lipseşte sancţiunea; B.Toate prevederile constituţionale conţin norme juridice cu condiţia explicării particularităţilor structurii logico-formale a normei de drept constituţional ; C.În dreptul constituţional pot fi identificate mai multe particularităţi ale sancţiunilor normelor acestei ramuri de drept; D.Normele de drept constituţional pot fi clasificate în două mari categorii : norme cu aplicaţie
nemijlocită şi norme cu aplicaţie mijlocită; E.Normele constituţionale, pe lîngă dispoziţii care reglementează nemijlocit unele relaţii sociale, au şi prevederi care conţin formularea unor principii, consfinţesc bazele puterii, definesc unele instituţii.
1 A+B+E 2) A+D+E 3) B+C+D
61) Precizaţi care dintre criteriile menţionate mai jos sunt folosite în literatura de specialitate pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constituţional român?
A.Criteriul obiectului de reglementare; B.Criteriul conţinutului normativ; C.Criteriul autorităţii publice emitente; D.Criteriul structurii logico-formale;
E.Criteriul forţei juridice a actului normativ.
1 B+C 2) A+C+D+E 3) A+D+E
62) Identificati dintre izvoarele dreptului menţionate mai jos , pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constituţional român:
A.Obiceiul juridic (cutuma); B.Legea ca act juridic al Parlamentului; C.Hotărârile Guvernului; D.Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Camerelor Parlamentului; E.Legislaţia delegată. 1 A+B+C+D 2) B+D+E 3) A+C+E
63) Care dintre aspectele enumerate mai jos consideraţi că este necesar să fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constituţional în sistemul de drept ?
A.Supralegalitatea Constituţiei; B.Importanţa relaţiilor sociale reglementate de dreptul constituţional; C.Valoarea formelor juridice prin care voinţa guvernanţilor de apărare a relaţiilor sociale reglementate de dreptul constituţional devin izvoare de drept; D.Valorile supreme garantate de Constituţie;
E.Principiile aplicabile întregului sistem constituţional.
1 A+C+D+E 2) B+C 3) A+D+E
64) Trăsăturile dreptului constituţional ca ramură principală în sistemul dreptului românesc impune unele dintre consecinţele menţionate în continuare : A.Supralegalitatea principiilor constituţionale; B.Regula conformităţii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementările de mare generalitate cuprinse în Constituţie; C.Principiile cu caracter de generalitate cuprinse în Constituţie referitoare la dreptul muncii, dreptul adminstrativ, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul financiar, etc. sunt aplicabile acestor ramuri de drept; D.Orice modificare intervenita în dreptul constituţional impune modificări corespunzătoare ale normelor din celelalte ramuri de drept,care conţin reglementări ale aceloraşi relaţii sociale;E.Valorile supreme garantate de Constituţie sunt aplicabile întregului sistem Constituţional
1 A+B+C+D 2) A+C+D+E 3) B+D
65) Care dintre autorii români menţionaţi mai jos defineşte regimul constituţional in sens formal sau organic ca „ reprezentând exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului şi care sunt considerate ca indispensabile pentru existenta acestuia":
1 Constantin Stere; 2 Grigore Alexianu; 3 Paul Negulescu; 4 Ion Deleanu; 5 Ioan Murau.
66) Care dintre autorii străini menţionaţi mai jos defineşte Constituţia in sens formal ca „un ansamblu de reguli juridice elaborate si revizuite după o procedura speciala si superioara celor utilizate pentru legea ordinara":
1 Jean Gicquel;
2 Pierre Pactet;
3 Peter Wales;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Georges Burdeau.
67) Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astăzi o constituţie nescrisă(cutumiară) sub forma mai multor acte constituţionale redactate în formă scrisă, fie întrun sistem de norme scrise şi cutumiare (nescrise) care în totalitatea lor formează Constituţia statului:
A.Anglia; B.Canada; C.Israelul; D.Noua Zeelandă; E.Namibia.
1 A+D 2) A+C+D 3) D+E
68) Identificaţi principalele elemente care configurează regimul juridic al Constituţiei:
A.Adoptarea Constituţiei; B.Revizuirea Constituţiei; C.Conţinutul normativ al Constituţiei; D.Încetarea provizorie a efectelor juridice ale normelor constituţionale şi abrogarea Constituţei; E.Supremaţia constituţiei.
1 A+B+D 2) B+C+D 3) D+E
69) În abordare diacronică au existat următoarele moduri de adoptarea a Constituţiei: A.Constituţia acordată; B.Statutul sau Constituţia plebiscitară; C.Constituţia pact; D.Constituţia-convenţie; E.Constituţia parlamentară.
1 A+B+C+D+E 2) B+D+E 3) A+C+D
70) Cei care au adoptat Constituţia scrisă au avut în vedere să-i asigure acesteia o anumită stabilitate în timp, imprimându-i o anumita rigiditate. Care dintre următoarele metode de rigidizare au fost folosite? A.Interdicţia modificării anumitor valori constituţionale considerate fundamentale pentru societate şi stat; B.Interdicţia absolută de modificare a Constituţiei; C.Interdicţia de modificare a Constituţiei o perioada de timp prestabilită; D.Folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a Constituţiei; E.Interdicţia încetării provizorii a efectelor juridice ale normelor constituţionale şi abrogării Constituţiei.
1 A+D+E 2) A+C+D 3) A+B+C+D+E
71) Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei Constituţiei s-a axat pe următoarele argumentări :
1 Pe conţinutul, forma şi forţa juridică a normelor pe care le conţine Constituţia; 2 Pe dialectica fenomenului statal -juridic , în complexitatea şi logica fenomenelor
economice , politice , sociale şi juridice , în iterrelaţiile dintre ele,identificând corect şi distingând cauzele şi condiţiile de efecte,consecinţe şi garanţii ale supremaţiei Constituţiei; 3 Pe disjungerea supremaţiei Constituţiei în supremaţie materială şi supremaţie formală sau organică; 4 Pe principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a organelor statului; 5 Pe trăsăturile puterii organizate statal.
72) Care dintre autorii menţionaţi mai jos defineşte controlul constituţionalităţii legilor ca acea „activitate organizata de verificare a conformităţii legii cu Constituţia , iar ca instituţie a dreptului constituţional cuprinde reguli privitoare la autorităţile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat şi masurile ce pot fi luate după realizarea acestei proceduri": 1 Nicolae Pavel; 2 Ioan Muraru;
3 Ion Deleanu;
4 Gheorghe Uglean;
5 Tudor Draganu.
73) Care dintre problemele enumerate mai jos , apreciaţi că pot fi cauze ale apariţiei controlului constituţionalităţii legilor ?
A.Cauzele apariţiei unor neconcordante între legea ordinară şi cea fundamentală trebuie căutate în contradicţiile sociale , în raporturile dintre forţele sociale; B.Unele neconcordanţe dintre Constituţie şi legile ordinare se datorează rigidităţii exagerate a unor Constituţii şi în principiu, încălcării regulilor de tehnică legislativă; C.Lipsa de sincronism dintre Constitu şi lege poate subsuma două determinări de relativitate abordarea diacronică a sistem constituţional şi prefacerea valorilor constituţionale; D.Controlul constituţionalităţii legilor se poate justifica în statele federative , prin exigenţa de a realiza o bună armonizare a intereselor generale ale federaţiei cu interesele specifice , ale statelor membre; E.Controlul constituţionalităţii legilor se poate fundamenta pe teoria constituţionalismului.
1 A+B+C+D 2) B+C+E 3) A+B+D
74) Care dintre criteriile enumerate mai jos , consideraţi că sunt folosite în literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constituţionalităţii legilor ?
A.Criteriul înscrierii în Constituţie;
B.Criteriul raportului dintre dreptul internaţional şi dreptul intern;
C.Criteriulconstituţionalizării dreptului;
D.Criteriul procedurii de realizare a controlului;
E. Criteriul sistemic.
1 A+B+C+E 2) A+D+E 3) B+D
75) Care dintre componentele prezentate mai jos consideraţi că fac parte din conceptul de constituţionalizare a dreptului:
A.Un fenomen juridic complex care cuprinde în ansamblul său un sistem juridic prin interacţiunea care se stabileşte între normele juridice ale legii fundamentale şi celelalte norme juridice de rang inferior Constituţiei; B.Constituţionalizarea dreptului se defineşte ca un proces general şi continuu , ce presupune o anumită durata de timp , început odată cu adoptarea Constituţiei şi continuat în special sub controlul jurisdicţiei constituţionale special creată de legea fundamentală pentru garantarea
supremaţiei acesteia, proces care se extinde treptat asupra tuturor ramurilor sistemului juridic; C.Constituţionalizarea dreptului se poate fundamenta pe teoria generală a
constituţionalismului; D.Dispersarea normelor constituţionale în ansamblul sistemului juridic prin adoptarea legilor în celelalte ramuri de drept;
E.Constituţionalizarea dreptului este mult accelerată în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale unde aplicarea normelor constituţionale privind drepturile omului se realizează uşor şi accesul direct al cetăţenilor la jurisdicţia constituţională creează premise favorabile.
1 A+B+E 2) B+C+D+E 3) A+C+D
76)Criteriul organului competent să efectueze controlu constituţionalităţii legilor abilitează,în abordare diacronică,următoarele forme de control:A.Controlul prin opinia publică; B.Controlul pe cale de acţiune; C.Controlul judecătoresc; D.Controlul parlamentar; E.Controlul politico-jurisdicţional.
1 A+B+D+E 2) A+C+E 3) B+C+E
77) Care dintre autorii menţionaţi mai jos definesc cetăţenia ca „ acea calitate a persoanei fizice ce exprima relaţiile permanente social-economice , politice, şi juridice dintre persoana fizică şi stat,dovedind apartenenţa sa la statul român şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularu tuturor drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţia şi legile României": A.Nicolae Pavel; B.Ioan Muraru; C.Gheorghe Uglean; D.Simina Elena Tănăsescu; E. Ion Deleanu.
1 B+D 2) A+B+C+E 3) C+D+E
78) Care dintre condiţiile enumerate mai jos trebuie îndeplinite de către persoana care solicită la cerere acordarea cetăţeniei române? A. S-a născut şi domiciliază la data cererii pe teritoriul României ori deşi nu s-a născut pe acest teritoriu domiciliază în condiţiile legii, continuu şi statornic pe teritoriul statului român de cel puţin 10 ani sau de cel puţin 5 ani în cazul în care este căsătorit si convieţuieşte cu un cetatea român; B.Cunoaşte prevederile Constituţiei şi imnul naţional; C.A împlinit vârsta de 18 ani; D.Cunoaşte limba româna şi posedă cunoştinţe elementare de cultură şi civilizaţie românească în măsură suficientă pentru a se integra în viata socială; E.Termenele prevăzute la litera a) pot fi reduse la jumătate dacă solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional.
1 A+C+D+E 2) A+D 3) B+C+D
79) La baza adoptării constituţiei scrise au stat următoarele teorii: A.Teoria cetăţii ideale; B.Teoria contractelor scrise şi teoria domniei legii; C.Teoria constituţiilor imperiale şi a democraţiilor ateniene şi romane; D.Teoria drepturilor naturale; E.Teoria contractului social.
1 B+E 2) A+C+D+E 3) C+D
80) Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justiţie au fost modificate şi completate prin revizuirea constituţională din anul 2003: A.Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor , a libertăţilor şi a intereselor sale legitime; B.Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept;C.Părţile au dreptul al un proces achitabil şi la soluţionare cauzelor intr-un termen rezonabil;D.Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite;E. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil , în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărâ fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa .
1 B+C+E 2) A+B+C 3) C+D
81) Ce trebuie să înţelegem prin supremaţia Constituţiei? A.O calitate(o trăsătură) a Constituţiei; B.O categorie politico-juridică; C.O categorie strict juridică; D.O noţiune complexă; E.Osuper legalitate.
1 C+D+E 2) A+B+D 3) A+C+E
82) Controlul constituţionalităţii legilor este:
1 Activitatea organizată a Parlamentului de adoptare a legilor;
2 Activitatea organizată de verificare a conformităţii legilor cu Constituţia;
3 Activitatea organelor statului de aplicare a Constituţiei;
4 Activitatea organelor statului de a verifica respectarea ordinii constituţionale;
5 Activitatea politico-jurisdicţională care garantează supremaţia Constituţiei.
83) Funţiile controlului constituţionalităţii legilor sunt: A.Garanţie pentru pacificarea vieţii politice; B.Garanţie pentru autentificarea schimbărilor şi alternanţelor politice; C.Exprimarea eficientă a opoziţiei porlamentare; D.Garanţie a supremaţiei puterilor statului; E.Garanţie a supremaţiei Constituţiei.
1 A+C+E 2) C+D 3 )A+B+C+E
84) După criteriul procedurii de realizare a controlului constituţionalităţii, acesta se clasifică în:
A.Control anterior; B.Control pe cale de excepţie; C.Control posterior; D.Control pe cale de acţiune; E.Control explicit.
1 B+D 2) A+C+E )3 A+D+E
85) După criteriul înscrierii în Constituţie,controlul constituţionalităţii legilor se clasifică în:
A.Control judecătoresc; B.Control politic; C.Control explicit; D.Cotrol implicit; E.Control parlamentar.
1 A+B+D 2) C+D 3) A+B+C+E
86) După criteriul sistemic, controlul constituţionalităţii legilor se clasifică în: A.Control anterior; B.Control făcut pe model american; C.Control posterior; D.Control făcut pe model european; E.Control pe cale de acţiune.
1 B+D 2) A+B+D+E 3) B+C+E
87) După criteriul temporal, cotrolul constituţionalităţii legilor se clasifică în: A.Control anterior(a priori); B.Control implicit; C.Control pe cale de excepţie; D.Control posterior ( a posteriori); E.Control pe cale de acţiune.
1 A+B+D+E 2) C+D+E 3) A+D
88) Care dintre actele normative enumerate mai jos sunt supuse unui control de constituţionalitate prealabil şi posterior?
1 Tratatele şi alte acorduri internaţionale ;
2 Iniţiativele de revizuire aConstituţiei;
3 Regulamentele Parlamentului;
4 Legile;
5 Ordonanţele Guvernului.
89) Identificaţi trăsăturile generale ale puterii organizate statal:
A. Puterea de stat este o putere politică; B. Puterea de stat este o putere de constrângere; C. Puterea de stat este şi există numai ca o putere organizată; D. Supremaţia şi independeţa puterii în exprimarea şi realizarea voinţei guvernanţilor ca voinţă de stat; E. Caracterul social al puterii statale.
1 B+C+D 2) A+B+C+E 3) C+E
90) Critica teoriei clasice a separaţiei puterilor are în vedere următoarele aspecte:
A.Inadaptarea teoriei separaţiei în regimurile pluraliste; B.Fantastica sa rezonanţă socială,politică şi morală; C.Îmbătrânirea teoriei separaţiei puterilor.
D.Nu mai exprimă realitatea politică în regimurile reprezentative actuale; E.Înlăturarea separaţiei puterilor în regimurile totalitare.
1 B+C+E 2) A+D+E 3) A+B
91) Asociaţiile de state cuprind:
A.Federaţia de state; B.Uniunea personală; C.Regiunile autonome; D.Uniunea reală; E.Confederaţia de state.
1 B+D+E 2) B+C+E 3) A+B+C
92) Unităţile administrativ-teritoriale din România sunt:
A.Oraşul; B.Judeţul; C.Comuna; D.Staţiunile balneo-climaterice; E. Satele şi comunele.
1 A+B+C 2) B+C 3 )A+B+C+D+E
93) Categoria constituţională societate poate fi caracterizată prin :
A.Dreptul constituţional este interesat de cercetarea categoriei societate umană în sens de ansamblu unitar, complex şi sistematic, de relaţii între oameni, istoric determinate, condiţie şi rezultat al activităţii acestora de creare a bunurilor materiale şi valorilor spirituale necesare traiului individual şi colectiv; B. Are în vedere în exclusivitate societatea umană organizată în stat; C.În cadrul democraţiilor contemporane societatea politică şi societatea civilă sunt valori fundamentale;
D. Societatea umană determină sensurile şi scopurile celorlalte categorii(stat,drept politică,morală) deoarece în ea şi pentru ea s-au creat acestea,pentru binele comun s-au interesul general; E. Societatea umană are la bază o diversitate de indivizi, grupaţi în clase şi categorii sociale.Ea este influenţată de o serie factori, dintre care, cei mai relevanţi sunt cei ideologici, economici, istorici,psihologici şi de tradiţie,internaţionali,etc.
1 A+C+E 2) A+D+E 3) B+C+D
94) Instituţialismul constituţional al statului: A. Definirea statului poate fi făcută utilizând criteriile politic, economic, social,juridic,etc; B. Statul a devenit formula juridică de organizare şi de existenţă a unei societăţi,popor sau naţiune; C. Structurile şi funcţiile statului au evoluat dar în esenţă statul a rămas acelaşi,o putere de comandă, sau în societăţile pluraliste şi democratice, un instrument de organizare şi conducere a societăţii; D. În sens restrâns, statul este un ansamblu sistematic de organe de stat(autorităţi), el cuprinde parlamente, guverne, şi alte autorităţi executive, organe judecătoreşti, armată, poliţie, etc; E. Statul este cea mai importantă instituţie politică, fiind rezultatul convenţiilor sociale.
1 A+C+D+E 2) B+D+E 3) B+C+D
95) Care dintre autorii menţinaţi mai jos au afirmat că statul poate fi caracterizat ca:”ordine de conduită a oamenilor; putere de comandă; voinţă, distinctă de voinţa indivizilor,fiind mai mult decât suma voinţelor individuale, ea situându-se deasupra lor; o personificare a dreptului, şi o personificare a ordinii juridice; ordine juridică de constrângere, în care actele de constrângere sunt,în mod tipic,în număr de două: pedeapsa şi executarea”:
1 Alexis de Tocqueville; 2 Leon Duguit; 3 Hans Kelsen; 4 Pierre Pactet; 5 Georges Burdeau.
96) Categoria drept pote fi caracterizată prin: A.Strânsa interdependenţă cu categoria stat,cu care evoluează împreună, se sprijină reciproc, şi se corelează obiectiv; B.Impunerea de către stat a unor norme obligatorii pentru toţi şi exprimarea puterii de comandă prin formularea unor exigenţe economice, umane,politice, sociale precum şi autolimitarea statului prin drept; C.Existenţa unor reguli de conduită obligatorii şi înainte de apariţia statului sub forma obiceiurilor, cutumelor sau uzanţelor; D.Existenţa a două accepţiuni: dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv; E.Identitatea dintre drept şi lege.
1 A+B+D 2) B+C+D+E 3) A+C+D+E
97) Care dintre autorii menţionaţi mai jos definesc statul şi dreptul public după cum urmează: statul desemnează o societate omenească în care există o diferenţiere politică între guvernanţi şi guvernaţi într-un cuvânt o autoritate politică. dreptul public reprezintă ansamblul regulilor de drept care se aplică statului:
1 Alexis de Tocqville; 2 Leon Duguit; 3 Hans Kelsen; 4 Nicolae Popa; 5 Tudor Drăganu.
98) Care dintre autorii menţionaţi mai jos stabilesc următoarele definiţii: dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor juridice ; dreptul subiectiv reprezintă puterea garantată de lege voinţei unei persoane, în temeiul căreia este în măsură, învederea valorificării unui interes personal direct, să desfăşoare o conduită determinată sau să ceară unui terţ îndeplinirea unei acţiuni sau abţinrea de la o anumită activitate:
A.Nicolae Pavel; B.Ioan Muraru; C.Gheorghe Uglean; D.Simina Elena Tănăsescu; E.Ion Deleanu. 1 A+B+C+E 2) B+C+D+E 3) B+D
99) Politica categorie constituţională are următoarele caracteristici esenţiale:
A. Structurile constituţionale moderne nu pot fi explicate şi nici concepute în afara sau în legătură cu politica; B. Politica este o formă de activitate socială;
C. Sfera activivităţii cuprinde relaţiile sociale dintre clase, naţiuni, şi alte grupuri sociale precum şi relaţiile acestora cu indivizii în lupta pentru putere;
D. Politica este ştiinţa guvernării statelor, modul de a le guverna şi cuprinde ansamblul problemelor publice ale guvernării;
E. Politica are un conţinut complex care este determinat de starea socială a unei ţări.
1 B+C+D 2) A+C+D+E 3) D+E
100) Morala categorie constituţională are următoarele caracteristici esenţiale:
A.Morala se cristalizează în societatea umană şi exprimă exigenţele şi valorile acesteia; B.Morala reprezintă o formă a conştiiţei sociale care reflectă şi fixează în principii şi reguli cerinţele de comportare privind raporturile dintre indivizi şi dintre individ şi colectivitate; C.Morala stă şi trebuie să stea la baza statului, a dreptului, a guvernării şi a politicii; D.Regulile morale sunt veritabile cutume care se confundă cu normele dreptului natural; E. Se constată astăzi constituţionalizea unor componente ale moralei care apără viaţa, libertatea şi fericirea oamenilor.
1 B+C+D+E 2) A+B+C+E 3) A+D+E
101) Studiul teoriei statului din perspectiva dreptului constituţional are în vedere cel puţin următoarele considerente: A. Explicrea trăsăturilor constituţionale ale statului român; B. Teoria statului permite o analiză de tip instituţional a acestuia; C. Teoria statului şi teoria puterii politice sunt analoge; D. Analiza elementelor constitutive ale statului şi a formei de guvernământ; E. Explicarea legitimităţii şi a funcţiilor statului precum şi organizarea administrativă a teritoriului;
1 B+C+E 2 )A+D+E 3) A+B+D
102) Definiţia juridică a conceptului de stat din perspectiva dreptului constituţional presupune analiza următoarelor aspecte: A. Statul ca subiect de drept; B. Statul concept politic; C. Statul ca instituţie; D. Statul ca putere politică organizată; E. Statul ca ordine juridică.
1 A+C+D+E 2) B+C+E 3) A+D
103) Statul ca subiect de drept din perspectiva dreptului constituţional presupune:
A. Caracterizarea statului prin capacitatea sa juridică; B. Analiza statului ca o entitate juridică distinctă,stabilă,şi permanentă;
C. Analiza statului ca o entitate juridică diferită de persoanele fizice care exercită puterea în limitele competenţelor prestabilite.
1 B+C 2) A+B+C 3) A+C
104) Statul ca putere politică organizată din perspectiva dreptului constituţional presupune:
A.Caracterizarea statului ca persoană juridică de drept public; B.Analiza statului ca ordine socială,în care diferenţa dintre guvernaţi şi guvernanţi constituie
elementul definitoriu; C. Caracterizarea statului ca centru organizat de interese legitime şi juridic protejate
1 A+B+C 2) B+C 3) A+C
105) Statul ca instituţie din perspectiva dreptului constituţional presupune:
A. Analiza statului ca un sistem diferit de simpla sumă a elementelor sale componente,care acoperă un conţinut economic B. Caracterizarea statului drept una din instituţiile prin care puterea se poate realiza; C. Analiza statului pe ideea de putere, considerată ca o putere de constrângere.
1 A+B+C 2) A+B 3) B+C
106) Statul ca ordine juridică din perspectiva dreptului constituţional presupune: A. Considerarea statului ca un sistem de norme juridice,o ordine juridică, o comunitate instituită prin drept; B. Analiza statului ca ordine juridică relativ centralizată ,limitată în domeniul său de validitate temporală şi spaţială; C. Analiza statului ca fiind supus imediat dreptului internaţional şi eficient în ansamblu şi în general.
1 B+C 2) A+B+C 3) A+C
107) Folosind criteriul modalităţii de exercitare a puterii de stat, identificaţi evoluţia formării statelor în abordare diacronică:
A. Statul suveran; B. Statul absolutist; C. Statul totalitar; D. Statul de drept şi naţional; E. Statul de drept şinaţional.
1 A+B+D+E 2) B+C+E 3) A+C
108) Conceptul de legitimitate a statului din perspectiva dreptului constituţional are un conţinut complex şi presupune analiza următoarelor aspecte:
A. Explicarea legitimităţii statului este condiţionată de definiţia juridică a conceptului de stat; B. Dacă statul este considerat concept politic,legitimitatea acestuia rezultă din explicaţiile privind puterea constituantă; C. Dacă statul este considerat ca putere politică instituţionalizată,explicarea legitimităţii statului este echivalentă cu justificarea legitimităţii puterii politice(puterii de stat)iar în concepţie modernă rezultă din principiul democraţiei şi din cel al majorităţii; D. Dacă statul este considerat ca subiect de drept, legitimitatea acestuia rezultădin explicaţiile privind capacitatea juridică; E. Dacă statul este considerat ca ordine juridică, explicarea legitimităţii statului este echivalentă cu justificarea principiului legalităţii într-un sistem normativ ierarhizat.
1 A+B+D+E 2) B+C+D 3) A+C+E
109) Conceptul de funcţii ale statului exprimă: A. Raportul care se stabileşte între esenţa statului şi rolul său social; B. Raportul dintre modalităţile concrete de organizare a cetăţenilor şi scopul în vederea căruia au realizat ei mecanismul statal; C. Legătura legică dintre un anumit tip de activitate umană desfăşurată în cadrul unui stat, şi finalitatea în vederea căreia respectiva este organizată şi desfăşurată.
1 A+B 2)A+C 3) A+B+C
110) După criteriul realizării puterii în cadrul societăţii organizate în stat sau în raporturile acestei entităţi cu similarele sale, funţiile statului se clasifică în:
A.Funcţii interne; B.Funcţii externe; C.Funcţii mixte.
1 A+B+C 2) A+B 3 )A+C
111) În raport de conţinutul concret al activităţii statale desfăşurată în vederea realizării unui anumit scop funcţiile statului se clasifică în:
A. Funcţii economice; B. Funcţii executive; C. Funcţii legislative; D. Funcţii sociale; E. Funcţii represive.
1 A+D+E 2) B+C+E 3) A+B+C
112) Suveranitatea ca atribut al statului, este analizată din perspectiva dreptului constituţional sub următoarele accepţiuni:
A.Suveranitatea poporului; B.Suveranitatea absolută; C.Suveranitatea delegată; D.Suveranitatea naţională ; E.Suveranitatea de stat.
1 A+C+E 2) A+D+E 3) A+B+C+D
113) Monarhia ca formă de guvernământ , în abordare diacronică, a cunoscut următoarele forme de exercitare: A.Monarhia absolută; B.Monarhia limitată; C.Monarhia constituţională; D.Monarhia parlamentară dualistă; E. Monarhia parlamentară contemporană.
1 A+B+C+E 2) A+B+D+E 3) B+D
114) Republica ca formă de guvernământ, în abordare diacronică, a cunoscut următoarele forme: A. Republica prezidenţială; B. Republica semiprezidenţială; C. Republica prezidenţială cu un executiv dual; D. Republica parlamentară; E. Republica parlamentară cu un executiv dual. 1 A+B+D+E 2) A+C+D 3) A+E
115) Formele structurii de stat sunt următoarele: A. Statul unitar; B. Statul unional; C. Statul federativ; D. Statul confederativ; E. Statul papal.
1 A+C 2) B+C 3) A+B+C+D
116) Evoluţia instituţiei şefului de stat în România a fost următoarea:
A. Domn; B. Rege; C. Prezidiul republicii; D. Consiliul de stat; E. Preşedinte.
1 A+C 2 )B+C+D+E 3) A+B+C+D+E
117) Identificaţi textele constituţionale revizuite în anul 2003 privind integrarea euro-atlantică:
A. Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare,precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. B. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,precum şi celelaltereglementări comunitare cu caracter obligatoriu,au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne,cu respectarea actului de aderare. C. Prevederile cuprinse la lit. a)şi b) se aplică, în mod corespunzător,şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. D. Parlamentul,Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor din actul aderării şi din prevederile de la lit.b). E. Guverul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobăriiinstituţiilor Uniunii Europene.
1 A+C+D+E 2) A+B+C+D+E 3) A+B+E
118) Care sunt autorităţile publice româneşti care garantează aducera la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării la Uniunea Europeană, a caracterului obligatoriu şi a priorităţii prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene precum şi a celorlalte reglementări comunitare faţă de dispoziţiile contrare din legile interne: A. Parlamentul; B. Primul Ministru; C. Preşedintele României; D. Guvernul României; E. Instanţele judecătoreşti.
1 A+B+C+D 2) A+B 3) A+C+D
119)Care dintre valorile menţionat mai jos sunt proclamate valori indivizibil şi universal de de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,în cuprinsul Părţii a-II-a a Constituţiei pentru Europa: A.Demnitatea; B.Libera dezvoltare a personalităţiiumane; C.Libertatea; D.Egalitatea; E.Solidaritatea.
1 A+B+C 2) B+C+D 3) A+C+D+E
Jefferson
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 05/03/2007 20:56
Reputation point: 0

raspunsurile la introducere in drept

Postby ramona neculae » 19/03/2007 18:19

dar nimeni nu a observat ca sunt 98 de intrebari (50 si 48)? 1-2, 2-5, 3-4, 4-3, 5-3, 6-1, 7-4, 8-1, 9-5, 10-4, 11-2, 12-2, 13-1, 14-4, 15-1, 16-5, 17-3, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-1, 23-5, 24-2, 25-2, 26-3, 27-5, 28-1, 29-2, 30-3, 31-4, 32-5, 33-3, 34-5, 35-5, 36-3, 37-5, 38-4, 39-4, 40-5, 41-3, 42-4, 43-1, 44-3, 45-2, 46-3, 47-5, 48-1, 49-2, 50-3, 1-3, 2-4, 3-2, 4-2, 5-4, 6-4, 7-3, 8-?, 9-?, 10-?, 11-4. 12-2, 13-4, 14-1, 15-?, 16-1, 17-?, 18-5, 19-2, 20-2, 21-5, 22-2, 23-3, 24-1, 25-1, 26-?, 27-1, 28-1, 29-?, 30-2, 31-?, 32-1, 33-5, 34-1, 35-3, 36-1, 37-1, 38-1, 39-3, 40-?, 41-1, 42-?, 43-?, 44-4, 45-3, 46-1, 47-1, 48-5,
astept variantele voastre.
ramona neculae
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 05/03/2007 16:27
Reputation point: 0

Postby kronosro » 19/03/2007 19:05

Asteapta variantele aici. Nu este nevoie sa deschizi un nou topic.
Am unit topicul tau cu cel deja existent.
Mai multa atentie pe viitor!
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1
User avatar
kronosro
Membru
Membru
 
Posts: 334
Joined: 20/01/2007 14:02
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Re: constitutional

Postby petruta » 20/03/2007 20:46

salut,
m-am uitat pe raspunsuri si asa le am si eu:
uite restul de la 109:
109 2*(a+b+c)
110) 3*c
111) 4*(a+c+d)
112) 3*(a+b+c)
113) 2*(a+b+c)
114) 1*(a+b+d+e)
115) 5*(a+d+e)
116) 2*(a+c+d)
117) 3*(a+c)
118) 5*(a+b+d+e)
119) 4*(a+c+d)
120) 2*(a+b+c+e)
astept comentarii, daca exista!
bafta! :-)
petruta
Membru
Membru
 
Posts: 7
Joined: 06/02/2007 21:04
Location: bucharest
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 3 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico