SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 30/09/2023 20:43 It is currently 30/09/2023 20:43
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - DREPTUL FAMILIEI (continuare)

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - DREPTUL FAMILIEI (continuare)

Postby saromaa » 15/02/2007 11:10

VREAU SI EU DREPTUL COMERCIAL AN 3 .......MSS


DREPT Dreptul familei III

MULTIPLE CHOICE

1) Cãsãtoria este :
a. un act juridic obiectiv;
b. un act juridic condiþie;
c. un contract.
RASPUNS: B
2) Condiþiile de fond pentru încheierea unei cãsãtorii sunt :
A.diferenþa de sex;
B.consimþãmântul la cãsãtorie;
C.vârsta legalã pentru cãsãtorie;
D.comunicarea reciprocã a stãrii sãnãtãþii viitorilor soþi.
a. A+B+C+D
b. B+C
c. A+D
d. A+B+C
RASPUNS: A
3) Constituie impedimente la cãsãtorie :
A.existenþa unei cãsãtorii nedesfãcute a unuia dintre viitori soþi;
B.rudenia;
C.adopþia;
D.tutela;
E.alienaþia ºi debilitatea mintalã.
a. A+B+C
b. A+B+C+D+E
c. B+C
d. A+D
RASPUNS: B
4) Sexul fiecãruia dintre soþi poate fi stabilit pe baza :
A.certificatului de naºtere;
B.buletinului de identitate;
C.hotãrârii judecãtoreºti datã în urma admiterii unei acþiuni în stabilirea exactã a sexului ori
acþiunii în schimbarea sexului.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
5) Dispensa de vârstã la cãsãtorie se poate acorda de :
A.primarul general al municipiului Bucureºti, dacã femeia locuieºte în raza teritorialã a
municipiului Bucureºti;
B.primarul localitãþii în a cãrei razã teritorialã are domiciliul petenta;
C.comandantul navei româneºti pe care se încheie cãsãtoria între cetãþenii români;
D.preºedintele Consiliului Judeþean în a cãrei razã teritorialã are domiciliul bãrbatul;
E.primarul sectorului 1 Bucureºti, dacã petenta are domiciliul în acest sector.
a. A+B+C
b. B+C+D+E
c. A+C
d. B+D
RASPUNS: C
6) Dispensa de vârsta la cãsãtorie se acordã în urmãtoarele condiþii:
A.femeia a împlinit 15 ani;
B.existã motive temeinice care justificã dispensa;
C.nu existã diferenþã de vârstã mai mare de 18 ani între viitorii soþi;
D.existã un aviz dat de un medic oficial.
a. A+B+D
b. B+C+D
c. A+D
RASPUNS: A
7) Când unul dintre viitorii soþi se aflã în imposibilitate de a vorbi :
A.nu se poate încheia cãsãtoria;
B.consimþãmântul la cãsãtorie se poate da în orice mod, dar trebuie sã fie neîndoielnic;
C.consimþãmântul se poate da în prezenþa unui interpret.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: C
8) Eroarea constituie viciu de consimþãmânt la încheierea cãsãtoriei :
a. numai dacã poartã asupra identitãþii fizice a celuilalt soþ;
b. când poartã asupra identitãþii civile;
c. când cade asupra calitãþii ori însuºirilor celuilalt soþ, dacã a fost determinantã pentru la încheierea cãsãtoriei.
RASPUNS: A
9) Consimþãmântul la cãsãtorie trebuie sã fie :
A.actual;
B.dat în mod personal;
C.dat în mod simultan.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
10) Cãsãtoria este opritã :
a. între rudele în linie colateralã pânã la gradul al IV-lea, inclusiv;
b. numai între adoptatul cu efecte restrânse ºi rudele fireºti;
c. între rudele din afara cãsãtoriei, dar numai dacã rudenia a fost legal stabilitã.
RASPUNS: A
11) Pentru motive temeinice, cãsãtoria între rude colaterale de gradul al IV-lea se poate
încuviinþa
A.de primarul general al municipiului Bucureºti, dacã petentul are domiciliul în Bucureºti;
B.de preºedintele Consiliului judeþean în cuprinsul cãruia petentul are domiciliul;
C.de prefectul judeþului în cuprinsul cãruia petentul are domiciliul.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: A
12) Este opritã cãsãtoria :
A.între tutore ºi persoana minorã aflatã sub tutela sa;
B.cu un alienat mintal, dar numai când alienaþia sau debilitatea au fost constatate prin
procedura specialã a interdicþiei;
C.între copii adoptatorului, pe de o parte, ºi adoptator ºi copiii acestuia, pe de altã parte;
D.între adoptaþii de cãtre aceeaºi persoanã.
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B
d. B+C
RASPUNS: B
13) Cel lipsit vremelnic de facultãþile mintale:
A.poate încheia cãsãtoria în momente de luciditate;
B.poate încheia cãsãtoria chiar în timpul cât nu are discernãmântul faptelor sale;
C.nu se poate cãsãtori cât timp nu are discernãmântul faptelor sale.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
14) Alienatul sau debilul mintal :
a. nu se poate cãsãtori;
b. poate încheia cãsãtoria în momente de luciditate;
c. poate încheia cãsãtoria cu avizul unui medic oficial.
RASPUNS: A
15) Declaraþia de cãsãtorie :
a. se poate face prin mandat autentic special;
b. se face numai personal;
c. se face numai în localitatea unde se va încheia cãsãtoria;
d. se face numai la sediul stãrii civile.
RASPUNS: B
16) Opoziþia la cãsãtorie:
A.poate fi fãcutã de orice persoanã, dar numai dacã are un interes;
B.trebuie sã arate împrejurãrile de fapt sau de drept pentru care nu se poate încheia cãsãtoria;
C.trebuie sã arate dovezile pe care se întemeiazã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
17) Încheierea cãsãtoriei în afara sediului serviciului de stare civilã se poate face:
A.când unul dintre viitorii soþi este bolnav, infirm sau în prag de moarte iminentã;
B.pe o navã românã;
C.pe o aeronavã românã;
a. A+B+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
18) Când cãsãtoria se încheie pe o navã românã, la sosirea în þarã, comandantul este obligat sã
trimitã prin cãpitãnia portului de înscriere a navei o copie certificatã la :
a. sediul stãrii civile al domiciliului unuia dintre soþi;
b. sediul stãrii civile al sectorului 1 Bucureºti;
c. sediul stãrii civile al sectorului 2 Bucureºti.
RASPUNS: B
19) Nerespectarea dispoziþiilor legale privind competenþa personalã a delegatului de stare civilã:
a. este sancþionatã cu nulitatea absolutã;
b. nu este sancþionatã cu nulitatea cãsãtoriei;
c. este lovitã cu nulitate relativã.
RASPUNS: B
20) Momentul încheierii cãsãtoriei este :
a. momentul în care se face înregistrarea ei;
b. când delegatul constatã existenþa consimþãmântului viitorilor soþi ºi îi declarã cãsãtoriþi;
c. când ultimul soþ semneazã.
RASPUNS: B
21) Reconstituirea actului de cãsãtorie ºi întocmirea ulterioarã sunt de competenþa :
a. judecãtoriei;
b. primãriei locale;
c. primãriei Generale a Bucureºtiului sau Consiliului Judeþean.
RASPUNS: B
22) Reconstituirea actului de cãsãtorie:
A.se poate face dacã registrele de stare civilã au fost distruse sau pierdute;
B.se poate face dacã actul de cãsãtorie a fost întocmit în strãinãtate ºi nu poate fi procurat;
C.se poate face dacã nu au existat registre de stare civilã sau întocmirea actului a fost omisã.
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: C
23) În cazul neînþelegerii cu privire la relaþiile personale :
a. soþii se pot adresa autoritãþii tutelare;
b. soþii se pot adresa instanþei judecãtoreºti
c. soþii, singuri, trebuie sã înlãture neînþelegerile respective.
RASPUNS: C
24) Constituie motive de divorþ :
A.încãlcarea obligaþiei de fidelitate;
B.refuzul nejustificat de a locui împreunã;
C.admiterea cererii de evacuare a unui soþ, formulatã de celãlalt soþ.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: B
25) Dacã viitori soþi nu au declarat înainte de încheierea cãsãtoriei numele pe care-l vor purta, se
considerã:
a. cã vor purta numele soþului;
b. cã-ºi vor purta fiecare numele;
c. cã vor purta numele lor reunite.
RASPUNS: B
26) Schimbarea numelui comun de cãtre un soþ :
a. se face numai cu acordul primãriei;
b. se face numai cu consimþãmântul celuilalt soþ;
c. intervine de drept în cazul în care un soþ este adoptat.
RASPUNS: B
27) Cãsãtoria :
a. include dreptul fiecãrui soþ de a controla corespondenþa celuilalt;
b. produce efecte în ceea ce priveºte cetãþenia soþilor;
c. duce la dobândirea capacitãþii depline de exerciþiu de cãtre minora care se cãsãtoreºte.
RASPUNS: C
28) Înstrãinarea unui bun comun de cãtre unul dintre soþi se poate face:
a. în virtutea unui mandat general dat de celãlalt soþ;
b. în virtutea unui mandat expres ºi special;
c. în virtutea prezumþiei de mandat tacit reciproc
RASPUNS: B
29) Soþii pot face :
A.o împãrþealã de ascendent privind bunurile comune în forma donaþiei, conjunctivã, în folosul copiilor minori comuni;
B.o împãrþealã de ascendent testamentarã, conjunctivã;
C.acte de dispoziþie cu privire la bunurile comune.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
30) Un soþ :
a. poate dispune de bunurile comune fãcând o împãrþealã de ascendent prin act între vii (în formã autenticã);
b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;
c. poate dona ºi celuilalt soþ bunuri proprii, cu clauza intrãrii acestora în comunitate.
RASPUNS: C
31) Bunurile dobândite în timpul cãsãtoriei sunt comune numai dacã :
a. în actul de achiziþie au fost trecuþi ambii soþi;
b. dispunãtorul, în actele cu titlu gratuit, a prevãzut expres aceasta;
c. ambii soþi sunt înscriºi în registrul de carte financiarã.
RASPUNS: B
32) Existenþa unei înscrieri de "bun comun" în dreptul unui imobil înscris în cartea funciarã,
constituie:
a. prezumþie absolutã cã bunul este comun;
b. prezumþie relativã legalã cã bunul este comun;
c. o condiþie pentru introducerea unei acþiuni în prestaþie tabularã.
RASPUNS: A
33) Bunul cumpãrat de unul dintre soþi, când celãlalt soþ lucreazã ca mandatar al terþului
vânzãtor ºi semneazã actul de vânzare-cumpãrare în aceastã calitate :
a. este bun propriu al soþului cumpãrãtor;
b. este bun comun;
c. o asemenea vânzare este interzisã.
RASPUNS: B
34) Bunul devine comun prin uzucapiune dacã :
a. termenul prescripþiei achizitive de 30 de ani se împlineºte în timpul cãsãtoriei;
b. data titlului ce serveºte pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeazã în timpul cãsãtoriei;
c. data începerii termenului de 30 de ani începe înainte de încheierea cãsãtoriei
RASPUNS: B
35) Cãsãtoria înceteazã :
A.prin nulitate sau anulare;
B.prin decesul unui soþ, fizic constatat;
C.prin divorþ;
D.prin moartea unui soþ, declaratã judecãtoreºte.
a. A+B+C+D
b. B+D
c. C+D
RASPUNS: B
36) Sunt bunuri comune :
A.bunurile dobândite pânã la pronunþarea hotãrârii de divorþ;
B.bunurile dobândite între data pronunþãrii ºi data rãmânerii definitive a hotãrârii;
C.bunurile dobândite în timpul judecãrii recursului, dupã ce unul dintre soþi a decedat
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
37) Cota de contribuþie la dobândirea bunurilor comune a soþilor se stabileºte :
a. în raport de fiecare categorie de bunuri;
b. în raport de totalitatea bunurilor;
c. numai în raport cu perioada în care soþii au locuit împreunã.
RASPUNS: B
38) În cazul construirii de locuinþe proprietate personalã, cu sprijinul statului, dreptul de
proprietate asupra locuinþei se dobândeºte :
a. pe data încheierii contractului de construire;
b. pe data predãrii preluãrii locuinþei;
RASPUNS: B
39) Cumpãrarea de cãtre un soþ a unui imobil de la tatãl sãu sub rezerva dreptului de uzufruct sau a unei rente viagere :
a. determinã ca bunul sã devinã comun;
b. instituie o prezumþie relativã de liberalitate fãcutã de vânzãtor în favoarea cumpãrãtorului;
c. instituie o prezumþie absolutã de liberalitate fãcutã de vânzãtor în favoarea cumpãrãtorului.
RASPUNS: B
40) Constituie limite ale dreptului dispunãtorului de a prevedea cã bunul donat unui soþ devine comun :
a. în cazul moºtenirii legale;
b. când obiectul donaþiei îl constituie rezerva soþului gratificat, care este moºtenitor rezervatar al donatorului;
c. când sarcina impusã în act este executatã numai de cãtre un soþ.
RASPUNS: B
41) Constituie bunuri comune al soþilor :
A.darurile de nuntã fãcute ambilor soþi;
B.darurile de nuntã obiºnuite fãcute unui soþ;
C.donaþiile obiºnuite fãcute în timpul cãsãtoriei unui soþ;
D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea dãruite cu ocazia nunþii, dacã nu se dispune cã sunt proprii.
a. A+B
b. B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: C
42) Când ambii soþi au aceeaºi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :
a. sunt comune;
b. sunt proprii în mãsura în care le-au achiziþionat;
c. formeazã obiectul coproprietãþii celor doi soþi.
RASPUNS: C
43) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
A.bunurile care au servit la exercitarea unei profesii, chiar dacã au fost dobândite din bunuri
comune ºi chiar dacã acea profesie a fost pãrãsitã definitiv;
B.bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensã;
C.indemnizaþia de asigurare, potrivit unui contract de asigurare de bunuri.
a. A+B+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
44) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
A.manuscrisele ºtiinþifice sau literare, schiþele sau proiectele artistice, proiectele de invenþii ºi inovaþii;
B.indemnizaþia de asigurare, conform contractului de asigurare de persoane, dar numai dacã primele de asigurare au fost plãtite de soþul beneficiar;
C.despãgubirile pentru pagube pricinuite persoanei unuia dintre soþi, ca urmare a faptei ilicite a altei persoane.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: C
45) Subrogaþia realã cu titlu universal se aplicã :
a. în cazul dobândirii bunurilor proprii;
b. în cazul bunurilor comune.
RASPUNS: A
46) Sunt bunuri proprii, conform art. 31 lit. f) C.fam. :
A.preþul vânzãrii unui bun propriu;
B.bunul dobândit în schimbul unui alt bun propriu;
C.despãgubirile (indemnizaþia de asigurare) pentru pagube cauzate unui bun propriu.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
47) Sunt bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
a. retribuþia încasatã;
b. retribuþia neîncasatã (ca drept de creanþã);
c. retribuþia neîncasatã din dreptul de autor, dar numai dacã dreptul la remuneraþie s-a nãscut anterior cãsãtoriei.
RASPUNS: B
48) Dacã între pãrþi a intervenit o convenþie, în temeiul cãreia s-a construit un imobil, ºi se desfiinþeazã convenþia :
a. constructorul are dreptul la echivalentul valoric al materialului ºi al preþului muncii sau cu sporul de valoare adus fondului;
b. constructorul are dreptul doar la preþul muncii ºi al materialului;
c. constructorul are pentru construcþie un drept de creanþã care se calculeazã la valoarea de circulaþie a imobilului.
ANS: B
49) Când un soþ sau ambii fac recondiþionãri, renovãri, reparaþii cu mijloace comune asupra unui
imobil, bun propriu al unui singur soþ, atunci:
A.când nu are loc transformarea esenþialã a imobilului sporul de valoare este bun propriu;
B.când nu are loc transformarea esenþialã a imobilului sporul de valoare este bun comun;
C.când are loc transformarea esenþialã a imobilului, noua valoare este bun comun.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: C
50) Conform Legii nr. 18 / 1991 este bun propriu :
A.terenul constituit ca drept de proprietate, intuitu personae;
B.terenul primit de moºtenitorul fostului titular;
C.terenul asupra cãruia s-a reconstituit dreptul de proprietate dacã în momentul cooperativizãrii era bun propriu.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: B
51) Bunul cumpãrat în rate este :
a. bun comun, dacã încheierea contractului de vânzare-cumpãrare a avut loc în timpul cãsãtoriei;
b. bun comun, dacã plata ratelor s-a fãcut în timpul cãsãtoriei, indiferent când s-a încheiat contractul;
c. este bun propriu, în mãsura în care ratele au fost achitate înainte de cãsãtorie ºi bun comun, în mãsura în care ratele au fost achitate în timpul cãsãtoriei, dacã încheierea contractului de vânzare-cumpãrare s-a fãcut înainte de încheierea cãsãtoriei.
RASPUNS: C
52) Fructele bunurilor proprii sunt bunuri proprii în temeiul :
a. accesiunii;
b. subrogaþiei reale cu titlu universal;
c. folosinþei, ca prerogativã a dreptului de proprietate.
RASPUNS: C
53) Câºtigurile la loto, librete CEC, au naturã de :
a. fructe;
b. producte;
c. fructe sau producte, dupã caz.
RASPUNS: B
54) Prezumþia de mandat tacit reciproc se aplicã :
a. tuturor actelor de administrare, folosinþã sau dispoziþie;
b. numai în cazul când soþii locuiesc în comun;
c. ºi în cazul când un soþ este dispãrut sau pus sub interdicþie, în cazul în care s-a instituit tutela sau curatela.
RASPUNS: A
55) Prezumþia de mandat tacit reciproc :
a. are caracter absolut;
b. are caracter relativ;
c. se aplicã ºi în cazul actelor mortis causa (cauzã de moarte);
d. se aplicã ºi în cazul terþilor de rea credinþã.
RASPUNS: B
56) Nu se aplicã prezumþia de mandat tacit reciproc :
A.actelor de dispoziþie cu privire la imobile comune;
B.în cazul achiziþionãrii în timpul cãsãtoriei de cãtre un soþ a unui imobil;
C.în cazul actelor cu titlu gratuit între vii sau mortis causa.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: A
57) În cazul înstrãinãrii sau grevãrii unui bun imobil comun de cãtre un soþ fãrã consimþãmântul
celuilalt soþ, sancþiunea :
a. este nulitatea relativã;
b. este nulitatea absolutã;
c. depinde de soarta partajului.
RASPUNS: A
58) În cazul înstrãinãrii unui imobil, bun comun, de cãtre un soþ, fãrã consimþãmântul celuilalt
soþ, acesta din urmã :
A.poate introduce acþiune în anulare;
B.poate introduce singur, ºi fãrã consimþãmântul celuilalt soþ, acþiune în revendicare;
C.poate introduce acþiune în constatarea nulitãþii absolute.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
59) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei se poate face :
A.la cererea oricãruia dintre soþi, în condiþiile legii;
B.la cererea creditorilor personali ai oricãruia dintre soþi, cu respectarea condiþiilor legale;
C.în cazul confiscãrii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote pãrþi dintr-un bun
comun al soþilor.
a. A+C
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
60) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei la cererea oricãruia dintre soþi :
A.se poate face numai pentru motive temeinice;
B.se poate face ºi pe cale convenþionalã;
C.valoarea ce se ia în calcul este valoarea de la data la care s-a introdus acþiunea.
a. A+B
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: C
61) Constituie motive temeinice pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei la
cererea unuia dintre soþi:
a. toate motivele de divorþ;
b. simpla despãrþire în fapt;
c. existenþa acþiunii de divorþ prin ea însãºi;
d. expulzarea din domiciliu a unui soþ împreunã cu copilul, fãcutã de celãlalt soþ, numai dacã acþiunea de împãrþire, pe acest temei, este introdusã de soþul expulzat.
RASPUNS: D
62) Acþiunea unui soþ pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei :
a. are un caracter personal;
b. poate fi continuatã la moartea sa de cãtre moºtenitori;
c. se respinge dacã bunul nu este comod partajabil în naturã.
RASPUNS: A
63) Acþiunea creditorilor personali ai unuia dintre soþi pentru împãrþirea bunurilor comune în
timpul cãsãtoriei:
a. are caracter subsidiar;
b. poate fi introdusã numai împotriva unui soþ;
c. este admisibilã, chiar dacã soþul nedebitor invocã beneficiul de discuþiune.
RASPUNS: A
64) Prin acþiunea de împãrþire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soþi, în timpul cãsãtoriei:
a. creditorii nu exercitã un drept propriu, ei acþionând pe calea acþiunii oblice;
b. creditorul personal al unui soþ poate cere luarea mãsurilor asigurãtorii asupra bunurilor comune;
c. creditorii personali ai unuia dintre soþi pot introduce acþiunea numai pe calea principalã
RASPUNS: B
65) Procesul de împãrþire a bunurilor comune ale soþilor în timpul cãsãtoriei se poate porni pe cale principalã de :
A.unul dintre soþi;
B.creditorii personali ai unuia dintre soþi;
C.stat, prin organele sale împuternicite.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: C
66) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei pe cale incidentalã se poate cere de cãtre :
A.unul dintre soþi, în cadrul contestaþiei la executare;
B.orice persoanã interesatã, în carul contestaþiei la executare;
C.nu se poate cere împãrþirea pe cale incidentalã.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: B
67) În cadrul unui proces între soþi, ordonanþa preºedinþialã este admisibilã :
A.pentru a se cere unele obiecte de uz personal sau pentru exercitarea profesiei, de cãtre soþul izgonit;
B.pentru restituirea unor bunuri proprii de la celãlalt soþ ºi dacã acesta nu contestã natura acestor bunuri;
C.pentru revendicarea de cãtre un soþ a bunurilor sale personale aflate la celãlalt soþ.
a. A+B
b. B+C
c. B
RASPUNS: A
68) Se considerã datorie comunã :
a. cheltuielile fãcute de un soþ cu administrarea oricãruia dintre bunurile comune;
b. împrumutul fãcut de un soþ pentru administrarea bunurilor comune, chiar dacã aceastã sumã nu a fost cheltuitã în acest scop;
c. datoria contractatã de un soþ, chiar dacã celãlalt soþ s-a opus la încheierea acestui act ºi creditorul a cunoscut, la momentul încheierii contractului, aceastã împotrivire.
RASPUNS: A
69) Constituie datorie comunã :
A.obligaþiile contractate de soþi împreunã, chiar dacã nu ar avea legãturã cu nevoile cãsãtoriei;
B.obligaþiile contractate de fiecare dintre soþi pentru împlinirea nevoilor obiºnuite ale cãsãtoriei;
C.obligaþia de a repara prejudiciul cauzat prin însuºirea ilicitã a unor bunuri proprietate publicã,
dacã prin aceasta a sporit valoarea bunurilor comune ºi numai în mãsura acestei sporiri.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
70) În cazul însuºirii ilicite a unor bunuri proprietate publicã ºi a mãririi valorii bunurilor comune :
a. soþul fãptaº rãspunde cu toatã partea sa din comunitate care i s-ar cuveni în caz de despãrþire, dar numai dupã ce a fost urmãrit pentru bunurile personale;
b. soþul fãptaºului (celãlalt soþ) rãspunde numai în mãsura sporului pe care l-a avut partea sa din comunitate;
c. pot fi urmãrite numai bunurile comune care au realizat efectiv acest spor.
RASPUNS: B
71) Creditorii soþilor pentru o datorie comunã :
a. sunt obligaþi sã urmãreascã mai întâi bunurile comune;
b. dacã bunurile comune nu acoperã creanþa, creditorii pot urmãri, în principiu, bunurile personale ale oricãruia dintre soþi;
c. în cazul obligaþiilor solidare sau indivizibile pot urmãri bunurile personale ale oricãruia dintre soþi sau bunurile comune, la alegere.
RASPUNS: A
72) În cazul în care soþii au constituit o societate comercialã în nume colectiv ei rãspund:
A.în subsidiar, cu bunurile comune, dupã societate;
B.solidar, dupã ce s-au urmãrit bunurile comune;
C.fiecare cu jumãtate din datoria ce a rãmas neachitatã dupã urmãrirea ºi a bunurilor comune.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
73) Intervine sancþiunea nulitãþii :
A.în cazul cãsãtoriei putative;
B.în cazul cãsãtoriei fictive;
C.în cazul cãsãtoriei a douã persoane al cãror sex nu este diferenþiat;
D.când persoana necompetentã a exercitat în mod public atribuþiile de delegat de stare civilã.
a. A+C+D
b. A+B+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
74) Cãsãtoria nu va fi declaratã nulã dacã:
A.cel care nu avea vârsta matrimonialã legalã a împlinit-o pânã la pronunþarea nulitãþii;
B.în momentul pronunþãrii nulitãþii, bãrbatul nu are vârsta legalã pentru cãsãtorie, dar soþia a rãmas însãrcinatã sau a nãscut;
C.soþul supravieþuitor s-a cãsãtorit între data stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã ca fiind cea
a morþii celuilalt soþ ºi data rãmânerii definitive a acestei hotãrâri.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
75) Cãsãtoria este nulã absolut :
A.dacã a fost încheiatã de o persoanã care este deja cãsãtoritã;
B.dacã a fost încheiatã cu încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la vârsta matrimonialã;
C.dacã a fost încheiatã între persoane ce sunt rude în gradul prohibit de lege;
D.dacã a fost încheiatã de alienatul sau debilul mintal;
a. A+C+D
b. B+C+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
76) Cãsãtoria nu este nulã :
a. când a fost încheiatã de un debil, dar celãlalt soþ cunoºtea acest fapt ºi ºi-a dat consimþãmântul;
b. când cãsãtoria nu a fost încheiatã în prezenþa viitorilor soþi;
c. în cazul în care a fost încheiatã de un funcþionar public necompetent, dar care a exercitat în mod public atribuþiile de delegat de stare civilã.
RASPUNS: C
77) Nulitatea cãsãtoriei :
A.poate fi cerutã prin acþiune;
B.poate fi invocatã ºi pe calea excepþiei;
C.produce efecte numai pentru viitor.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
78) Cãsãtoria este nulã :
A.când nu s-a încheiat în scopul de a întemeia o familie;
B.în cazul cãsãtoriei încheiatã fictiv, chiar dacã soþii, ulterior, convieþuiesc în spiritul unei familii;
C.numai dacã ambele pãrþi doresc încheierea unei cãsãtorii fictive;
D.când s-a încheiat între persoane de acelaºi sex.
a. A+B+C+D
b. A+D
c. C+D
RASPUNS: B
79) Acþiunea în pronunþarea nulitãþii absolute a cãsãtoriei :
a. se prescrie în termen de 30 de ani;
b. poate fi introdusã de orice persoanã interesatã;
c. poate fi introdusã de procuror, chiar dupã moartea unui dintre soþi.
RASPUNS: B
80) Se sancþioneazã cu nulitate relativã :
A.eroarea asupra identitãþii fizice a celuilalt soþ;
B.ascunderea bolii de cãtre viitoare soþie, boalã ce o face inaptã de a avea copii;
C.dolul ºi violenþa, ca vicii de consimþãmânt la încheierea cãsãtoriei;
D.ascunderea de cãtre viitoare soþie a stãrii de graviditate.
a. A+B+D
b. A+C+D
c. A+D
d. A+B+C+D
RASPUNS: D
81) Acþiunea în pronunþarea nulitãþii relative a cãsãtoriei :
A.poate fi introdusã numai de soþul al cãrui consimþãmânt a fost viciat ºi de cãtre procuror;
B.poate fi continuatã de moºtenitorii soþului care a introdus acþiunea;
C.este de competenþa tribunalului, ca primã instanþã de fond;
D.se prescrie în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului sau de la încetarea violenþei.
a. A+B+C+D
b. C+D
c. A+D
RASPUNS: B
82) Ca efect al pronunþãrii nulitãþii :
a. unul dintre soþi îºi poate menþine numele din cãsãtorie al celuilalt soþ pentru motive
temeinice;
b. soþul minor rãmâne cu capacitatea de exerciþiu dobânditã;
c. între soþi nu a avut loc suspendarea prescripþiei.
RASPUNS: C
83) Hotãrârea judecãtoreascã datã pentru anularea unei cãsãtorii :
A.are caracter declarativ;
B.are caracter constitutiv;
C.are un efect absolut;
D.are un efect relativ.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C+D
RASPUNS: B
84) Ca efect al pronunþãrii nulitãþii cãsãtoriei :
A.pentru copiii nãscuþi pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârii de pronunþare a nulitãþii cãsãtoriei se aplicã prezumþia de paternitate;
B.pentru copiii nãscuþi dupã data rãmânerii definitive a hotãrârii ºi concepuþi înainte de aceastã datã, ºi dacã mama nu a intrat într-o nouã cãsãtorie, nu se mai aplicã prezumþia de paternitate, ei având statut de copii din afara cãsãtoriei;
C.instanþa este obligatã sã dispunã cãruia dintre pãrinþi îi vor fi încredinþaþi copiii minori.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: C
85) Ca efect al desfiinþãrii cãsãtoriei putative, când ambii soþi sunt de bunã-credinþã :
A.hotãrârea judecãtoreascã produce efecte numai pentru viitor;
B.soþul minor îºi pãstreazã capacitatea de exerciþiu dobânditã prin încheierea cãsãtoriei;
C.obligaþia de întreþinere a existat în trecut, dar nu mai existã pentru viitor;
D.ambii soþi beneficiazã de dreptul de moºtenire, chiar dacã decesul unui soþ intervine dupã data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas definitivã;
E.un soþ îºi poate menþine numele din cãsãtorie al celuilalt soþ.
a. A+C+D+E
b. A+B+D+E
c. A+D+E
d. A+B
RASPUNS: D
86) Produc efecte numai pentru viitor :
A.încetarea cãsãtoriei;
B.desfacerea cãsãtoriei;
C.desfiinþarea cãsãtoriei pentru orice motiv;
D.cãsãtoria putativã, în privinþa soþului de bunã-credinþã.
a. A+B+D
b. A+C+D
c. A+B
RASPUNS: A
87) Cãsãtoria înceteazã prin :
A.recãsãtorirea soþului celui ce fusese declarat mort, dar care apare (înceteazã prima cãsãtorie);
B.divorþ;
C.moartea unui soþ;
D.declararea judecãtoreascã a morþii unuia dintre soþi.
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+D
RASPUNS: B
88) În cazul divorþului prin acordul pãrþilor :
A.pânã la data acordului dintre soþi trebuie sã treacã cel puþin un an;
B.dupã primirea cererii, preºedintele verificã existenþa consimþãmântului soþilor, semnãturile, dupã care fixeazã termen de cel puþin douã luni, în ºedinþã publicã;
C.instanþa va dispune desfacerea cãsãtoriei fãrã a pronunþa divorþul din vina unuia sau a ambilor soþi.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
89) Constituie condiþii pentru pronunþarea divorþului :
A.existenþa unor motive temeinice;
B.motivele temeinice sã fi vãtãmat grav raporturile dintre soþi;
C.continuarea cãsãtoriei sã nu mai fie posibilã.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
90) Constituie motive temeinice de divorþ :
A.infidelitatea unuia dintre soþi, sub forma adulterului;
B.existenþa unor nepotriviri de ordin fiziologic;
C.separaþia în fapt a soþilor datoratã culpei soþului reclamant;
D.faptul cã soþul pârât nu a contribuit la întreþinerea gospodãriei.
a. A+B+C+D
b. A+B
c. A+B+C
d. C+D
RASPUNS: B
91) Pensia de întreþinere se acordã soþului pârât-reclamant în procesul de divorþ :
A.pe timp de un an, dacã divorþul se pronunþã din vina exclusivã a soþului pârât;
B.pe timp nedeterminat, dacã divorþul se pronunþã din vina reclamantului-pârât;
C.pe timp de un an, dacã divorþul se pronunþã din culpa ambilor soþi.
a. A+B
b. B+C
c. B
RASPUNS: A
92) Instanþa pronunþã desfacerea cãsãtoriei fãrã a pronunþa divorþul din culpa unui soþ (sau soþilor):
A.în cazul divorþului prin acordul pãrþilor;
B.în cazul când pârâtul se aflã în strãinãtate;
C.când divorþul se cere pentru alienaþie sau debilitate mintalã cronicã ori boalã gravã ºi incurabilã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
93) Poate introduce acþiune de divorþ :
A.unul din soþi;
B.procurorul;
C.soþul alienat sau debil mintal neinterzis, în momente de luciditate;
D.soþul sãnãtos împotriva soþului alienat mintal, care va sta în proces prin tutorele sãu.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: C
94) Soþul pârât poate face cerere reconvenþionalã în procesul de divorþ :
A.cel târziu pânã în prima zi de înfãþiºare în ºedinþã publicã, pentru fapte petrecute pânã la aceastã datã;
B.pentru fapte petrecute dupã prima zi de înfãþiºare, poate face cerere reconvenþionalã pânã la începerea dezbaterilor asupra fondului;
C.când motivele de divorþ s-au ivit dupã începerea dezbaterilor la prima instanþã ºi în timp ce judecata primei cereri se aflã în apel, cererea reconvenþionalã a pârâtului poate fi fãcutã direct la instanþa de apel.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: A
95) Cererea reconvenþionalã :
A.este singura posibilitate pe care o are pârâtul de a formula pretenþii împotriva reclamantului în procesul de divorþ;
B.nu poate fi disjunsã de acþiunea de divorþ;
C.se judecã la instanþa de divorþ;
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
96) În faþa instanþelor de fond, procesul de divorþ se soluþioneazã chiar fãrã înfãþiºarea personalã a unui soþ, în cazul:
A.când unul dintre soþi are reºedinþa în strãinãtate ºi nu se aflã în þarã;
B.când unul dintre soþi este pus sub interdicþie;
C.când unul dintre soþi executã o pedeapsã privativã de libertate;
D.când unul dintre soþi este împiedicat de o boalã gravã ºi nu se poate prezenta în faþa instanþei.
a. A+B+C+D
b. B+C+D
c. C+D
RASPUNS: A
97) Când soþii, în procesul de divorþ, au copii minori:
A.este obligatorie citarea ºi ascultarea concluziilor autoritãþii tutelare;
B.minorul care a împlinit 10 ani este ascultat obligatoriu;
C.ascultarea minorului se face în ºedinþã publicã.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
98) Soþul reclamant în procesul de divorþ :
A.se poate împãca cu pârâtul, acþiunea de divorþ stingându-se în orice fazã procesualã s-ar afla;
B.poate renunþa oricând la acþiune, în faþa instanþelor de fond, renunþarea având efect ºi asupra cererii reconvenþionale a pârâtului;
C.poate renunþa la acþiunea în recurs, dar numai dacã pârâtul nu se împotriveºte.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
99) În materie de divorþ :
a. se pot audia ca martori toate rudele ºi afinii mai mici de gradul al III - lea;
b. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divorþ;
c. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divorþ;
RASPUNS: A
100) În materia divorþului, instanþa :
A.poate ordona mãsuri accesorii, vremelnice, provizorii;
B.poate lua mãsuri prin ordonanþã preºedinþialã;
C.pronunþã divorþul din vina exclusivã a soþului reclamant dacã cererea acestuia a fost respinsã, chiar dacã pârâtul nu a introdus cerere reconvenþionalã sau acþiune principalã de divorþ.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
101) Termenul de apel sau recurs în materia divorþului este de :
a. 30 de zile;
b. 15 zile;
c. 10 zile.
RASPUNS: A
102) Hotãrârea datã în materie de divorþ este supusã:
a. contestaþiei în anulare;
b. revizuirii;
c. recursului în anulare.
RASPUNS: A
103) Este definitivã ºi irevocabilã în ce priveºte divorþul :
a. hotãrârea pronunþatã ca urmare a cererii de divorþ introdusã de alienat sau debil mintal;
b. hotãrârea de divorþ pronunþatã din culpa exclusivã a soþului aflat în strãinãtate;
c. hotãrârea pronunþatã ca urmare a divorþului prin acordul soþilor, în condiþiile legii.
RASPUNS: C
104) În masa bunurilor comune ale soþilor supuse împãrþelii nu se includ :
A.sumele din veniturile provenite din muncã plãtite cu titlu de pensie de întreþinere;
B.sumele plãtite pentru o datorie personalã;
C.sumele risipite de soþ;
D.valoarea bunurilor distruse ori înstrãinate de unul dintre soþi, contra dispoziþiilor legale;
E.valoarea bunurilor lipsã ca urmare a sãvârºirii infracþiunii de furt sau abuz de încredere de un soþ împotriva celuilalt.
a. A+B+C
b. B-+C
c. A+D+E
d. A+C+D+E
RASPUNS: A
105) Competenþa de a pronunþa partajul bunurilor comune o are:
A.instanþa de drept comun - când împãrþirea are loc în timpul cãsãtoriei, cu respectarea condiþiilor legale;
B.instanþa de divorþ, când împãrþirea are loc în cadrul procesului de divorþ;
C.instanþa de drept comun, când împãrþirea bunurilor comune se face dupã divorþ.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
106) Nu au statut de copii din cãsãtorie :
a. copilul nãscut în timpul cãsãtoriei lovite de nulitate;
b. cel conceput în afara cãsãtoriei, dar nãscut în timpul unei cãsãtorii;
c. cel conceput ºi nãscut în afara cãsãtoriei.
RASPUNS: C
107) Paternitatea faþã de tatã se poate stabili :
A.prin prezumþia de paternitate;
B.prin recunoaºtere voluntarã, fãcutã în condiþiile legii;
C.prin hotãrâre judecãtoreascã.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
108) Filiaþia faþã de tatã a unui copil din afara cãsãtoriei se poate stabili :
A.prin prezumþia de paternitate;
B.prin recunoaºtere voluntarã, fãcutã în condiþiile legii;
C.prin hotãrâre judecãtoreascã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
109) Beneficiazã de prezumþia de paternitate :
a. copilul conceput în timpul cãsãtoriei ºi nãscut dupã desfacerea sau încetarea ei, dacã
mama nu s-a recãsãtorit, dar numai dacã în actul de stare civilã este trecut numele tatãlui (fostul soþ);
b. copilul conceput între data stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã ca fiind a morþii soþului ºi data rãmânerii definitive a hotãrârii;
c. copilul nãscut în perioada prevãzutã la lit. b) dacã naºterea a avut loc pânã la 300 de zile de la data stabilitã ca fiind cea a morþii soþului mamei.
RASPUNS: C
110) Acþiunea în tãgada paternitãþii :
A.este o acþiune personalã;
B.poate fi introdusã de soþul mamei copilului;
C.poate fi introdusã de creditorii personali ai soþului;
D.poate fi continuatã de moºtenitorii tatãlui, chiar dacã acþiunea era perimatã;
E.poate fi introdusã de reprezentantul legal al soþului pus sub interdicþie, însã numai cu
încuviinþarea autoritãþii tutelare.
a. A+B+C+D
b. B+C+D+E
c. A+C+D+E
d. A+B+E
RASPUNS: D
111) Când acþiunea în tãgada paternitãþii se introduce de soþul mamei, termenul de 6 luni se poate calcula astfel :
A.de la data când soþul mamei a luat cunoºtinþã despre naºterea copilului, cu excepþia cazului când anterior despãrþirii soþul ºtia cã soþia este însãrcinatã;
B.dacã filiaþia faþã de mamã s-a stabilit dupã naºterea copilului, termenul se calculeazã de la data când soþul mamei a luat cunoºtinþã despre stabilirea filiaþiei faþã de mamã;
C.dacã tutorele soþului mamei, pus sub interdicþie, nu a introdus acþiune în tãgada paternitãþii, tatãl poate introduce acþiunea, dupã ridicarea interdicþiei, în termen de 6 luni de la data când a cunoscut efectiv naºterea copilului.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: B
112) Când acþiunea în tãgãduirea paternitãþii se introduce de tutore, termenul de 6 luni se calculeazã astfel :
A.dacã termenul în care soþul putea sã introducã acþiunea a început sã curgã, dar, mai înainte de împlinirea lui, soþul a fost pus sub interdicþie, termenul se calculeazã de la data când tutorele a cunoscut efectiv naºterea copilului;
B.dacã tutorele a cunoscut naºterea copilului înainte de numirea sa ca tutore, termenul se calculeazã de la data numirii;
C.dacã la data naºterii copilului soþul mamei se gãsea sub interdicþie, termenul se calculeazã de la data de când tutorele a luat la cunoºtinþã de naºterea copilului.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
113) Admiterea acþiunii în tãgada paternitãþii nu produce efecte:
A.cu privire la numele copilului (când este cel al mamei);
B.cu privire la situaþia copilului (din sau din afara cãsãtoriei);
C.în privinþa filiaþiei faþã de mamã.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: B
114) Existã conflict de paternitate :
a. când un copil este conceput în timpul primei cãsãtorii ºi este nãscut în timpul celei de-a doua cãsãtorii;
b. între paternitatea din cãsãtorie ºi aceea din afara cãsãtoriei;
c. între douã paternitãþi din afara cãsãtoriei.
RASPUNS: A
115) Acþiunea în contestarea filiaþiei din cãsãtorie :
a. se poate introduce numai de soþul mamei;
b. se poate introduce de orice persoanã interesatã;
c. se introduce de copilul sau de soþul mamei.
RASPUNS: B
116) Contestarea filiaþiei din cãsãtorie se poate face în urmãtoarele cazuri:
A.când pãrinþii nu au fost niciodatã cãsãtoriþi;
B.când copilul s-a nãscut anterior cãsãtoriei;
C.când copilul s-a nãscut la mai mult de 300 de zile de la desfacerea sau încetarea cãsãtoriei.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
117) Poate fi recunoscut :
A.numai copilul din afara cãsãtoriei;
B.numai un copil nãscut;
C.copilul conceput, chiar dacã la naºtere mama este cãsãtoritã;
D.copilul decedat, dar numai dacã a lãsat descendenþi fireºti;
E.un copil deja recunoscut, chiar dacã prima recunoaºtere nu a fost înlãturatã pe calea hotãrârii judecãtoreºti.
a. A+B+C+E
b. B+D+E
c. A+B+D
RASPUNS: C
118) Recunoaºterea de paternitate :
A.este un act personal;
B.se poate revoca;
C.este un act ce implicã în mod obligatoriu capacitatea de exerciþiu a celui ce face recunoaºterea;
D.este un act ce implicã discernãmântul celui ce face recunoaºterea;
E.este un act declarativ producând efecte retroactiv.
a. A+D+E
b. B+E
c. A+C+D+E
RASPUNS: A
119) Recunoaºterea de paternitate se poate face :
A.la primãriile locale, acolo unde nu existã notari publici;
B.prin declaraþie la serviciul stãrii civile;
C.prin înscris autentic (chiar în faþa instanþei);
D.prin testament.
a. A+B
b. B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: B
120) Pot contesta recunoaºterea de paternitate :
A.orice persoanã care dovedeºte un interes patrimonial sau nepatrimonial;
B.copilul recunoscut ºi moºtenitorii sãi;
C.bãrbatul care a fãcut recunoaºterea, în acest caz contestarea neconfundându-se cu revocarea;
D.procurorul.
a. A+C+D
b. B+C+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
121) În cadrul procesului de contestare a recunoaºterii de paternitate sarcina probei este rãsturnatã
când acþiunea este introdusã de :
A.mama celui recunoscut;
B.copilul recunoscut;
C.descendenþii copilului recunoscut.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
122) Este imprescriptibilã :
A.acþiunea în tãgada paternitãþii;
B.acþiunea în contestarea recunoaºterii de paternitate;
C.acþiunea în contestarea filiaþiei din cãsãtorie.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: B
123) Copilul din afara cãsãtoriei dobândeºte numele :
A.mamei;
B.tatãlui;
C.al aceluia dintre pãrinþi faþã de care ºi-a stabilit mai întâi filiaþia, când pãrinþii sunt cunoscuþi;
D.numele stabilit de autoritatea tutelarã când pãrinþii nu sunt cunoscuþi.
a. C+D
b. A+B+D
c. B+D
RASPUNS: A
124) Intervine nulitatea absolutã a recunoaºterii de paternitate:
A.când recunoaºterea nu este fãcutã prin una dintre formele în care se poate efectua;
B.când recunoaºterea se referã la un copil din cãsãtorie;
C.când autorul recunoaºterii nu a avut o voinþã conºtientã;
D.când s-a recunoscut un copil mort ce nu are descendenþi.
a. B+C+D
b. A+B+D
c. B+D
RASPUNS: B
125) Acþiunea în justiþie pentru stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se poate introduce :
A.numai în cazul copilului din afara cãsãtoriei;
B.ºi în cazul copilului din cãsãtorie;
C.în cazul unui copil devenit din afara cãsãtoriei prin admiterea acþiunii în tãgada paternitãþii.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: C
126) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei aparþine :
A.numai copilului din afara cãsãtoriei;
B.mamei copilului;
C.copilului minor sau major din afara cãsãtoriei.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
127) Poate introduce acþiune în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei :
a. reprezentantul legal, când copilul nu are capacitate de exerciþiu;
b. copilul singur, dar numai cu încuviinþarea autoritãþii tutelare, când are capacitate de exerciþiu restrânsã;
c. moºtenitorul copilului, pentru copil.
RASPUNS: A
128) Mama copilului din afara cãsãtoriei :
a. poate renunþa necondiþionat la acþiunea în stabilirea paternitãþii când este introdusã de ea;
b. poate renunþa doar cu încuviinþarea autoritãþii tutelare la acþiunea în stabilirea paternitãþii;
c. nu poate încheia o tranzacþie cu pretinsul tatã al copilului prin care sã renunþe la cercetarea paternitãþii pe tot timpul minoritãþii copilului.
RASPUNS: B
129) Pot introduce acþiune în stabilirea paternitãþii :
A.copilul adoptat;
B.moºtenitorii copilului pentru copil;
C.moºtenitorii copilului pot continua acþiunea;
D.procurorul.
a. A+B+C+D
b. A+C
c. B+D
RASPUNS: B
130) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se poate introduce împotriva :
A.pretinsului tatã;
B.moºtenitorilor pretinsului tatã, dar numai dacã nu sunt renunþãtori la moºtenire sau nedemni;
C.moºtenitorilor pretinsului tatã, chiar dacã sunt renunþãtori la moºtenire sau nedemni.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
131) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se introduce în termen de :
a. 6 luni de la naºterea copilului;
b. 1 an de la naºterea copilului, cu excepþiile prevãzute de lege;
c. 3 ani de la naºterea copilului.
RASPUNS: B
132) Termenul de 1 an în care se poate introduce acþiune în stabilirea paternitãþii :
A.este un termen de decãdere;
B.curge de la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti prin care copilul, ca urmare a admiterii hotãrârii în tãgada paternitãþii, a devenit copil din afara cãsãtoriei;
C.curge de la data încetãrii convieþuirii, când mama a convieþuit cu pretinsul tatã;
D.curge de la data încetãrii prestãrii întreþinerii, în cazul în care pretinsul tatã a prestat întreþinerea copilului.
a. B+C+D
b. A+D
c. B+C
RASPUNS: A
133) Obligaþia legalã de întreþinere existã între :
A.soþ ºi soþie, pãrinþi ºi copii;
B.între foºtii soþi a cãror cãsãtorie a fost desfãcutã prin divorþ;
C.între fraþi ºi surori, bunici, strãbunici ºi nepoþi sau strãnepoþi;
D.între foºtii soþi a cãror cãsãtorie a fost desfiinþatã, chiar dacã la încheierea ei nici unul nu a fost de bunã-credinþã.
a. A+C
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: C
134) Reprezintã condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã creditorul obligaþiei de întreþinere :
A.sã se afle în stare de nevoie;
B.sã se afle în incapacitate de a munci;
C.în cazul în care creditor este soþul ce a întreþinut copilul celuilalt soþ, acesta poate cere întreþinere de la acest copil numai dacã i-a acordat întreþinere timp de 10 ani ºi dacã îndeplineºte ºi celelalte condiþii legale.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: B
135) Debitorul obligaþiei de întreþinere datoreazã întreþinere dacã:
A.are mijloace îndestulãtoare;
B.are un venit lunar mediu lunar de 310 lei noi (RON);
C.nu existã o altã persoanã obligatã la întreþinere înaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
136) Întreþinerea se datoreazã în urmãtoarea ordine :
A.soþii îºi datoreazã întreþinere înaintea celorlalþi obligaþi;
B.fraþii ºi surorile îºi datoreazã întreþinere dupã pãrinþi ºi bunici;
C.nepotul este obligat la întreþinere faþã de bunic înaintea strãbunicului faþã de bunic (ipoteza în care toþi trei sunt rude în linie directã).
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: B
137) Soþii îºi datoreazã întreþinere :
A.când au o locuinþã comunã;
B.când sunt în fapt despãrþiþi datoritã culpei unuia dintre soþi:
C.pe timpul procesului de divorþ;
D.în cazul cãsãtoriei putative, dar obligaþia de întreþinere opereazã num
saromaa
Membru
Membru
 
Posts: 9
Joined: 14/02/2007 13:17
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Advertisement

Postby 78CAT » 16/02/2007 09:43

parca erau vre-o 246 intrebari..........................?
78CAT
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 13/02/2007 08:54
Reputation point: 0

DREPTUL FAMILIEI (continuare)

Postby saromaa » 20/02/2007 08:03

137) Soþii îºi datoreazã întreþinere :
A.când au o locuinþã comunã;
B.când sunt în fapt despãrþiþi datoritã culpei unuia dintre soþi:
C.pe timpul procesului de divorþ;
D.în cazul cãsãtoriei putative, dar obligaþia de întreþinere opereazã numai în favoarea soþului de bunã-credinþã.
a. A+D
b. A+B+C
c. A+C+D
RASPUNS: C
138) În cazul obligaþiei de întreþinere între foºtii soþi, incapacitatea de a munci poate sã fi fost
intervenitã :
A.înaintea cãsãtoriei;
B.în timpul cãsãtoriei;
C.în decurs de 1 an de la desfacerea cãsãtoriei, dar numai dacã se datoreazã unei împrejurãri în legãturã cu cãsãtoria.
a. B+C
b. A+C
c. A+B+C
RASPUNS: C
139) Fostul soþ pierde dreptul la întreþinere :
A.în cazul în care în care încheie o cãsãtorie nouã nulã, el fiind de rea-credinþã la încheierea celei de-a doua cãsãtorii;
B.când încheie o cãsãtorie nulã, el fiind de bunã credinþã;
C.în cazul în care fostul soþ a sãvârºit fapte grave ce atrag nedemnitatea succesoralã faþã de cel obligat, în cazul în care aceste fapte au constituit motive de divorþ;
D.în cazul în care fostul soþ, creditor al întreþinerii, a sãvârºit fapte grave asupra soþului obligat, dupã desfacerea cãsãtoriei.
a. A+C+D
b. B+D
c. A+B+D
RASPUNS: A
140) Între foºtii soþi întreþinerea se acordã de la data :
A.desfacerii cãsãtoriei, când întreþinerea s-a cerut în cadrul procesului de divorþ;
B.introducerii cererii de întreþinere, când cererea s-a fãcut dupã divorþ;
C.rãmânerii definitive a hotãrârii de admitere a cererii de întreþinere.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: C
141) În cazul în care divorþul s-a pronunþat exclusiv din vina unui soþ, acesta are dreptul la întreþinere din partea fostului soþ:
a. pe timp nedeterminat;
b. pe timp de 1 an, de când începe sã fie în stare de nevoie;
c. timp de un an de la desfacerea cãsãtoriei.
RASPUNS: C
142) În cazul în care divorþul s-a pronunþat din culpa ambilor soþi aceºtia îºi datoreazã întreþinere, în condiþiile legii, dupã desfacerea cãsãtoriei:
a. pe timp nedeterminat;
b. timp de 1 an de la desfacerea cãsãtoriei;
c. timp de 3 ani de la desfacerea cãsãtoriei.
RASPUNS: A
143) Întreþinerea acordatã fostului soþ nu poate depãºi :
a. 1/2 din venitul brut al debitorului;
b. 1/4 din venitul net din muncã al debitorului;
c. 1/3 din venitul net de muncã al fostului soþ, ce are calitatea de debitor al întreþinerii.
RASPUNS: C
144) Întreþinerea acordatã fostului soþ împreunã cu aceea acordatã copiilor nu poate depãºi :
a. 1/2 din venitul net din muncã al debitorului;
b. 1/3 din venitul net din muncã al debitorului;
c. 2/3 din venitul net din muncã al debitorului.
RASPUNS: A
145) În cazul în care fostul soþ datoreazã întreþinere la douã foste soþii ºi trei copii, totalitatea
pensiilor acordate nu poate depãºi :
a. 1/2 din venitul net în muncã al debitorului;
b. 2/3 din venitul net în muncã al debitorului;
c. 3/4 din venitul net în muncã al debitorului.
RASPUNS: A
146) Este debitor al obligaþiei de întreþinere faþã de copilul sãu :
A.pãrintele adoptator ºi cel firesc când aceºtia sunt cãsãtoriþi între ei;
B.pãrintele decãzut din drepturile pãrinteºti;
C.pãrintele pus sub interdicþie.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
147) Copilul major se aflã în stare de nevoie dacã :
a. nu are venituri ºi nici bunuri ce ar putea fi vândute;
b. chiar dacã are bunuri ce ar putea fi vândute;
c. nu are bunuri.
RASPUNS: A
148) Cuantumul pensiei de întreþinere al pãrintelui faþã de copilul minor este de :
A.pânã la 1/4 din veniturile nete din muncã când întreþinerea se datoreazã unui copil;
B.pânã la 1/3 din veniturile nete din muncã când întreþinerea se datoreazã la doi copii;
C.pânã la 2/3 din veniturile nete din muncã când întreþinerea se datoreazã la trei sau mai mulþi copii.
a. B+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: B
149) Soþul care a contribuit la întreþinerea copilului celuilalt soþ este obligat sã continue a da întreþinere copilului, în condiþiile :
A.în subsidiar, dacã pãrinþii fireºti au murit, sunt dispãruþi ori în nevoie;
B.pe timpul cât este minor ºi în timpul majoratului pânã la terminarea studiilor profesionale;
C.obligaþia de întreþinere în aceste condiþii are caracter imperativ.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
150) Soþul care a întreþinut copilul celuilalt soþ are drept la întreþinere de la acest copil în condiþiile :
a. soþul a întreþinut copilul împreunã cu celãlalt soþ, efectiv ºi din mijloace proprii timp de 10 ani;
b. are dreptul la întreþinere numai dacã nu are copii fireºti;
c. chiar dacã are copii fireºti.
RASPUNS: C
151) Executarea obligaþiei de întreþinere se face :
a. în naturã;
b. în bani;
c. fie în naturã, fie în bani.
RASPUNS: C
152) Obligaþia de întreþinere înceteazã :
A.la încetarea stãrii de nevoie a creditorului obligaþiei de întreþinere;
B.la încetarea incapacitãþii de a munci a creditorului, cu excepþia creditorului minor;
C.când mijloacele debitorului nu-i mai permit acordarea ei.
a. A+C
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: C
153) Obligaþia de întreþinere înceteazã :
A.la moartea creditorului întreþinerii;
B.la moartea debitorului întreþinerii, fãrã excepþii;
C.prin ajungerea la majorat a creditorului, afarã de cazul când îºi continuã studiile sau este în incapacitate de muncã ºi se aflã în stare de nevoie;
D.în cazul în care minora se cãsãtoreºte.
a. A+C+D
b. A+D
c. B+C+D
RASPUNS: A
154) Obligaþia de întreþinere înceteazã :
A.când cel care a fost luat spre creºtere fãrã îndeplinirea formelor pentru adopþie devine major sau, înainte de aceastã datã, în cazul când pãrinþii fireºti au apãrut sau nu mai sunt în stare de nevoie;
B.obligaþia de întreþinere a soþului care a contribuit la întreþinerea copilului celuilalt soþ, faþã de
acest copil, înceteazã când acesta devine major sau, înainte de aceastã datã, când pãrinþii fireºti au apãrut sau nu mai sunt în stare de nevoie;
C.între soþi, odatã cu încetarea cãsãtoriei.
a. A+C
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
155) Obligaþia de întreþinere înceteazã :
A.în cazul în care intervine o împrejurare care schimbã ordinea în care se datoreazã întreþinerea;
B.în cazul în care creditorul întreþinerii sãvârºeºte fapte grave împotriva debitorului întreþinerii, care ar atrage dupã sine nedemnitatea succesoralã;
C.prin recãsãtorirea foºtilor soþi, fiecare cu altã persoanã.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: C
156) Obligaþia de întreþinere :
A.este personalã;
B.este incesibilã;
C.este netrRASPUNSmisibilã moºtenitorilor în toate cazurile;
D.are, în principiu, caracter reciproc.
a. A+B+D
b. B+C+D
c. A+D
RASPUNS: C
157) Obligaþia de întreþinere este unilateralã :
A.în cazul fostului soþ de rea-credinþã la încheierea unei cãsãtorii putative faþã de fostul soþ de bunã-credinþã la încheierea acelei cãsãtorii;
B.în cazul fostului soþ, vinovat exclusiv pentru desfacerea cãsãtoriei, dupã trecerea unui an de la divorþ;
C.în cazul fostului soþ divorþat ºi recãsãtorit, faþã de celãlalt fost soþ divorþat, dar necãsãtorit;
D.în cazul pãrinþilor faþã de copilul minor, dar numai în privinþa cheltuielilor pentru educarea, învãþarea ºi pregãtirea profesionalã.
a. A+B+C+D
b. B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: A
158) Constituie excepþii de la divizibilitatea obligaþiei de întreþinere, în mod pasiv :
A.când, în caz de urgenþã, creditorul îndreptãþit la întreþinere poate porni acþiune împotriva oricãruia dintre debitorii întreþinerii;
B.cazul moºtenitorilor persoanei obligate la întreþinerea unui minor, care sunt obligaþi solidar la întreþinerea faþã de acel minor;
C.obligaþia de întreþinere a pãrinþilor faþã de copii minori.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: C
159) Impedimentele dirimante, sunt acelea a cãror încãlcare atrage nulitate cãsãtoriei încheiate.
Sunt astfel de impedimente :
A.tutela;
B.rudenia în gradul prevãzut de lege;
C.lipsa autorizaþiei ministrului apãrãrii naþionale;
D.adopþia, conform legislaþiei în vigoare.
a. A+C
b. B+D
c. A+D
RASPUNS: B
160) Dovada stãrii civile se face cu alte probe decât certificatul de stare civilã în cazurile :
A.când un act de stare civilã a fost întocmit în registrul de stare civilã, dar procurarea lui ar fi cu neputinþã din alte cauze decât întocmirea lui într-o þarã strãinã;
B.când soþii ºi-au declarat consimþãmântul la cãsãtorie în condiþiile legii, dar întocmirea actului
de cãsãtorie a fost omisã din alte cauze decât din vina delegatului de stare civilã (ex. caz fortuit, forþã majorã);
C.când registrele de stare civilã au fost distruse sau pierdute.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: B
161) Întocmirea ulterioarã a actului de cãsãtorie se poate cere :
A.dacã nu au existat registre de stare civilã;
B.dacã întocmirea actului a fost omisã;
C.dacã actul a fost întocmit într-o þarã strãinã ºi nu poate fi procurat;
a. A+B
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
162) Liberalitatea fãcutã ambilor soþi fãrã menþiunea expresã cã bunul devine comun, determinã ca bunul sã fie :
a. comun;
b. propriu.
RASPUNS: A
163) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :
A.prin prezumþia de comunitate;
B.prin orice mijloace de probã, când calitatea de bun propriu rezultã din fapte juridice;
C.prin martori sau prezumþii, chiar dacã este vorba de acte juridice cu valoare mai mare de 250 de lei, cu excepþia actelor autentice, când forma cerutã de lege nu poate fi suplinitã prin alte probe;
D.prin martori sau prezumþii în cazul actelor juridice care, ad probationem, trebuie întocmite în formã scrisã ºi care potrivit dreptului comun nu pot fi dovedite prin martori, chiar dacã valoarea lor este mai micã de 250 de lei, cu excepþia actelor exceptate ºi la lit. c).
a. A+C+D
b. A+D
c. B+C+D
RASPUNS: C
164) Constituie bun propriu ale unuia dintre soþi :
a. bunul de uz personal folosit de un soþ, dar care aparþine celuilalt soþ în temeiul unei moºteniri legale, este bun propriu al soþului care îl foloseºte;
b. bunul folosit pentru uzul personal al soþului chiar dacã este dobândit cu mijloace bunuri comune;
c. bunul destinat uzului personal al unui soþ, dar care este folosit de celãlalt soþ.
RASPUNS: B
165) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :
A.prin orice mijloace de probã, chiar împotriva sau peste cuprinsul unui act scris (autentic sau nu);
B.prin mãrturisire extrajudiciarã chiar când, potrivit dreptului comun, dovada prin martori sau prezumþii nu e admisã;
C.prin mãrturisire judiciarã sau extrajudiciarã de renunþare parþialã la comunitate.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
166) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
a. bunul dobândit de un soþ, destinat exercitãrii unei profesii de cãtre celãlalt soþ, este bun propriu al acestuia din urmã;
b. bunul dobândit de un soþ destinat exercitãrii unei profesii vremelnice;
c. bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, în cazul pãrãsirii profesiei.
RASPUNS: C
167) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :
A.prin orice mijloc de probã cu privire la data dobândirii bunului, chiar dacã nu este îndeplinitã condiþia datei certe;
B.cu martori ce sunt rude de gradul al II-lea;
C.prin orice mijloc de probã, de cãtre terþi.
a. A+C
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: A
168) Constituie bun propriu :
a. premiul ce este inclus în sistemul premial de retribuþii;
b. recompensa periodicã acordatã pentru realizarea unor anumiþi indici obiectivi;
c. premiul ºi recompensa pentru merite deosebite.
RASPUNS: C
169) Constituie bun propriu al unuia dintre soþi :
A.creanþa preþului de vânzare a unui bun propriu;
B.sulta obþinutã în cazul schimbului ce a avut ca obiect un bun propriu;
C.despãgubirea datoratã pentru pagubele cauzate unui bun propriu;
D.bunul cumpãrat cu preþul obþinut din vânzarea unui bun propriu.
a. A+C+D
b. A+B+C+D
c. A+D
RASPUNS: B
170) Constituie bun propriu al unuia dintre soþi :
A.drepturile morale de autor;
B.dreptul de proprietate asupra obiectului material prin care se exteriorizeazã opera de creaþie intelectualã;
C.dreptul patrimonial de autor.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: C
171) Locuinþele cumpãrate cu credit acordat de stat sunt :
a. bunuri proprii, dacã contractul de vânzare-cumpãrare s-a încheiat anterior sau posterior cãsãtoriei;
b. bunuri comune dacã rambursarea creditului s-a fãcut în timpul cãsãtoriei;
c. au acelaºi regim juridic ca ºi locuinþele construite cu credit acordat de stat, adicã momentul intrãrii în patrimoniul a locuinþei este momentul predãrii-primirii.
RASPUNS: A
172) În cazul în care o persoanã consideratã iniþial necãsãtoritã (deoarece existã o hotãrâre judecãtoreascã de declarare a morþii soþului ei, care ulterior este anulatã) vinde un imobil, bun comun :
a. se poate cere anularea vânzãrii;
b. se poate revendica imobilul de cãtre soþul ce fusese iniþial declarat mort, dar care a apãrut;
c. actul de vânzare-cumpãrare produce efecte depline dacã terþul este de bunã-credinþã în virtutea principiului error comunis facit jus;
d. se poate anula actul de vânzare-cumpãrare ºi de cãtre terþul de bunã-credinþã pe motivul cã a crezut cã a contractat cu o persoanã necãsãtoritã.
RASPUNS: C
173) Când nici unul dintre soþi nu mai locuieºte în circumscripþia judecãtoriei în care se afla cel din urmã domiciliu comun, judecata divorþului este de competenþa :
a. judecãtoriei în raza cãreia locuieºte reclamantul;
b. judecãtoriei în raza cãreia are domiciliul pârâtul;
c. judecãtoriei de la ultimul domiciliu comun al soþilor
RASPUNS: B
174) Dacã la termenul de judecatã în faþa judecãtoriei, în procesul de divorþ lipsesc ambele pãrþi nejustificat :
a. cererea se respinge ca nefondatã;
b. cererea de divorþ se respinge ca inadmisibilã;
c. cererea de divorþ se respinge ca nesusþinutã;
d. judecata se suspendã.
RASPUNS: C
175) Dacã, în procesul de divorþ, instanþa constatã din dovezile administrate cã ambii soþi sunt vinovaþi pentru desfacerea cãsãtoriei, pronunþã divorþul :
a. numai din vina soþului pârât, dacã acesta nu a fãcut cerere reconvenþionalã;
b. din vina ambilor soþi, numai dacã ambii au introdus acþiune de divorþ;
c. din vina ambilor soþi, chiar dacã pârâtul nu a fãcut cerere reconvenþionalã.
RASPUNS: C
176) În procesul de divorþ pãrþile pot fi reprezentate în cazurile :
A.când cel care face cererea de divorþ executã o pedeapsã privativã de libertate;
B.când cel care face cererea este împiedicat de o boalã gravã sã participe la judecatã;
C.când cel care face cererea are reºedinþa în strãinãtate ºi locuieºte acolo.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
177) Hotãrârea prin care se pronunþã divorþul :
a. nu se motiveazã;
b. nu se motiveazã când una dintre pãrþi cere sã nu se motiveze, iar cealaltã cere motivarea;
c. se motiveazã întotdeauna;
d. se motiveazã când una din pãrþi cere aceasta.
RASPUNS: C
178) Termenul de apel sau recurs împotriva hotãrârii curge :
a. de la comunicarea hotãrârii;
b. de la pronunþarea hotãrârii;
c. de la pronunþare pentru cei de faþã ºi de la comunicare pentru cei lipsã.
RASPUNS: A
179) Prezumþia legalã de mandat tacit reciproc :
A.nu mai opereazã dupã desfacerea cãsãtoriei;
B.opereazã dupã desfacerea cãsãtoriei numai în privinþa bunurilor comune dobândite pânã la acea datã, dacã nu s-a cerut partajul;
C.opereazã numai în privinþa bunurilor mobile.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
180) Când, dupã pronunþarea divorþului, copilul a fost încredinþat unei alte persoane sau instituþii de ocrotire :
a. dreptul de a-i administra bunurile ºi de a-l reprezenta aparþine persoanei sau instituþiei de ocrotire cãruia i s-a încredinþat;
b. dreptul de a-i administra bunurile ºi de a-l reprezenta aparþine soþului care a câºtigat procesul;
c. instanþa de judecatã va stabili care dintre pãrinþi va exercita dreptul de a-i administra bunurile ºi de a-l reprezenta sau de a-i încuviinþa actele, cu îndeplinirea condiþiilor legale
RASPUNS: C
181) Paternitatea copilului din cãsãtorie se stabileºte :
a. prin hotãrâre judecãtoreascã;
b. prin prezumþia de paternitate;
c. prin recunoaºtere voluntarã
RASPUNS: B
182) Timpul legal al concepþiunii unui copil nãscut :
a. este de 119 zile;
b. este de 120 zile;
c. este de 121 zile.
RASPUNS: C
183) Acþiunea în tãgãduirea paternitãþii :
a. poate fi introdusã de tutorele soþului pus sub interdicþie, chiar fãrã încuviinþarea autoritãþii tutelare;
b. poate fi introdusã de procuror;
c. poate fi introdusã de curatorul special, atunci când tutorele soþului pus sub interdicþie este soþia lui;
d. poate fi continuatã de creditorii personali ai moºtenitorilor soþului mamei.
RASPUNS: D
184) Acþiunea în tãgãduirea paternitãþii se introduce împotriva :
a. mamei copilului;
b. copilului;
c. mamei ºi copilului.
RASPUNS: B
185) Acþiunea în tãgada paternitãþii :
a. poate fi admisã pe baza simplei recunoaºteri a mamei;
b. nu poate fi admisã pe baza simplei recunoaºteri a mamei;
c. se introduce la instanþa de la domiciliul tatãlui.
RASPUNS: B
186) Prezumþia legalã de paternitate poate fi înlãturatã :
a. prin acþiune în tãgada paternitãþii;
b. prin recunoaºtere voluntarã;
c. prin acþiune în stabilirea paternitãþii.
RASPUNS: A
187) Recunoaºterea de paternitate :
a. nu se poate revoca;
b. se poate revoca;
c. se poate revoca numai când este fãcutã prin testament
RASPUNS: A
188) Produce efecte juridice :
A.recunoaºterea unui copil conceput, dacã la naºtere mama nu este cãsãtoritã, produce efecte din momentul naºterii copilului;
B.hotãrârea judecãtoreascã de stabilire a paternitãþii faþã de alt bãrbat decât cel care fãcuse anterior recunoaºterea;
C.recunoaºterea unui copil deja recunoscut.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
189) Poate recunoaºte un copil din afara cãsãtoriei :
A.minorul cu discernãmânt, fãrã încuviinþarea ocrotitorului;
B.cel pus sub interdicþie, în momente de luciditate (deci când are discernãmânt);
C.cel lipsit vremelnic de facultãþile mintale în momentul în care face recunoaºterea.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
190) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei :
A.este de competenþa instanþei judecãtoreºti de la domiciliul pârâtului;
B.se judecã cu citarea obligatorie a autoritãþii tutelare;
C.se judecã fãrã citarea autoritãþii tutelare.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
191) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se poate introduce :
a. numai dupã naºterea copilului;
b. în timpul concepþiunii;
c. în timpul concepþiunii, numai dacã copilul se naºte viu.
RASPUNS: A
192) În cazul în care mai multe persoane sunt obligate legal sã întreþinã aceeaºi persoanã ele vor contribui la plata întreþinerii :
a. proporþional cu mijloacele pe care le au (în mod divizibil);
b. în mod solidar;
c. în mod solidar, numai când creditorului întreþinerii se aflã în stare de urgenþã.
RASPUNS: A
193) Când cel obligat nu poate presta, în acelaºi timp, întreþinere tuturor celor care sunt în drept sã i-o cearã, instanþa de judecatã, þinând seama de nevoile fiecãrui creditor poate hotãrî :
A.fie ca întreþinerea sã se plãteascã numai unui creditor;
B.fie ca întreþinerea sã se plãteascã tuturor persoanelor, dar nedepãºind cota legalã la care poate fi obligat debitorul;
C.fie ca întreþinerea sã se plãteascã la o parte dintre creditori.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: C
194) Apelul, sau, dupã caz, recursul reclamantului împotriva hotãrârii prin care s-a respins cererea de divorþ :
A.va fi respins ca nesusþinut dacã la judecatã se prezintã numai pârâtul intimat;
B.se va judeca dacã se prezintã numai reclamantul;
C.se va suspenda dacã se prezintã numai pârâtul.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: C
195) Apelul, sau, dupã caz, recursul pârâtului împotriva hotãrârii de divorþ :
a. se respinge ca nesusþinut, dacã pârâtul-apelant nu se prezintã ºi se prezintã numai reclamantul-intimat;
b. se va judeca chiar dacã se înfãþiºeazã numai reclamantul-intimat.
RASPUNS: B
196) Cãsãtoria "in extremis vitae" :
a. este interzisã;
b. este permisã;
c. este permisã numai cu acordul unui medic oficial.
RASPUNS: B
197) Constituie viciu de consimþãmânt la încheierea cãsãtoriei :
a. inducerea în eroare, prin mijloace viclene, de cãtre un viitor soþ, asupra celuilalt, cu privire la starea sa materialã;
b. eroarea provocatã prin mijloace viclene asupra stãrii sãnãtãþii unuia dintre viitorii soþi;
c. temerea reverenþioasã faþã de tatãl unuia dintre viitorii soþi.
RASPUNS: B
198) Odatã cu declaraþia de cãsãtorie, viitorii soþi trebuie sã prezinte :
A.certificatele de naºtere;
B.buletinele de identitate;
C.adeverinþe care sã ateste ocupaþia.
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: C
199) Cãsãtoria se poate încheia :
A.în localitatea în care îºi are domiciliul soþia;
B.în localitatea de reºedinþã a soþului, dar numai dacã ºi soþia are domiciliul sau reºedinþa în acea localitate;
C.în localitatea de reºedinþã a soþului.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
200) Cãsãtoria se poate încheia :
A.pe o navã româneascã aflatã în afara graniþelor þãrii;
B.pe o aeronavã româneascã aflatã în afara graniþelor þãrii;
C.ºi în afara sediului serviciului de stare civilã.
a. B+C
b. A+C
c. A+C
RASPUNS: B
201) La încheierea cãsãtoriei trebuie sã participe obligatoriu:
a. viitorii soþi ºi pãrinþii acestora;
b. viitorii soþi ºi naºii acestora;
c. viitorii soþi ºi doi martori.
RASPUNS: C
202) Cãsãtoria încheiatã în þara noastrã între doi cetãþeni strãini este supusã :
A.condiþiilor de formã prevãzute de legea româneascã
B.condiþiilor de formã prevãzute de legea celor doi cetãþeni;
C.condiþiilor de fond prevãzute de legea româneascã;
D.condiþiilor de fond prevãzute de legea celor doi cetãþeni.
a. A+D
b. B+C+D
c. A+B
RASPUNS: A
203) Dacã unul dintre soþi nu poate semna actul de cãsãtorie:
a. cãsãtoria nu se poate încheia;
b. celãlalt soþ va semna în locul lui;
c. delegatul de stare civilã va semna în locul lui fãcând menþiune despre aceasta.
RASPUNS: C
204) Înregistrarea cãsãtoriei :
a. are valoare constitutivã;
b. poate constitui mijloc de probã;
c. constituie un element de probã.
RASPUNS: C
205) Constituie obligaþii personale între soþi:
A.obligaþia de sprijin reciproc moral;
B.obligaþia de fidelitate;
C.obligaþia de a locui împreunã.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: C
206) Regimul comunitãþii de bunuri în dreptul nostru este un regim :
a. matrimonial mixt;
b. matrimonial convenþional;
c. matrimonial legal ºi obligatoriu.
RASPUNS: C
207) Este nulã convenþia :
A.prin care soþii declarã cã anumite bunuri dobândite în timpul cãsãtoriei sunt bunuri proprii;
B.prin care unul dintre soþi declarã cã nu a avut nici o contribuþie la dobândirea unor bunuri achiziþionate în timpul cãsãtoriei;
C.prin care soþii declarã cã un bun propriu este comun.
a. A+B
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: C
208) Constituie bunuri comune :
A.creanþele dobândite în timpul cãsãtoriei;
B.bunul dobândit în timpul separaþiei de fapt a soþilor;
C.bunul dobândit de cãtre concubini.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: C
209) Bunul dobândit înainte de încheierea cãsãtoriei printr-o convenþie afectatã de o condiþie suspensivã este:
a. bun comun, dacã realizarea condiþiei are loc în timpul cãsãtoriei;
b. bun propriu, numai dacã realizarea condiþiei are loc înainte sau dupã cãsãtorie;
c. bun propriu, indiferent de momentul realizãrii condiþiei.
RASPUNS: C
210) Dacã soþii au dobândit împreunã un bun înainte de încheierea cãsãtoriei :
a. acesta devine bun comun la data încheierii cãsãtoriei;
b. acesta rãmâne în coproprietatea soþilor;
c. acesta nu poate deveni bun comun al soþilor în nici un caz.
RASPUNS: B
211) Prezumþia de comunitate a bunurilor este :
a. absolutã;
b. relativã;
c. irefragabilã.
RASPUNS: B
212) Un soþ poate dovedi calitatea de bun propriu :
a. prin martori, rude în linie directã, de gradul al II - lea;
b. prin martori, rude în linie colateralã, de gradul al III - lea;
c. prin martori, rude în linie colateralã, de gradul al IV - lea.
RASPUNS: C
213) Constituie bunuri comune :
A.bursa primitã de unul dintre soþi, în strãinãtate, pe baza unei convenþii de colaborare ºtiinþificã;
B.sumele de bani primite de unul dintre soþi, cu titlu de pensie în cadrul asigurãrilor sociale pentru munca desfãºuratã în trecut;
C.sumele de bani dobândite în timpul cãsãtoriei depuse la Casa de ajutor reciproc.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: C
214) Dreptul soþilor de a administra, folosi ºi dispune împreunã de bunurile comune subzistã:
A.ºi când soþii sunt despãrþiþi în fapt;
B.ºi când unul este dispãrut sau interzis;
C.pe perioada cât soþii locuiesc împreunã.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
215) Fapta unui dintre soþi de a-ºi însuºi ori de a dispune pe nedrept de unul sau mai multe bunuri
comune aflate în întreþinerea sa exclusivã, sãvârºitã cu intenþie, constituie infracþiunea de :
a. furt;
b. gestiune frauduloasã;
c. abuz de încredere.
RASPUNS: C
216) Constituie motive temeinice pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei :
A.faptul cã un soþ are nevoie de mijloace pentru a întreþine un copil dintr-o cãsãtorie anterioarã, aflat la nevoie;
B.faptul cã un soþ vinde bunurile comune, deºi celãlalt soþ care pãrãsise domiciliul nu consimþise la aceasta;
C.abandonarea voluntarã a domiciliului comun.
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: C
217) Constituie motive temeinice pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei :
a. vârsta înaintatã ºi starea de boalã a unuia dintre soþi;
b. simpla despãrþire în fapt a soþilor;
c. existenþa acþiunii de divorþ prin ea însãºi.
RASPUNS: A
218) Sumele din venituri provenite din muncã plãtite cu titlu de pensie de întreþinere sau pentru o altã datorie personalã sau cele risipite :
A.se includ în masa bunurilor comune supuse împãrþirii;
B.nu se includ în masa bunurilor comune supuse împãrþirii;
C.se þine seama de ele pentru a se determina cota parte ce revine fiecãruia dintre soþi în bunurile supuse împãrþirii.
a. B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: A
219) Regimul matrimonial al comunitãþii de bunuri înceteazã :
a. pe data despãrþirii în fapt a soþilor;
b. odatã cu desfacerea cãsãtoriei;
c. pe data când se face împãrþirea bunurilor.
RASPUNS: B
220) Comunitatea de bunuri a soþilor ia sfârºit :
a. pe data despãrþirii în fapt a soþilor;
b. odatã cu desfacerea cãsãtoriei;
c. pe data când se face împãrþirea bunurilor.
RASPUNS: C
221) Dupã desfacerea cãsãtoriei :
a. bunurile dobândite dupã aceastã datã de oricare dintre foºtii soþi nu mai sunt bunuri comune, cu excepþia cazului când sunt dobândite de amândoi;
b. prezumþia legalã de mandat tacit reciproc funcþioneazã dar numai în privinþa bunurilor comune dobândite pânã la desfacerea cãsãtoriei;
c. obligaþiile asumate de foºtii soþi nu mai pot fi considerate comune în sensul dispoziþiilor comune Codului familiei;
d. proprietatea comunã devãlmaºã se transformã în proprietate pe cote-pãrþi.
RASPUNS: D
222) Dupã desfacerea cãsãtoriei unul dintre soþi nu poate fi evacuat în nici un caz din locuinþa comunã:
A.când este titular al uni contract de închiriere a unei locuinþe de serviciu;
B.când este proprietar asupra locuinþei;
C.când este titular al unui contract de închiriere, raportul de locaþie fiind accesoriu contractului de muncã.
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: A
223) Pentru a decide în legãturã cu încredinþarea copiilor minori în cadrul procesului de divorþ instanþa ascultã:
A.autoritatea tutelarã;
B.vecinii pãrinþilor;
C.copiii care au împlinit vârsta de 7 ani;
D.copiii care au împlinit vârsta de 10 ani.
a. A+C+D
b. A+B+D
c. A+D
RASPUNS: C
224) Învoiala pãrinþilor cu privire la încredinþarea copiilor minori :
a. este obligatorie pentru instanþa de judecatã;
b. nu este obligatorie pentru instanþa de judecatã;
c. produce efecte necondiþionat.
RASPUNS: B
225) Atunci când nici unul dintre pãrinþi nu doreºte încredinþarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi încredinþat nici unuia dintre pãrinþi, copilul minor se încredinþeazã:
a. bunicilor;
b. numai unei rude sau instituþii de ocrotire;
c. unei rude sau altor persoane, dar numai cu consimþãmântul acestora ori unor instituþii de ocrotire.
RASPUNS: C
226) În cazul în care copilul minor a fost încredinþat unui pãrinte :
A.acesta exercitã drepturile ºi îndatoririle pãrinteºti cu privire la persoana copilului;
B.ambii pãrinþi exercitã drepturile ºi îndatoririle pãrinteºti;
C.celãlalt pãrinte pãstreazã dreptul de a avea legãturi personale cu copilul, precum ºi de a veghea la creºterea, educarea, învãþarea ºi pregãtirea lui profesionalã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
227) În cazul în care copilul minor a fost încredinþat unei alte persoane decât unul dintre pãrinþi ori unei instituþii de ocrotire :
a. pãrinþii au doar dreptul de a avea legãturi personale cu copilul;
b. drepturile ºi îndatoririle pãrinteºti vor fi exercitate de persoana, respectiv, instituþia de ocrotire, cãreia i s-a încredinþat minorul;
c. drepturile ºi îndatoririle pãrinteºti vor fi exercitate de ambii pãrinþi.
RASPUNS: A
228) În cursul procesului de divorþ învoiala pãrinþilor cu privire la contribuþia lor la cheltuielile pentru creºterea, educarea ºi învãþãtura copiilor minori :
a. produce efecte necondiþionat;
b. produce efecte, chiar dacã nu este încuviinþatã de instanþã;
c. nu produce efecte dacã nu este încuviinþatã de instanþa judecãtoreascã.
RASPUNS: C
229) Recunoaºterea filiaþiei faþã de mamã poate interveni :
A.dacã naºterea nu a fost înregistratã în registrul de stare civilã;
B.dacã copilul a fost trecut în registrul de stare civilã ca fiind nãscut din pãrinþi necunoscuþi;
C.faþã de un copil care a fost recunoscut deja de o altã femeie;
D.faþã de un copil care este adoptat, necunoscându-i-se mama fireascã.
a. A+C+D
b. B+C+D
c. A+D
d. A+B+D
RASPUNS: D
230) Recunoaºterea filiaþiei faþã de mamã se poate face:
A.prin declaraþie la serviciul de stare civilã;
B.prin înscris autentic;
C.prin clauza testamentarã inclusã în libretul CEC.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
231) Recunoaºterea filiaþiei faþã de mamã :
A.este un act atributiv (constitutiv) de filiaþie;
B.este un act irevocabil, cu excepþia recunoaºterii fãcutã prin testament;
C.este un act unilateral;
D.poate fi fãcutã de un mandatar cu procurã specialã ºi autenticã.
a. A+B
b. C+D
c. B+C
RASPUNS: B
232) Acþiunea în contestarea recunoaºterii de maternitate poate fi introdusã de :
A.procuror;
B.mama care a fãcut recunoaºterea;
C.o persoanã neinteresatã.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: C
233) Acþiunea în stabilirea filiaþiei faþã de mamã :
A.este imprescriptibilã;
B.poate fi pornitã de moºtenitorii copilului;
C.poate fi pornitã împotriva moºtenitorilor pretinsei mame;
D.nu se prescrie în timpul vieþii copilului.
a. A+B+D
b. C+D
c. A+C
RASPUNS: B
234) Copilul conceput în timpul unei cãsãtorii, dar nãscut dupã pronunþarea nulitãþii acesteia ºi în timp ce mama era cãsãtoritã cu altcineva:
a. este copil din cãsãtorie ºi are ca tatã pe fostul soþ al mamei, din cãsãtoria anulatã;
b. este copil din afara cãsãtoriei;
c. este copil din cãsãtorie ºi are ca tatã pe soþul mamei din cãsãtoria actualã.
RASPUNS: A
235) Pentru dovedirea filiaþiei faþã de tatã este suficientã îndeplinirea urmãtoarelor condiþii :
A.existenþa filiaþiei faþã de mamã;
B.cãsãtoria mamei la data naºterii copilului;
C.cãsãtoria mamei la data concepþiei copilului.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
236) Soþul mamei care a declarat naºterea copilului la serviciul de stare civilã declarând cã el este tatãl copilului :
a. poate introduce acþiune în contestarea recunoaºterii de paternitate;
b. poate introduce acþiune în contestarea filiaþiei din cãsãtorie;
c. poate introduce acþiune în tãgada paternitãþii.
RASPUNS: C
237) Acþiunea în tãgãduirea paternitãþii:
A.poate fi introdusã dupã ce copilul a decedat;
B.se judecã în contradictoriu cu mama copilului;
C.se introduce la instanþa locului unde domiciliazã reprezentantul legal al copilului.
a. A+B
b. A+C
c. A+B+C
RASPUNS: C
238) În cazul în care soþia, cu încãlcarea dispoziþiilor legale ce prevãd principiul monogamiei, mai încheie o a doua cãsãtorie ºi naºte un copil :
A.a doua cãsãtorie este nulã;
B.copilul are ca tatã pe soþul mamei din a doua cãsãtorie încheiatã;
C.copilul are ca tatã pe soþul mamei din prima cãsãtorie încheiatã.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
239) În cazul în care, dupã încetarea ori desfacerea cãsãtoriei, femeia se recãsãtoreºte ºi, la mai puþin de 300 de zile de la încetarea ori desfacerea primei cãsãtorii, naºte un copil, atunci :
a. copilul are ca tatã pe soþul mamei din a doua cãsãtorie;
b. copilul are ca tatã pe soþul mamei din prima cãsãtorie.
RASPUNS: A
240) Copilul recunoscut :
A.poate introduce acþiune în stabilirea paternitãþii faþã de un alt bãrbat decât cel ce a fãcut recunoaºterea;
B.poate introduce acþiune de contestare a recunoaºterii de paternitate;
C.poate fi recunoscut de un alt bãrbat.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: C
241) Recunoaºterea de paternitate :
A.produce efecte constitutive;
B.produce efecte declarative;
C.reprezintã un act juridic.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: B
242) Pot contesta recunoaºterea de paternitate :
A.moºtenitorii bãrbatului care a fãcut recunoaºterea:
B.mama copilului recunoscut;
C.moºtenitorii bãrbatului care a recunoscut ulterior acelaºi copil;
D.procurorul.
a. A+B+C+D
b. C+D
c. A+B+D
RASPUNS: C
243) Instanþa competentã pentru soluþionarea acþiunii în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei este instanþa :
a. de la domiciliul pârâtului;
b. de la domiciliul reclamantului;
c. de la domiciliul reclamantului, când acesta este minor.
RASPUNS: A
244) Întreruperea, suspendarea ºi repunerea în termenul de prescripþie se aplicã :
a. numai acþiunilor patrimoniale;
b. numai acþiunilor reale ºi personale patrimoniale;
c. ºi acþiunilor personale nepatrimoniale prescriptibile.
RASPUNS: B
245) În sistemul Codului familiei acordarea pensiei de întreþinere faþã de un copil :
A.este posibilã, chiar dacã nu a fost stabilitã paternitatea copilului din afara cãsãtoriei;
B.nu este posibilã fãrã ca, în prealabil, sã fi fost stabilitã paternitatea copilului din afara cãsãtoriei;
C.este posibilã pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii de contestare a recunoaºterii de paternitate.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: A
246) Cãsãtoria încheiatã de soþul celui declarat dispãrut prin hotãrâre judecãtoreascã:
a. este nulã;
b. nu este nulã;
c. este nulã pentru adulter.
RASPUNS: B
saromaa
Membru
Membru
 
Posts: 9
Joined: 14/02/2007 13:17
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Postby mishu » 20/02/2007 09:41

Puteai sa continui acolo unde l-ai deschis pe primul , nu este nevoie sa deschizi mai multe subiecte pt. aceeasi materie . Pe viitor foloseste butonul postreply si raspunde acolo unde subiectul este deja deschis.
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1
User avatar
mishu
Administrator
Administrator
 
Posts: 514
Joined: 19/01/2007 20:00
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby ch3etah » 20/02/2007 13:27

nu pot decat sa-ti multumesc foarte foarte mult pt ceea ce ai facut aici
deci
multumesc foarte foarte mult :love:
ch3etah
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 14/02/2007 08:45
Reputation point: 0

buna

Postby saromaa » 21/02/2007 08:31

nu ai pt ce ,mi-a facut placere sa particip si eu la dezvoltarea acestiu site,cu ceva real si sa vad ca sunt utile.
saromaa
Membru
Membru
 
Posts: 9
Joined: 14/02/2007 13:17
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Ms mult

Postby Toni » 22/02/2007 14:41

Ms, cred ca din cauza ta o sa trec examenul :-D .
Toni
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 22/02/2007 14:25
Location: Sfantu Gheorghe
Reputation point: 0

raspunsuri la dreptul familiei

Postby mike_artshow » 01/03/2007 18:01

FRATILOR CINEVA ARE RASPUNSURILE EXACTE DE LA DR LU FAMILIA?
CELE CARE SUNT POSTATE SUNT 50% GRESITE
mike_artshow
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 28/02/2007 21:02
Reputation point: 0

Re: Dreptul Familiei grile

Postby florins30 » 01/03/2007 20:34

[quote="saromaa"]VREAU SI EU DREPTUL COMERCIAL AN 3 .......MSS


DREPT Dreptul familei III

MULTIPLE CHOICE

1) Cãsãtoria este :
a. un act juridic obiectiv;
b. un act juridic condiþie;
c. un contract.
RASPUNS: B
2) Condiþiile de fond pentru încheierea unei cãsãtorii sunt :
A.diferenþa de sex;
B.consimþãmântul la cãsãtorie;
C.vârsta legalã pentru cãsãtorie;
D.comunicarea reciprocã a stãrii sãnãtãþii viitorilor soþi.
a. A+B+C+D
b. B+C
c. A+D
d. A+B+C
RASPUNS: A
3) Constituie impedimente la cãsãtorie :
A.existenþa unei cãsãtorii nedesfãcute a unuia dintre viitori soþi;
B.rudenia;
C.adopþia;
D.tutela;
E.alienaþia ºi debilitatea mintalã.
a. A+B+C
b. A+B+C+D+E
c. B+C
d. A+D
RASPUNS: B
4) Sexul fiecãruia dintre soþi poate fi stabilit pe baza :
A.certificatului de naºtere;
B.buletinului de identitate;
C.hotãrârii judecãtoreºti datã în urma admiterii unei acþiuni în stabilirea exactã a sexului ori
acþiunii în schimbarea sexului.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
5) Dispensa de vârstã la cãsãtorie se poate acorda de :
A.primarul general al municipiului Bucureºti, dacã femeia locuieºte în raza teritorialã a
municipiului Bucureºti;
B.primarul localitãþii în a cãrei razã teritorialã are domiciliul petenta;
C.comandantul navei româneºti pe care se încheie cãsãtoria între cetãþenii români;
D.preºedintele Consiliului Judeþean în a cãrei razã teritorialã are domiciliul bãrbatul;
E.primarul sectorului 1 Bucureºti, dacã petenta are domiciliul în acest sector.
a. A+B+C
b. B+C+D+E
c. A+C
d. B+D
RASPUNS: C
6) Dispensa de vârsta la cãsãtorie se acordã în urmãtoarele condiþii:
A.femeia a împlinit 15 ani;
B.existã motive temeinice care justificã dispensa;
C.nu existã diferenþã de vârstã mai mare de 18 ani între viitorii soþi;
D.existã un aviz dat de un medic oficial.
a. A+B+D
b. B+C+D
c. A+D
RASPUNS: A
7) Când unul dintre viitorii soþi se aflã în imposibilitate de a vorbi :
A.nu se poate încheia cãsãtoria;
B.consimþãmântul la cãsãtorie se poate da în orice mod, dar trebuie sã fie neîndoielnic;
C.consimþãmântul se poate da în prezenþa unui interpret.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: C
8) Eroarea constituie viciu de consimþãmânt la încheierea cãsãtoriei :
a. numai dacã poartã asupra identitãþii fizice a celuilalt soþ;
b. când poartã asupra identitãþii civile;
c. când cade asupra calitãþii ori însuºirilor celuilalt soþ, dacã a fost determinantã pentru la încheierea cãsãtoriei.
RASPUNS: A
9) Consimþãmântul la cãsãtorie trebuie sã fie :
A.actual;
B.dat în mod personal;
C.dat în mod simultan.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
10) Cãsãtoria este opritã :
a. între rudele în linie colateralã pânã la gradul al IV-lea, inclusiv;
b. numai între adoptatul cu efecte restrânse ºi rudele fireºti;
c. între rudele din afara cãsãtoriei, dar numai dacã rudenia a fost legal stabilitã.
RASPUNS: A
11) Pentru motive temeinice, cãsãtoria între rude colaterale de gradul al IV-lea se poate
încuviinþa
A.de primarul general al municipiului Bucureºti, dacã petentul are domiciliul în Bucureºti;
B.de preºedintele Consiliului judeþean în cuprinsul cãruia petentul are domiciliul;
C.de prefectul judeþului în cuprinsul cãruia petentul are domiciliul.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: A
12) Este opritã cãsãtoria :
A.între tutore ºi persoana minorã aflatã sub tutela sa;
B.cu un alienat mintal, dar numai când alienaþia sau debilitatea au fost constatate prin
procedura specialã a interdicþiei;
C.între copii adoptatorului, pe de o parte, ºi adoptator ºi copiii acestuia, pe de altã parte;
D.între adoptaþii de cãtre aceeaºi persoanã.
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B
d. B+C
RASPUNS: B
13) Cel lipsit vremelnic de facultãþile mintale:
A.poate încheia cãsãtoria în momente de luciditate;
B.poate încheia cãsãtoria chiar în timpul cât nu are discernãmântul faptelor sale;
C.nu se poate cãsãtori cât timp nu are discernãmântul faptelor sale.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
14) Alienatul sau debilul mintal :
a. nu se poate cãsãtori;
b. poate încheia cãsãtoria în momente de luciditate;
c. poate încheia cãsãtoria cu avizul unui medic oficial.
RASPUNS: A
15) Declaraþia de cãsãtorie :
a. se poate face prin mandat autentic special;
b. se face numai personal;
c. se face numai în localitatea unde se va încheia cãsãtoria;
d. se face numai la sediul stãrii civile.
RASPUNS: B
16) Opoziþia la cãsãtorie:
A.poate fi fãcutã de orice persoanã, dar numai dacã are un interes;
B.trebuie sã arate împrejurãrile de fapt sau de drept pentru care nu se poate încheia cãsãtoria;
C.trebuie sã arate dovezile pe care se întemeiazã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
17) Încheierea cãsãtoriei în afara sediului serviciului de stare civilã se poate face:
A.când unul dintre viitorii soþi este bolnav, infirm sau în prag de moarte iminentã;
B.pe o navã românã;
C.pe o aeronavã românã;
a. A+B+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
18) Când cãsãtoria se încheie pe o navã românã, la sosirea în þarã, comandantul este obligat sã
trimitã prin cãpitãnia portului de înscriere a navei o copie certificatã la :
a. sediul stãrii civile al domiciliului unuia dintre soþi;
b. sediul stãrii civile al sectorului 1 Bucureºti;
c. sediul stãrii civile al sectorului 2 Bucureºti.
RASPUNS: B
19) Nerespectarea dispoziþiilor legale privind competenþa personalã a delegatului de stare civilã:
a. este sancþionatã cu nulitatea absolutã;
b. nu este sancþionatã cu nulitatea cãsãtoriei;
c. este lovitã cu nulitate relativã.
RASPUNS: B
20) Momentul încheierii cãsãtoriei este :
a. momentul în care se face înregistrarea ei;
b. când delegatul constatã existenþa consimþãmântului viitorilor soþi ºi îi declarã cãsãtoriþi;
c. când ultimul soþ semneazã.
RASPUNS: B
21) Reconstituirea actului de cãsãtorie ºi întocmirea ulterioarã sunt de competenþa :
a. judecãtoriei;
b. primãriei locale;
c. primãriei Generale a Bucureºtiului sau Consiliului Judeþean.
RASPUNS: B
22) Reconstituirea actului de cãsãtorie:
A.se poate face dacã registrele de stare civilã au fost distruse sau pierdute;
B.se poate face dacã actul de cãsãtorie a fost întocmit în strãinãtate ºi nu poate fi procurat;
C.se poate face dacã nu au existat registre de stare civilã sau întocmirea actului a fost omisã.
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
RASPUNS: C
23) În cazul neînþelegerii cu privire la relaþiile personale :
a. soþii se pot adresa autoritãþii tutelare;
b. soþii se pot adresa instanþei judecãtoreºti
c. soþii, singuri, trebuie sã înlãture neînþelegerile respective.
RASPUNS: C
24) Constituie motive de divorþ :
A.încãlcarea obligaþiei de fidelitate;
B.refuzul nejustificat de a locui împreunã;
C.admiterea cererii de evacuare a unui soþ, formulatã de celãlalt soþ.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: B
25) Dacã viitori soþi nu au declarat înainte de încheierea cãsãtoriei numele pe care-l vor purta, se
considerã:
a. cã vor purta numele soþului;
b. cã-ºi vor purta fiecare numele;
c. cã vor purta numele lor reunite.
RASPUNS: B
26) Schimbarea numelui comun de cãtre un soþ :
a. se face numai cu acordul primãriei;
b. se face numai cu consimþãmântul celuilalt soþ;
c. intervine de drept în cazul în care un soþ este adoptat.
RASPUNS: B
27) Cãsãtoria :
a. include dreptul fiecãrui soþ de a controla corespondenþa celuilalt;
b. produce efecte în ceea ce priveºte cetãþenia soþilor;
c. duce la dobândirea capacitãþii depline de exerciþiu de cãtre minora care se cãsãtoreºte.
RASPUNS: C
28) Înstrãinarea unui bun comun de cãtre unul dintre soþi se poate face:
a. în virtutea unui mandat general dat de celãlalt soþ;
b. în virtutea unui mandat expres ºi special;
c. în virtutea prezumþiei de mandat tacit reciproc
RASPUNS: B
29) Soþii pot face :
A.o împãrþealã de ascendent privind bunurile comune în forma donaþiei, conjunctivã, în folosul copiilor minori comuni;
B.o împãrþealã de ascendent testamentarã, conjunctivã;
C.acte de dispoziþie cu privire la bunurile comune.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
30) Un soþ :
a. poate dispune de bunurile comune fãcând o împãrþealã de ascendent prin act între vii (în formã autenticã);
b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;
c. poate dona ºi celuilalt soþ bunuri proprii, cu clauza intrãrii acestora în comunitate.
RASPUNS: C
31) Bunurile dobândite în timpul cãsãtoriei sunt comune numai dacã :
a. în actul de achiziþie au fost trecuþi ambii soþi;
b. dispunãtorul, în actele cu titlu gratuit, a prevãzut expres aceasta;
c. ambii soþi sunt înscriºi în registrul de carte financiarã.
RASPUNS: B
32) Existenþa unei înscrieri de "bun comun" în dreptul unui imobil înscris în cartea funciarã,
constituie:
a. prezumþie absolutã cã bunul este comun;
b. prezumþie relativã legalã cã bunul este comun;
c. o condiþie pentru introducerea unei acþiuni în prestaþie tabularã.
RASPUNS: A
33) Bunul cumpãrat de unul dintre soþi, când celãlalt soþ lucreazã ca mandatar al terþului
vânzãtor ºi semneazã actul de vânzare-cumpãrare în aceastã calitate :
a. este bun propriu al soþului cumpãrãtor;
b. este bun comun;
c. o asemenea vânzare este interzisã.
RASPUNS: B
34) Bunul devine comun prin uzucapiune dacã :
a. termenul prescripþiei achizitive de 30 de ani se împlineºte în timpul cãsãtoriei;
b. data titlului ce serveºte pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeazã în timpul cãsãtoriei;
c. data începerii termenului de 30 de ani începe înainte de încheierea cãsãtoriei
RASPUNS: B
35) Cãsãtoria înceteazã :
A.prin nulitate sau anulare;
B.prin decesul unui soþ, fizic constatat;
C.prin divorþ;
D.prin moartea unui soþ, declaratã judecãtoreºte.
a. A+B+C+D
b. B+D
c. C+D
RASPUNS: B
36) Sunt bunuri comune :
A.bunurile dobândite pânã la pronunþarea hotãrârii de divorþ;
B.bunurile dobândite între data pronunþãrii ºi data rãmânerii definitive a hotãrârii;
C.bunurile dobândite în timpul judecãrii recursului, dupã ce unul dintre soþi a decedat
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
37) Cota de contribuþie la dobândirea bunurilor comune a soþilor se stabileºte :
a. în raport de fiecare categorie de bunuri;
b. în raport de totalitatea bunurilor;
c. numai în raport cu perioada în care soþii au locuit împreunã.
RASPUNS: B
38) În cazul construirii de locuinþe proprietate personalã, cu sprijinul statului, dreptul de
proprietate asupra locuinþei se dobândeºte :
a. pe data încheierii contractului de construire;
b. pe data predãrii preluãrii locuinþei;
RASPUNS: B
39) Cumpãrarea de cãtre un soþ a unui imobil de la tatãl sãu sub rezerva dreptului de uzufruct sau a unei rente viagere :
a. determinã ca bunul sã devinã comun;
b. instituie o prezumþie relativã de liberalitate fãcutã de vânzãtor în favoarea cumpãrãtorului;
c. instituie o prezumþie absolutã de liberalitate fãcutã de vânzãtor în favoarea cumpãrãtorului.
RASPUNS: B
40) Constituie limite ale dreptului dispunãtorului de a prevedea cã bunul donat unui soþ devine comun :
a. în cazul moºtenirii legale;
b. când obiectul donaþiei îl constituie rezerva soþului gratificat, care este moºtenitor rezervatar al donatorului;
c. când sarcina impusã în act este executatã numai de cãtre un soþ.
RASPUNS: B
41) Constituie bunuri comune al soþilor :
A.darurile de nuntã fãcute ambilor soþi;
B.darurile de nuntã obiºnuite fãcute unui soþ;
C.donaþiile obiºnuite fãcute în timpul cãsãtoriei unui soþ;
D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea dãruite cu ocazia nunþii, dacã nu se dispune cã sunt proprii.
a. A+B
b. B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: C
42) Când ambii soþi au aceeaºi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :
a. sunt comune;
b. sunt proprii în mãsura în care le-au achiziþionat;
c. formeazã obiectul coproprietãþii celor doi soþi.
RASPUNS: C
43) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
A.bunurile care au servit la exercitarea unei profesii, chiar dacã au fost dobândite din bunuri
comune ºi chiar dacã acea profesie a fost pãrãsitã definitiv;
B.bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensã;
C.indemnizaþia de asigurare, potrivit unui contract de asigurare de bunuri.
a. A+B+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
44) Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
A.manuscrisele ºtiinþifice sau literare, schiþele sau proiectele artistice, proiectele de invenþii ºi inovaþii;
B.indemnizaþia de asigurare, conform contractului de asigurare de persoane, dar numai dacã primele de asigurare au fost plãtite de soþul beneficiar;
C.despãgubirile pentru pagube pricinuite persoanei unuia dintre soþi, ca urmare a faptei ilicite a altei persoane.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: C
45) Subrogaþia realã cu titlu universal se aplicã :
a. în cazul dobândirii bunurilor proprii;
b. în cazul bunurilor comune.
RASPUNS: A
46) Sunt bunuri proprii, conform art. 31 lit. f) C.fam. :
A.preþul vânzãrii unui bun propriu;
B.bunul dobândit în schimbul unui alt bun propriu;
C.despãgubirile (indemnizaþia de asigurare) pentru pagube cauzate unui bun propriu.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
47) Sunt bunuri proprii ale unuia dintre soþi :
a. retribuþia încasatã;
b. retribuþia neîncasatã (ca drept de creanþã);
c. retribuþia neîncasatã din dreptul de autor, dar numai dacã dreptul la remuneraþie s-a nãscut anterior cãsãtoriei.
RASPUNS: B
48) Dacã între pãrþi a intervenit o convenþie, în temeiul cãreia s-a construit un imobil, ºi se desfiinþeazã convenþia :
a. constructorul are dreptul la echivalentul valoric al materialului ºi al preþului muncii sau cu sporul de valoare adus fondului;
b. constructorul are dreptul doar la preþul muncii ºi al materialului;
c. constructorul are pentru construcþie un drept de creanþã care se calculeazã la valoarea de circulaþie a imobilului.
ANS: B
49) Când un soþ sau ambii fac recondiþionãri, renovãri, reparaþii cu mijloace comune asupra unui
imobil, bun propriu al unui singur soþ, atunci:
A.când nu are loc transformarea esenþialã a imobilului sporul de valoare este bun propriu;
B.când nu are loc transformarea esenþialã a imobilului sporul de valoare este bun comun;
C.când are loc transformarea esenþialã a imobilului, noua valoare este bun comun.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: C
50) Conform Legii nr. 18 / 1991 este bun propriu :
A.terenul constituit ca drept de proprietate, intuitu personae;
B.terenul primit de moºtenitorul fostului titular;
C.terenul asupra cãruia s-a reconstituit dreptul de proprietate dacã în momentul cooperativizãrii era bun propriu.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: B
51) Bunul cumpãrat în rate este :
a. bun comun, dacã încheierea contractului de vânzare-cumpãrare a avut loc în timpul cãsãtoriei;
b. bun comun, dacã plata ratelor s-a fãcut în timpul cãsãtoriei, indiferent când s-a încheiat contractul;
c. este bun propriu, în mãsura în care ratele au fost achitate înainte de cãsãtorie ºi bun comun, în mãsura în care ratele au fost achitate în timpul cãsãtoriei, dacã încheierea contractului de vânzare-cumpãrare s-a fãcut înainte de încheierea cãsãtoriei.
RASPUNS: C
52) Fructele bunurilor proprii sunt bunuri proprii în temeiul :
a. accesiunii;
b. subrogaþiei reale cu titlu universal;
c. folosinþei, ca prerogativã a dreptului de proprietate.
RASPUNS: C
53) Câºtigurile la loto, librete CEC, au naturã de :
a. fructe;
b. producte;
c. fructe sau producte, dupã caz.
RASPUNS: B
54) Prezumþia de mandat tacit reciproc se aplicã :
a. tuturor actelor de administrare, folosinþã sau dispoziþie;
b. numai în cazul când soþii locuiesc în comun;
c. ºi în cazul când un soþ este dispãrut sau pus sub interdicþie, în cazul în care s-a instituit tutela sau curatela.
RASPUNS: A
55) Prezumþia de mandat tacit reciproc :
a. are caracter absolut;
b. are caracter relativ;
c. se aplicã ºi în cazul actelor mortis causa (cauzã de moarte);
d. se aplicã ºi în cazul terþilor de rea credinþã.
RASPUNS: B
56) Nu se aplicã prezumþia de mandat tacit reciproc :
A.actelor de dispoziþie cu privire la imobile comune;
B.în cazul achiziþionãrii în timpul cãsãtoriei de cãtre un soþ a unui imobil;
C.în cazul actelor cu titlu gratuit între vii sau mortis causa.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: A
57) În cazul înstrãinãrii sau grevãrii unui bun imobil comun de cãtre un soþ fãrã consimþãmântul
celuilalt soþ, sancþiunea :
a. este nulitatea relativã;
b. este nulitatea absolutã;
c. depinde de soarta partajului.
RASPUNS: A
58) În cazul înstrãinãrii unui imobil, bun comun, de cãtre un soþ, fãrã consimþãmântul celuilalt
soþ, acesta din urmã :
A.poate introduce acþiune în anulare;
B.poate introduce singur, ºi fãrã consimþãmântul celuilalt soþ, acþiune în revendicare;
C.poate introduce acþiune în constatarea nulitãþii absolute.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
59) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei se poate face :
A.la cererea oricãruia dintre soþi, în condiþiile legii;
B.la cererea creditorilor personali ai oricãruia dintre soþi, cu respectarea condiþiilor legale;
C.în cazul confiscãrii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote pãrþi dintr-un bun
comun al soþilor.
a. A+C
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
60) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei la cererea oricãruia dintre soþi :
A.se poate face numai pentru motive temeinice;
B.se poate face ºi pe cale convenþionalã;
C.valoarea ce se ia în calcul este valoarea de la data la care s-a introdus acþiunea.
a. A+B
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: C
61) Constituie motive temeinice pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei la
cererea unuia dintre soþi:
a. toate motivele de divorþ;
b. simpla despãrþire în fapt;
c. existenþa acþiunii de divorþ prin ea însãºi;
d. expulzarea din domiciliu a unui soþ împreunã cu copilul, fãcutã de celãlalt soþ, numai dacã acþiunea de împãrþire, pe acest temei, este introdusã de soþul expulzat.
RASPUNS: D
62) Acþiunea unui soþ pentru împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei :
a. are un caracter personal;
b. poate fi continuatã la moartea sa de cãtre moºtenitori;
c. se respinge dacã bunul nu este comod partajabil în naturã.
RASPUNS: A
63) Acþiunea creditorilor personali ai unuia dintre soþi pentru împãrþirea bunurilor comune în
timpul cãsãtoriei:
a. are caracter subsidiar;
b. poate fi introdusã numai împotriva unui soþ;
c. este admisibilã, chiar dacã soþul nedebitor invocã beneficiul de discuþiune.
RASPUNS: A
64) Prin acþiunea de împãrþire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soþi, în timpul cãsãtoriei:
a. creditorii nu exercitã un drept propriu, ei acþionând pe calea acþiunii oblice;
b. creditorul personal al unui soþ poate cere luarea mãsurilor asigurãtorii asupra bunurilor comune;
c. creditorii personali ai unuia dintre soþi pot introduce acþiunea numai pe calea principalã
RASPUNS: B
65) Procesul de împãrþire a bunurilor comune ale soþilor în timpul cãsãtoriei se poate porni pe cale principalã de :
A.unul dintre soþi;
B.creditorii personali ai unuia dintre soþi;
C.stat, prin organele sale împuternicite.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: C
66) Împãrþirea bunurilor comune în timpul cãsãtoriei pe cale incidentalã se poate cere de cãtre :
A.unul dintre soþi, în cadrul contestaþiei la executare;
B.orice persoanã interesatã, în carul contestaþiei la executare;
C.nu se poate cere împãrþirea pe cale incidentalã.
a. A+C
b. A+B
c. A+B+C
RASPUNS: B
67) În cadrul unui proces între soþi, ordonanþa preºedinþialã este admisibilã :
A.pentru a se cere unele obiecte de uz personal sau pentru exercitarea profesiei, de cãtre soþul izgonit;
B.pentru restituirea unor bunuri proprii de la celãlalt soþ ºi dacã acesta nu contestã natura acestor bunuri;
C.pentru revendicarea de cãtre un soþ a bunurilor sale personale aflate la celãlalt soþ.
a. A+B
b. B+C
c. B
RASPUNS: A
68) Se considerã datorie comunã :
a. cheltuielile fãcute de un soþ cu administrarea oricãruia dintre bunurile comune;
b. împrumutul fãcut de un soþ pentru administrarea bunurilor comune, chiar dacã aceastã sumã nu a fost cheltuitã în acest scop;
c. datoria contractatã de un soþ, chiar dacã celãlalt soþ s-a opus la încheierea acestui act ºi creditorul a cunoscut, la momentul încheierii contractului, aceastã împotrivire.
RASPUNS: A
69) Constituie datorie comunã :
A.obligaþiile contractate de soþi împreunã, chiar dacã nu ar avea legãturã cu nevoile cãsãtoriei;
B.obligaþiile contractate de fiecare dintre soþi pentru împlinirea nevoilor obiºnuite ale cãsãtoriei;
C.obligaþia de a repara prejudiciul cauzat prin însuºirea ilicitã a unor bunuri proprietate publicã,
dacã prin aceasta a sporit valoarea bunurilor comune ºi numai în mãsura acestei sporiri.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
RASPUNS: B
70) În cazul însuºirii ilicite a unor bunuri proprietate publicã ºi a mãririi valorii bunurilor comune :
a. soþul fãptaº rãspunde cu toatã partea sa din comunitate care i s-ar cuveni în caz de despãrþire, dar numai dupã ce a fost urmãrit pentru bunurile personale;
b. soþul fãptaºului (celãlalt soþ) rãspunde numai în mãsura sporului pe care l-a avut partea sa din comunitate;
c. pot fi urmãrite numai bunurile comune care au realizat efectiv acest spor.
RASPUNS: B
71) Creditorii soþilor pentru o datorie comunã :
a. sunt obligaþi sã urmãreascã mai întâi bunurile comune;
b. dacã bunurile comune nu acoperã creanþa, creditorii pot urmãri, în principiu, bunurile personale ale oricãruia dintre soþi;
c. în cazul obligaþiilor solidare sau indivizibile pot urmãri bunurile personale ale oricãruia dintre soþi sau bunurile comune, la alegere.
RASPUNS: A
72) În cazul în care soþii au constituit o societate comercialã în nume colectiv ei rãspund:
A.în subsidiar, cu bunurile comune, dupã societate;
B.solidar, dupã ce s-au urmãrit bunurile comune;
C.fiecare cu jumãtate din datoria ce a rãmas neachitatã dupã urmãrirea ºi a bunurilor comune.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
73) Intervine sancþiunea nulitãþii :
A.în cazul cãsãtoriei putative;
B.în cazul cãsãtoriei fictive;
C.în cazul cãsãtoriei a douã persoane al cãror sex nu este diferenþiat;
D.când persoana necompetentã a exercitat în mod public atribuþiile de delegat de stare civilã.
a. A+C+D
b. A+B+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
74) Cãsãtoria nu va fi declaratã nulã dacã:
A.cel care nu avea vârsta matrimonialã legalã a împlinit-o pânã la pronunþarea nulitãþii;
B.în momentul pronunþãrii nulitãþii, bãrbatul nu are vârsta legalã pentru cãsãtorie, dar soþia a rãmas însãrcinatã sau a nãscut;
C.soþul supravieþuitor s-a cãsãtorit între data stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã ca fiind cea
a morþii celuilalt soþ ºi data rãmânerii definitive a acestei hotãrâri.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
75) Cãsãtoria este nulã absolut :
A.dacã a fost încheiatã de o persoanã care este deja cãsãtoritã;
B.dacã a fost încheiatã cu încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la vârsta matrimonialã;
C.dacã a fost încheiatã între persoane ce sunt rude în gradul prohibit de lege;
D.dacã a fost încheiatã de alienatul sau debilul mintal;
a. A+C+D
b. B+C+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
76) Cãsãtoria nu este nulã :
a. când a fost încheiatã de un debil, dar celãlalt soþ cunoºtea acest fapt ºi ºi-a dat consimþãmântul;
b. când cãsãtoria nu a fost încheiatã în prezenþa viitorilor soþi;
c. în cazul în care a fost încheiatã de un funcþionar public necompetent, dar care a exercitat în mod public atribuþiile de delegat de stare civilã.
RASPUNS: C
77) Nulitatea cãsãtoriei :
A.poate fi cerutã prin acþiune;
B.poate fi invocatã ºi pe calea excepþiei;
C.produce efecte numai pentru viitor.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
78) Cãsãtoria este nulã :
A.când nu s-a încheiat în scopul de a întemeia o familie;
B.în cazul cãsãtoriei încheiatã fictiv, chiar dacã soþii, ulterior, convieþuiesc în spiritul unei familii;
C.numai dacã ambele pãrþi doresc încheierea unei cãsãtorii fictive;
D.când s-a încheiat între persoane de acelaºi sex.
a. A+B+C+D
b. A+D
c. C+D
RASPUNS: B
79) Acþiunea în pronunþarea nulitãþii absolute a cãsãtoriei :
a. se prescrie în termen de 30 de ani;
b. poate fi introdusã de orice persoanã interesatã;
c. poate fi introdusã de procuror, chiar dupã moartea unui dintre soþi.
RASPUNS: B
80) Se sancþioneazã cu nulitate relativã :
A.eroarea asupra identitãþii fizice a celuilalt soþ;
B.ascunderea bolii de cãtre viitoare soþie, boalã ce o face inaptã de a avea copii;
C.dolul ºi violenþa, ca vicii de consimþãmânt la încheierea cãsãtoriei;
D.ascunderea de cãtre viitoare soþie a stãrii de graviditate.
a. A+B+D
b. A+C+D
c. A+D
d. A+B+C+D
RASPUNS: D
81) Acþiunea în pronunþarea nulitãþii relative a cãsãtoriei :
A.poate fi introdusã numai de soþul al cãrui consimþãmânt a fost viciat ºi de cãtre procuror;
B.poate fi continuatã de moºtenitorii soþului care a introdus acþiunea;
C.este de competenþa tribunalului, ca primã instanþã de fond;
D.se prescrie în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului sau de la încetarea violenþei.
a. A+B+C+D
b. C+D
c. A+D
RASPUNS: B
82) Ca efect al pronunþãrii nulitãþii :
a. unul dintre soþi îºi poate menþine numele din cãsãtorie al celuilalt soþ pentru motive
temeinice;
b. soþul minor rãmâne cu capacitatea de exerciþiu dobânditã;
c. între soþi nu a avut loc suspendarea prescripþiei.
RASPUNS: C
83) Hotãrârea judecãtoreascã datã pentru anularea unei cãsãtorii :
A.are caracter declarativ;
B.are caracter constitutiv;
C.are un efect absolut;
D.are un efect relativ.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C+D
RASPUNS: B
84) Ca efect al pronunþãrii nulitãþii cãsãtoriei :
A.pentru copiii nãscuþi pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârii de pronunþare a nulitãþii cãsãtoriei se aplicã prezumþia de paternitate;
B.pentru copiii nãscuþi dupã data rãmânerii definitive a hotãrârii ºi concepuþi înainte de aceastã datã, ºi dacã mama nu a intrat într-o nouã cãsãtorie, nu se mai aplicã prezumþia de paternitate, ei având statut de copii din afara cãsãtoriei;
C.instanþa este obligatã sã dispunã cãruia dintre pãrinþi îi vor fi încredinþaþi copiii minori.
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
RASPUNS: C
85) Ca efect al desfiinþãrii cãsãtoriei putative, când ambii soþi sunt de bunã-credinþã :
A.hotãrârea judecãtoreascã produce efecte numai pentru viitor;
B.soþul minor îºi pãstreazã capacitatea de exerciþiu dobânditã prin încheierea cãsãtoriei;
C.obligaþia de întreþinere a existat în trecut, dar nu mai existã pentru viitor;
D.ambii soþi beneficiazã de dreptul de moºtenire, chiar dacã decesul unui soþ intervine dupã data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas definitivã;
E.un soþ îºi poate menþine numele din cãsãtorie al celuilalt soþ.
a. A+C+D+E
b. A+B+D+E
c. A+D+E
d. A+B
RASPUNS: D
86) Produc efecte numai pentru viitor :
A.încetarea cãsãtoriei;
B.desfacerea cãsãtoriei;
C.desfiinþarea cãsãtoriei pentru orice motiv;
D.cãsãtoria putativã, în privinþa soþului de bunã-credinþã.
a. A+B+D
b. A+C+D
c. A+B
RASPUNS: A
87) Cãsãtoria înceteazã prin :
A.recãsãtorirea soþului celui ce fusese declarat mort, dar care apare (înceteazã prima cãsãtorie);
B.divorþ;
C.moartea unui soþ;
D.declararea judecãtoreascã a morþii unuia dintre soþi.
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+D
RASPUNS: B
88) În cazul divorþului prin acordul pãrþilor :
A.pânã la data acordului dintre soþi trebuie sã treacã cel puþin un an;
B.dupã primirea cererii, preºedintele verificã existenþa consimþãmântului soþilor, semnãturile, dupã care fixeazã termen de cel puþin douã luni, în ºedinþã publicã;
C.instanþa va dispune desfacerea cãsãtoriei fãrã a pronunþa divorþul din vina unuia sau a ambilor soþi.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
89) Constituie condiþii pentru pronunþarea divorþului :
A.existenþa unor motive temeinice;
B.motivele temeinice sã fi vãtãmat grav raporturile dintre soþi;
C.continuarea cãsãtoriei sã nu mai fie posibilã.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: A
90) Constituie motive temeinice de divorþ :
A.infidelitatea unuia dintre soþi, sub forma adulterului;
B.existenþa unor nepotriviri de ordin fiziologic;
C.separaþia în fapt a soþilor datoratã culpei soþului reclamant;
D.faptul cã soþul pârât nu a contribuit la întreþinerea gospodãriei.
a. A+B+C+D
b. A+B
c. A+B+C
d. C+D
RASPUNS: B
91) Pensia de întreþinere se acordã soþului pârât-reclamant în procesul de divorþ :
A.pe timp de un an, dacã divorþul se pronunþã din vina exclusivã a soþului pârât;
B.pe timp nedeterminat, dacã divorþul se pronunþã din vina reclamantului-pârât;
C.pe timp de un an, dacã divorþul se pronunþã din culpa ambilor soþi.
a. A+B
b. B+C
c. B
RASPUNS: A
92) Instanþa pronunþã desfacerea cãsãtoriei fãrã a pronunþa divorþul din culpa unui soþ (sau soþilor):
A.în cazul divorþului prin acordul pãrþilor;
B.în cazul când pârâtul se aflã în strãinãtate;
C.când divorþul se cere pentru alienaþie sau debilitate mintalã cronicã ori boalã gravã ºi incurabilã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
93) Poate introduce acþiune de divorþ :
A.unul din soþi;
B.procurorul;
C.soþul alienat sau debil mintal neinterzis, în momente de luciditate;
D.soþul sãnãtos împotriva soþului alienat mintal, care va sta în proces prin tutorele sãu.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: C
94) Soþul pârât poate face cerere reconvenþionalã în procesul de divorþ :
A.cel târziu pânã în prima zi de înfãþiºare în ºedinþã publicã, pentru fapte petrecute pânã la aceastã datã;
B.pentru fapte petrecute dupã prima zi de înfãþiºare, poate face cerere reconvenþionalã pânã la începerea dezbaterilor asupra fondului;
C.când motivele de divorþ s-au ivit dupã începerea dezbaterilor la prima instanþã ºi în timp ce judecata primei cereri se aflã în apel, cererea reconvenþionalã a pârâtului poate fi fãcutã direct la instanþa de apel.
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: A
95) Cererea reconvenþionalã :
A.este singura posibilitate pe care o are pârâtul de a formula pretenþii împotriva reclamantului în procesul de divorþ;
B.nu poate fi disjunsã de acþiunea de divorþ;
C.se judecã la instanþa de divorþ;
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
96) În faþa instanþelor de fond, procesul de divorþ se soluþioneazã chiar fãrã înfãþiºarea personalã a unui soþ, în cazul:
A.când unul dintre soþi are reºedinþa în strãinãtate ºi nu se aflã în þarã;
B.când unul dintre soþi este pus sub interdicþie;
C.când unul dintre soþi executã o pedeapsã privativã de libertate;
D.când unul dintre soþi este împiedicat de o boalã gravã ºi nu se poate prezenta în faþa instanþei.
a. A+B+C+D
b. B+C+D
c. C+D
RASPUNS: A
97) Când soþii, în procesul de divorþ, au copii minori:
A.este obligatorie citarea ºi ascultarea concluziilor autoritãþii tutelare;
B.minorul care a împlinit 10 ani este ascultat obligatoriu;
C.ascultarea minorului se face în ºedinþã publicã.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
98) Soþul reclamant în procesul de divorþ :
A.se poate împãca cu pârâtul, acþiunea de divorþ stingându-se în orice fazã procesualã s-ar afla;
B.poate renunþa oricând la acþiune, în faþa instanþelor de fond, renunþarea având efect ºi asupra cererii reconvenþionale a pârâtului;
C.poate renunþa la acþiunea în recurs, dar numai dacã pârâtul nu se împotriveºte.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
99) În materie de divorþ :
a. se pot audia ca martori toate rudele ºi afinii mai mici de gradul al III - lea;
b. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divorþ;
c. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divorþ;
RASPUNS: A
100) În materia divorþului, instanþa :
A.poate ordona mãsuri accesorii, vremelnice, provizorii;
B.poate lua mãsuri prin ordonanþã preºedinþialã;
C.pronunþã divorþul din vina exclusivã a soþului reclamant dacã cererea acestuia a fost respinsã, chiar dacã pârâtul nu a introdus cerere reconvenþionalã sau acþiune principalã de divorþ.
a. A+C
b. A+B
c. B+C
RASPUNS: B
101) Termenul de apel sau recurs în materia divorþului este de :
a. 30 de zile;
b. 15 zile;
c. 10 zile.
RASPUNS: A
102) Hotãrârea datã în materie de divorþ este supusã:
a. contestaþiei în anulare;
b. revizuirii;
c. recursului în anulare.
RASPUNS: A
103) Este definitivã ºi irevocabilã în ce priveºte divorþul :
a. hotãrârea pronunþatã ca urmare a cererii de divorþ introdusã de alienat sau debil mintal;
b. hotãrârea de divorþ pronunþatã din culpa exclusivã a soþului aflat în strãinãtate;
c. hotãrârea pronunþatã ca urmare a divorþului prin acordul soþilor, în condiþiile legii.
RASPUNS: C
104) În masa bunurilor comune ale soþilor supuse împãrþelii nu se includ :
A.sumele din veniturile provenite din muncã plãtite cu titlu de pensie de întreþinere;
B.sumele plãtite pentru o datorie personalã;
C.sumele risipite de soþ;
D.valoarea bunurilor distruse ori înstrãinate de unul dintre soþi, contra dispoziþiilor legale;
E.valoarea bunurilor lipsã ca urmare a sãvârºirii infracþiunii de furt sau abuz de încredere de un soþ împotriva celuilalt.
a. A+B+C
b. B-+C
c. A+D+E
d. A+C+D+E
RASPUNS: A
105) Competenþa de a pronunþa partajul bunurilor comune o are:
A.instanþa de drept comun - când împãrþirea are loc în timpul cãsãtoriei, cu respectarea condiþiilor legale;
B.instanþa de divorþ, când împãrþirea are loc în cadrul procesului de divorþ;
C.instanþa de drept comun, când împãrþirea bunurilor comune se face dupã divorþ.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
106) Nu au statut de copii din cãsãtorie :
a. copilul nãscut în timpul cãsãtoriei lovite de nulitate;
b. cel conceput în afara cãsãtoriei, dar nãscut în timpul unei cãsãtorii;
c. cel conceput ºi nãscut în afara cãsãtoriei.
RASPUNS: C
107) Paternitatea faþã de tatã se poate stabili :
A.prin prezumþia de paternitate;
B.prin recunoaºtere voluntarã, fãcutã în condiþiile legii;
C.prin hotãrâre judecãtoreascã.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B
RASPUNS: B
108) Filiaþia faþã de tatã a unui copil din afara cãsãtoriei se poate stabili :
A.prin prezumþia de paternitate;
B.prin recunoaºtere voluntarã, fãcutã în condiþiile legii;
C.prin hotãrâre judecãtoreascã.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: B
109) Beneficiazã de prezumþia de paternitate :
a. copilul conceput în timpul cãsãtoriei ºi nãscut dupã desfacerea sau încetarea ei, dacã
mama nu s-a recãsãtorit, dar numai dacã în actul de stare civilã este trecut numele tatãlui (fostul soþ);
b. copilul conceput între data stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã ca fiind a morþii soþului ºi data rãmânerii definitive a hotãrârii;
c. copilul nãscut în perioada prevãzutã la lit. b) dacã naºterea a avut loc pânã la 300 de zile de la data stabilitã ca fiind cea a morþii soþului mamei.
RASPUNS: C
110) Acþiunea în tãgada paternitãþii :
A.este o acþiune personalã;
B.poate fi introdusã de soþul mamei copilului;
C.poate fi introdusã de creditorii personali ai soþului;
D.poate fi continuatã de moºtenitorii tatãlui, chiar dacã acþiunea era perimatã;
E.poate fi introdusã de reprezentantul legal al soþului pus sub interdicþie, însã numai cu
încuviinþarea autoritãþii tutelare.
a. A+B+C+D
b. B+C+D+E
c. A+C+D+E
d. A+B+E
RASPUNS: D
111) Când acþiunea în tãgada paternitãþii se introduce de soþul mamei, termenul de 6 luni se poate calcula astfel :
A.de la data când soþul mamei a luat cunoºtinþã despre naºterea copilului, cu excepþia cazului când anterior despãrþirii soþul ºtia cã soþia este însãrcinatã;
B.dacã filiaþia faþã de mamã s-a stabilit dupã naºterea copilului, termenul se calculeazã de la data când soþul mamei a luat cunoºtinþã despre stabilirea filiaþiei faþã de mamã;
C.dacã tutorele soþului mamei, pus sub interdicþie, nu a introdus acþiune în tãgada paternitãþii, tatãl poate introduce acþiunea, dupã ridicarea interdicþiei, în termen de 6 luni de la data când a cunoscut efectiv naºterea copilului.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: B
112) Când acþiunea în tãgãduirea paternitãþii se introduce de tutore, termenul de 6 luni se calculeazã astfel :
A.dacã termenul în care soþul putea sã introducã acþiunea a început sã curgã, dar, mai înainte de împlinirea lui, soþul a fost pus sub interdicþie, termenul se calculeazã de la data când tutorele a cunoscut efectiv naºterea copilului;
B.dacã tutorele a cunoscut naºterea copilului înainte de numirea sa ca tutore, termenul se calculeazã de la data numirii;
C.dacã la data naºterii copilului soþul mamei se gãsea sub interdicþie, termenul se calculeazã de la data de când tutorele a luat la cunoºtinþã de naºterea copilului.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
113) Admiterea acþiunii în tãgada paternitãþii nu produce efecte:
A.cu privire la numele copilului (când este cel al mamei);
B.cu privire la situaþia copilului (din sau din afara cãsãtoriei);
C.în privinþa filiaþiei faþã de mamã.
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: B
114) Existã conflict de paternitate :
a. când un copil este conceput în timpul primei cãsãtorii ºi este nãscut în timpul celei de-a doua cãsãtorii;
b. între paternitatea din cãsãtorie ºi aceea din afara cãsãtoriei;
c. între douã paternitãþi din afara cãsãtoriei.
RASPUNS: A
115) Acþiunea în contestarea filiaþiei din cãsãtorie :
a. se poate introduce numai de soþul mamei;
b. se poate introduce de orice persoanã interesatã;
c. se introduce de copilul sau de soþul mamei.
RASPUNS: B
116) Contestarea filiaþiei din cãsãtorie se poate face în urmãtoarele cazuri:
A.când pãrinþii nu au fost niciodatã cãsãtoriþi;
B.când copilul s-a nãscut anterior cãsãtoriei;
C.când copilul s-a nãscut la mai mult de 300 de zile de la desfacerea sau încetarea cãsãtoriei.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
117) Poate fi recunoscut :
A.numai copilul din afara cãsãtoriei;
B.numai un copil nãscut;
C.copilul conceput, chiar dacã la naºtere mama este cãsãtoritã;
D.copilul decedat, dar numai dacã a lãsat descendenþi fireºti;
E.un copil deja recunoscut, chiar dacã prima recunoaºtere nu a fost înlãturatã pe calea hotãrârii judecãtoreºti.
a. A+B+C+E
b. B+D+E
c. A+B+D
RASPUNS: C
118) Recunoaºterea de paternitate :
A.este un act personal;
B.se poate revoca;
C.este un act ce implicã în mod obligatoriu capacitatea de exerciþiu a celui ce face recunoaºterea;
D.este un act ce implicã discernãmântul celui ce face recunoaºterea;
E.este un act declarativ producând efecte retroactiv.
a. A+D+E
b. B+E
c. A+C+D+E
RASPUNS: A
119) Recunoaºterea de paternitate se poate face :
A.la primãriile locale, acolo unde nu existã notari publici;
B.prin declaraþie la serviciul stãrii civile;
C.prin înscris autentic (chiar în faþa instanþei);
D.prin testament.
a. A+B
b. B+C+D
c. A+C+D
RASPUNS: B
120) Pot contesta recunoaºterea de paternitate :
A.orice persoanã care dovedeºte un interes patrimonial sau nepatrimonial;
B.copilul recunoscut ºi moºtenitorii sãi;
C.bãrbatul care a fãcut recunoaºterea, în acest caz contestarea neconfundându-se cu revocarea;
D.procurorul.
a. A+C+D
b. B+C+D
c. A+B+C+D
RASPUNS: C
121) În cadrul procesului de contestare a recunoaºterii de paternitate sarcina probei este rãsturnatã
când acþiunea este introdusã de :
A.mama celui recunoscut;
B.copilul recunoscut;
C.descendenþii copilului recunoscut.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: A
122) Este imprescriptibilã :
A.acþiunea în tãgada paternitãþii;
B.acþiunea în contestarea recunoaºterii de paternitate;
C.acþiunea în contestarea filiaþiei din cãsãtorie.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: B
123) Copilul din afara cãsãtoriei dobândeºte numele :
A.mamei;
B.tatãlui;
C.al aceluia dintre pãrinþi faþã de care ºi-a stabilit mai întâi filiaþia, când pãrinþii sunt cunoscuþi;
D.numele stabilit de autoritatea tutelarã când pãrinþii nu sunt cunoscuþi.
a. C+D
b. A+B+D
c. B+D
RASPUNS: A
124) Intervine nulitatea absolutã a recunoaºterii de paternitate:
A.când recunoaºterea nu este fãcutã prin una dintre formele în care se poate efectua;
B.când recunoaºterea se referã la un copil din cãsãtorie;
C.când autorul recunoaºterii nu a avut o voinþã conºtientã;
D.când s-a recunoscut un copil mort ce nu are descendenþi.
a. B+C+D
b. A+B+D
c. B+D
RASPUNS: B
125) Acþiunea în justiþie pentru stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se poate introduce :
A.numai în cazul copilului din afara cãsãtoriei;
B.ºi în cazul copilului din cãsãtorie;
C.în cazul unui copil devenit din afara cãsãtoriei prin admiterea acþiunii în tãgada paternitãþii.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: C
126) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei aparþine :
A.numai copilului din afara cãsãtoriei;
B.mamei copilului;
C.copilului minor sau major din afara cãsãtoriei.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
127) Poate introduce acþiune în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei :
a. reprezentantul legal, când copilul nu are capacitate de exerciþiu;
b. copilul singur, dar numai cu încuviinþarea autoritãþii tutelare, când are capacitate de exerciþiu restrânsã;
c. moºtenitorul copilului, pentru copil.
RASPUNS: A
128) Mama copilului din afara cãsãtoriei :
a. poate renunþa necondiþionat la acþiunea în stabilirea paternitãþii când este introdusã de ea;
b. poate renunþa doar cu încuviinþarea autoritãþii tutelare la acþiunea în stabilirea paternitãþii;
c. nu poate încheia o tranzacþie cu pretinsul tatã al copilului prin care sã renunþe la cercetarea paternitãþii pe tot timpul minoritãþii copilului.
RASPUNS: B
129) Pot introduce acþiune în stabilirea paternitãþii :
A.copilul adoptat;
B.moºtenitorii copilului pentru copil;
C.moºtenitorii copilului pot continua acþiunea;
D.procurorul.
a. A+B+C+D
b. A+C
c. B+D
RASPUNS: B
130) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se poate introduce împotriva :
A.pretinsului tatã;
B.moºtenitorilor pretinsului tatã, dar numai dacã nu sunt renunþãtori la moºtenire sau nedemni;
C.moºtenitorilor pretinsului tatã, chiar dacã sunt renunþãtori la moºtenire sau nedemni.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+C
RASPUNS: C
131) Acþiunea în stabilirea paternitãþii din afara cãsãtoriei se introduce în termen de :
a. 6 luni de la naºterea copilului;
b. 1 an de la naºterea copilului, cu excepþiile prevãzute de lege;
c. 3 ani de la naºterea copilului.
RASPUNS: B
132) Termenul de 1 an în care se poate introduce acþiune în stabilirea paternitãþii :
A.este un termen de decãdere;
B.curge de la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti prin care copilul, ca urmare a admiterii hotãrârii în tãgada paternitãþii, a devenit copil din afara cãsãtoriei;
C.curge de la data încetãrii convieþuirii, când mama a convieþuit cu pretinsul tatã;
D.curge de la data încetãrii prestãrii întreþinerii, în cazul în care pretinsul tatã a prestat întreþinerea copilului.
a. B+C+D
b. A+D
c. B+C
RASPUNS: A
133) Obligaþia legalã de întreþinere existã între :
A.soþ ºi soþie, pãrinþi ºi copii;
B.între foºtii soþi a cãror cãsãtorie a fost desfãcutã prin divorþ;
C.între fraþi ºi surori, bunici, strãbunici ºi nepoþi sau strãnepoþi;
D.între foºtii soþi a cãror cãsãtorie a fost desfiinþatã, chiar dacã la încheierea ei nici unul nu a fost de bunã-credinþã.
a. A+C
b. B+C
c. A+B+C
RASPUNS: C
134) Reprezintã condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã creditorul obligaþiei de întreþinere :
A.sã se afle în stare de nevoie;
B.sã se afle în incapacitate de a munci;
C.în cazul în care creditor este soþul ce a întreþinut copilul celuilalt soþ, acesta poate cere întreþinere de la acest copil numai dacã i-a acordat întreþinere timp de 10 ani ºi dacã îndeplineºte ºi celelalte condiþii legale.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
RASPUNS: B
135) Debitorul obligaþiei de întreþinere datoreazã întreþinere dacã:
A.are mijloace îndestulãtoare;
B.are un venit lunar mediu lunar de 310 lei noi (RON);
C.nu existã o altã persoanã obligatã la întreþinere înaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.
a. A+C
b. B+C
c. A+B
RASPUNS: A
136) Întreþinerea se datoreazã în urmãtoarea ordine :
A.soþii îºi datoreazã întreþinere înaintea celorlalþi obligaþi;
B.fraþii ºi surorile îºi datoreazã întreþinere dupã pãrinþi ºi bunici;
C.nepotul este obligat la întreþinere faþã de bunic înaintea strãbunicului faþã de bunic (ipoteza în care toþi trei sunt rude în linie directã).
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C
RASPUNS: B
137) Soþii îºi datoreazã întreþinere :
A.când au o locuinþã comunã;
B.când sunt în fapt despãrþiþi datoritã culpei unuia dintre soþi:
C.pe timpul procesului de divorþ;
D.în cazul cãsãtoriei putative, dar obligaþia de întreþi
florins30
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 01/03/2007 20:11
Reputation point: 0

mike_artshow

Postby saromaa » 12/03/2007 11:41

cum poti spune "mike_artshow"ca sunt 50% gresite raspunsurile la dr.fam?dak le lucrai iti dadeai seama ca sunt 100%sigure insa tu vrei mura in gura fara sa muncesti ,iar dak nu esti multumit de ele nu mai cere si pune mana siu rezolvati-le ca numai asa vei fi sigur,sau poate tu cand postezi ceva(dak ai facut-o _le pui gresite si aici e vb de caracter ..in concluzie nu te obliga nimeni sa le inveti pe cele postate de mine desi nu a venit nimeni sa se planga ca a picat examenul asa k tu pune varianta ta pt comfruntare nu-ti da cu parerea aiurea sa vad si eu care sunt gresite astept confruntarea dak nu le postezi am sa inteleg ca ai vrut numai sa-i derutezi pe ceilalti..
saromaa
Membru
Membru
 
Posts: 9
Joined: 14/02/2007 13:17
Location: bucuresti
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 9 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico