SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 24/06/2024 15:47 It is currently 24/06/2024 15:47
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - drept constitutional

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - drept constitutional

Postby capostol » 29/01/2007 19:03

Drept_1_DCONS_1

DREPT Drept constitutional 1


ALEGETI RASPUNSUL CORECT

1) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept ?
A.Ansamblul regulilor de conduitã, instituite sau sanctionate de stat;
B.Reguli care exprimã vointa poporului ridicatã la rang de lege ;
C.Reguli privind bunele moravuri , morala publicã , buna credintãsi obiceiul
pãmântului(cutuma);
D.Reguli a cãror aplicare este realizatã de bunãvoie ;
E.Reguli a cãror aplicare este realizatã în ultimã instantã, prin forta coercitivã a statului.
1 A+B+C+D+E
2 A+B+D+E
3 B+C+D+E
4 A+C+D+E
Raspuns: 2

2) Sub ce denumire s-a predat si se predã in România si în lume disciplina Drept constitutional?
A.Drept fundamental;
B.Drept constitutional si institutii politice ;
C.Drept public;
D.Drept constitutional si administrativ;
E. Drept de stat
1 A+C
2 A+C+D+E
3 B+C+D+E
Raspuns: 3

3) Care au fost primii profesori de drept constitutional din Europa si din România?
A Giuseppe Campagnoni di Luzo;
B.Paul Negulescu;
C.Pellegrino Rossi;
D.N. Prisca;
E.Constantin Stere.
1 B+C+D+E
2 A+C+E
3 A+B+E
Raspuns: 2

4) Care sunt conceptele fundamentale cu care opereazã uzual stiinta dreptului constitutional?
A.Societate;
B.Stat;
C.Drept;
D.Politicã;
E.Moralã.
1 A+B+D
2 B+C+D+E
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

5) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?
A.Este ramurã a dreptului unitar român;
B.Consacrã forma statului, organizarea, functionarea si raporturile dintre puterile publice;
C.Proclamã drepturile si libertãtile fundamentale;
D.Este formatã din normele juridice care reglementeazã relatiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurãrii, mentinerii si exercitãrii statale a puterii;
E.Stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutonale
1 B+C+D+E
2 A+D
3 A+C
Raspuns: 1

6) Ce cuprinde în structura sa raportul juridic de drept constitutional?
A.Dispozitie;
B.Subiect;
C.Continut;
D.Sanctiune;
E Obiect.
1 B+E
2 A+B+C+D
3 B+D+E
Raspuns: 1

7) Care sunt categoriile de relatii sociale care formeazã obiectul de reglementare al dreptului constitutional?
A.Relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept ;
B.Relatii specifice de drept constitutional;
C.Relatii specifice altor ramuri de drept;
D.Relatii cu dublã naturã juridicã;
E.Relatii sociale reglementate de drept.
1 B+C+D+E
2 A+C+D+E
3 B+D
Raspuns: 3

8) Care sunt categoriile de norme de drept constitutional?
A.Norme direct aplicabile sau cu aplicatie nemijlocitã;
B.Normele principii ;
C.Normele care stabilesc directii economice ;
D.Norme indirect aplicabile sau cu aplicatie mijlocitã;
E. Normele referitoare la organizarea unei autoritãti.
1 A+D
2 B+C+D
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

9) Conceptul de institutii politice se referã la :
A.Crearea unui condominiu intre dreptul constitutional si politicã;
B.Rezultanta jocului fortelor politice intr-un anumit cadru institutional si politic;
C.Institutiile relative la puterea politicã;
D.Determinãrile istorice , ideologice , economice , si politice intr-un anumit stat;
E.Institutiile care fac parte din societatea civilãsi care au legãturã cu exercitarea puterii statale.
1 C+E
2 A+B+C+D+E
3 B+D+E
Raspuns: 1

10) Care dintre urmãtoarele entitãti sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
A.Poporul;
B.Strãinii si apatrizii;
C.Statul;
D.Refugiatii;
E.Autoritãtile publice.
1 A+D+E
2 B+C+D+E
3 A+B+C+E
Raspuns: 3

11) Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:
A.Este legea fundamentalã a statului;
B.Constitutia cuprinde norme juridice referitoare la caracteristicile statului si la putere statalã;
C.Constitutia subsumeazã norme juridice investite cu fortã juridicã supremã;
D.Constitutia reglementeazã acele relatii sociale fundamentate care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale;
E.Constitutia reglementeazã relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale , culturale , politice si juridice.
1 A+C+D
2 B+C+D+E
3 A+E
Raspuns: 1

12) Precizati care sunt modurile de dobândire a cetãteniei române în etapa anterioarã Codului Civil din anul 1865:
A.Prin naturalizare;
B.Prin cutumã;
C.Prin împãmântenire;
D.Prin nastere;
E.Prin indigenat.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

13) Identificati modurile de dobândire a cetãteniei române sub regimul juridic al Codului Civil din anul 1865:
A.Prin nastere si crestere în tarã;
B.Prin naturalizare adresând o suplicã domnului;
C.Prin recunoasterea calitãtii de crestin a strãinilor;
D.Prin cãsãtorie;
E.Prin redobândirea calitãtii de cetãtean român.
1 B+C+E
2 A+C+D
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

14) Care erau modurile de dobândire a cetãteniei române sub regimul juridic al Constitutiei Române din anul 1923?
A.Prin nastere;
B.Prin marea împãmântenire;
C.Prin cãsãtorie;
D.Prin efectul legii;
E.Prin naturalizare.
1 A+B+C+D
2 A+D+E
3 A+E
Raspuns: 2

15) Constitutia României este:
1 Legea supremã a statului;
2 Legea fundamentalã a statului;
3 Legea legilor.
Raspuns: 2

16) Care din urmãtoarele principii reprezintãprincipii generale aplicabile cetãteniei române sub regimul juridic al Constitutiei României în vigoare ?
A.Cetãtenia este în exclusivitate o chestiune de stat;
B.Functiile si demnitãtile publice , civile sau militare , pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au numai cetãtenia românãsi domiciliul în tarã;
C.Cetãtenia româna nu poate fi retrasã aceluia care a dobândit-o prin nastere.
D.Numai cetãtenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevãzute deConstitutie si legi;
E.Cãsãtoria nu produce nici un efect juridic asupra cetãteniei sotilor.
1 B+D+E
2 A+C+D+E
3 A+C
Raspuns: 2

17) Identificati modurile de dobândire a cetãteniei sub regimul juridic al Legii nr. 21/1990 cu modificãrile si completãrile ulterioare:
A.Dobîndirea cetãteniei române se poate realiza în conformitate cu douã mari principii: ius sanguinis si ius soli;
B.Prin adoptie sau înfiere;
C.Prin repatriere;
D.La cerere;
E.Prin cãsãtorie.
1 A+C+D+E
2 B+C+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

18) Care dintre enunturile mentinate mai jos reprezintãmoduri de pierdere a cetãteniei române.
A.Retragerea cetãteniei române;
B.Aprobarea renuntãrii la cetãtenia românã;
C.Naturalizarea dobânditã în ‚tarã strãinã;
D Dobândirea cetãteniei unui stat strãin;
E. Anularea, declararea nulitãtii, sau desfacerea adoptiei unui minor de cãtre cetãteni români.
1 C+D+E
2 A+B+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 2

19) Care dintre documentele internationale din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos contin dispozitii privind cetãtenia?
A Declaratia universalã a drepturilor omului;
B.Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
C.Conventia privind nationalitatea femeii mãritate ;
D.Conventia privind reducerea cazurilor de apatridie ;
E.Carta socialã europeanã;
F.Conventia europeanã pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.
1 A+C+D
2 B+D+E
3 A+E+F
4 B+C+E
5 A+E
Raspuns: 1

20) Regulile privind cetãtenia fiecãrui stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sãse bazeze pe urmãtoarele principii:
A.Fiecare persoanã are dreptul la o cetãtenie;
B.Cetãtenia europeanã exprimã apartenenta unei persoane la Uniunea Europeanã;
C.Cetãtenii europeni sunt egali în fata legii europene;
D.Apatridia trebuie evitatã;
E.Nimeni nu poate fi,în mod arbitrar,privat de cetãtenia sa.
1 A+C+E
2 B+D
3 A+D+E
Raspuns: 3

21) Fiecare stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sã prevadã în dreptul sãu intern dobândirea de plin drept a cetãteniei sale de cãtre urmãtoarele categorii de persoane:
A.Persoanele care domiciliazã în mod legal si obisnuit pe teritoriul statului;
B Copiii, în cazul în care unul dintre pãrinti are în momentul nasterii acestor copii cetãtenia acestui stat parte, sub rezerva exceptiilor care pot fi prevãzute în dreptul intern pentru copiii nãscuti în strãinãtate;
C.Copiii nãscuti pe teritoriul statului parte, care nu dobîndesc la nastere o altã cetãtenie;
D.Apatrizii si refugiatii recunoscuti care domiciliazã în mod legal si obisnuit pe teritoriul statului parte;
E.Nou-nãscutii gãsiti pe teritoriul statului parte, care altfel ar fi apatrizi;
1 B+D+E
2 B+C+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 2

22) Fiecare stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sã faciliteze în dreptul sãu intern dobândirea cetãteniei sale de cãtre urmãtoarele categorii de persoane:
A.Sotii cetãtenilor sãi;
B.Persoanele nãscute pe teritoriul sãu si care domiciliazã acolo în mod legal si obisnuit;
C.Copiii care au rãmas apatrizi,prin cerere adresatã, conform modalitãtilor prevãzute de dreptul intern al statului parte, autoritãtii competente de cãtre copilul respectiv sau în numele sãu;
D.Persoanele care domiciliazã pe teritoriul sãu în mod legal si obisnuit,într-o perioadã care începe înaintea vârstei de 18 ani, perioadã ce trebuie determinatã de dreptul intern al statului parte în cauzã;
E.apatrizii si refugiatii recunoscuti care domiciliazã pe teritoriul sãu;
1 B+C+E
2 A+C+E
.3 A+B+D+E
Raspuns: 3

23) Un stat parte la Coventia Europeanã asupra cetãteniei nu poate sã prevadã în dreptul sãu intern pierderea cetãteniei sale de plin drept sau la initiativa sa,cu exceptia urmãtoarelor cazuri:
A.Pierdrea cetãteniei de cãtre copiii ai cãror pãrinti pierd cetãtenia statului parte;
B.Dobândirea voluntarã a unei alte cetãtenii;
C.Comportament care aduce un prejudiciu grav intereselor esentiale ale statului parte;
D.Absenta oricãrei legãturi efective intre statul parte si un cetãtean care domiciliazã în mod
obisnuit în strãinãtate;
E.Angajarea voluntarã în forte militare strãine.
1 B+C+D+E
2 A+D+E
3 A+B+C
Raspuns: 1

24) Identificati documentele cu valoare de simbol în istoria drepturilor omului:
A.Magna Carta din anul 1215;
B.Bill-ul drepturilor din anul 1688;
C.Declaratia de independentã a S.U.A. din anul 1776;
D.Declaratia francezã a drepturilor omului si cetãteanului din anul 1789;
E.Declaratia universalã a drepturilor omului din anul 1948.
1 A+B+D+E
2 A+C+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 2

25) Precizati elementele componente ale definitiei drepturilor omului formulatã de Rene Cassin , profesor francez, care a participat la elaborarea Declaratiei universale a drepturilor omului:
A.Drepturile omului reprezintã o stiintã;
B.Drepturile omului sunt daruri esentiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel;
C ªtiinta drepturilor omului formeazã o ramurã distinctã care are ca obiect de studiu raporturile dintre oameni in functie de demnitatea umanã pentru a determina drepturile si facultãtile al cãror ansamblu este necesar dezvoltãrii personalitãtii fiecãrei fiinte umane;
D.Drepturile omului sunt libertãti necesare,cele mai necesare dintre toate.
E.Cercetarea drepturilor omului trebuie sã se facã intr-o conceptie axiologicã ale cãrei valori fundamentale sunt: demnitatea umanãsi dezvoltarea personalitãtii fiintei umane.
1 A+B+D+E
2 B+C
3 A+C+E
Raspuns: 3

26) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc drepturile omului fie ca "prerogative abstracte recunoscute naturii umane" fie ca "minimum de prerogative necesare naturii umane"?
A.Ioan Muram;
B.Nicolae Pavel;
C.Georges Burdeau;
D.Yves Madiot;
E.Jean Rivero.
1 C+E
2 A+B+C+D
3 B+D+E
Raspuns: 1

27) Termenul "nationalitate" este folosit in sensul de "cetãtenie" in urmãtoarele Constitutii ale României:
1 Constitutia României din anul 1923;
2 Constitutia României din anul 1938;
3 Constitutiile României din anii 1948 ,1952 , 1965,1991.
Raspuns: 2

28) Termenul "nationalitate" este folosit in sensul de "apartenentã la o minoritate nationalã" in urmãtoarele Constitutii ale României:
1 Constitutia României din anul 1866;
2 Constitutia României din anul 1923;
3 Constitutia României din anul 1938;
4 Constitutiile României din anii 1948 si 1965;
5 Constitutiile României din anii 1952 si 1991
Raspuns: 4

29) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc dreptul constitutional ca fiind "acea ramura a dreptului unitar românesc formatã din normele juridice care reglementeazã relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurãrii, mentinerii si exercitãrii statale a puterii"?
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Ion Deleanu.
1 A+B
2 B+C
3 A+C
Raspuns: 2

30) Definirea Constitutiei în sens material se face :
A.În functie de continutul ei;
B.În functie de ansamblul de reguli cele mai importante ale statului;
C.In functie de ansamblul regulilor de drept si a unui numãr de uzante;
D.In functie de dispozitiile cu caracter constitutional, indiferent in ce act normativ sunt ele cuprinse;
E. In functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate.
1 A+B+D+E
2 A+D
3 B+C+E
Raspuns: 2

31) Definirea Constitutiei in sensul formal sau organic presupune:
A.Exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului;
B.O anumitã modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional, edictate de o anumitã autoritate statalã în conformitate cu o procedurã specialã;
C.Actul juridic normativ suprem, cuprinzând normele care, au ca obiect de reglementare institutionalizarea si exercitarea puterii prin norme adoptate în cadrul unei proceduri specifice;
D.Toate acele dispozitii care sunt cuprinse în corpul Constitutiei indiferent dacã ele reglementeazã relatii sociale fundamentale sau relatii de mai micã importantã;
E. Elementele de continut ce trebuie cuprinse intr-o Constitutie.
1 A+B+C+E
2 B+E
3 A+D
Raspuns: 3

32) Care dintre autorii , mentionati mai jos , defineste dreptul constitutional ca fiind "totalitatea regulilor si principiilor dupã care se organizeazã si functioneazã un stat"?
1 Constantin Dissescu;
2 Nicolae Pavel;
3 G. Alexianu.
Raspuns: 3

33) Studierea valorilor în domeniul dreptului si în domeniul drepturilor omului si cetãteanului poate fi realizatã prin parcurgerea urmãtoarelor etape fundamentale de genezã:
A.Cunoasterea realitãtii sociale si configurarea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale determinate de obiectivele si scopurile societãtii
B.Cunoasterea realitãtii sociale si configurarea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale are un caracter obiectiv;
C.Recunoasterea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale ca valori si valorizarea valorilor sociale în vederea creãrii unei table de valori sau a unei ierarhii a acestora;
D.Recunoastera cerintelor sau nevoilor sociale esentiale ca valori si valorizarea valorilor sociale are un character subiectiv;
E.Realizarea valorii prin pozitivarea acesteia, etapã prin care o valoare socialã devine valoare juridicã.
1 A+B+D
2 B+C+D
3 A+C
4 A+C+E
Raspuns: 4

34) Care sunt categoriile de persoane care se pot gãsi în spatiul de suveranitate al unui stat:
A.Cetãtenii;
B.Strãinii;
C.Minoritãtile nationale;
D.Apatrizii;
E.Refugiatii.
1 A+B+C
2 A+D+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

35) Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati cã fac parte din conceptul de drepturi ale omului în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Acele drepturi inerente fiintei umane , cãreia îi sunt consacrate si recunoscute drepturile sale naturale in raporturile cu statul, cu ceilalti indivizi si in raporturile cu colectivitatea din care face parte;
B. Drepturile omului sunt daruri esentiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel;
C.Drepturile omului sunt indivizibile , universale si esentiale pentru demnitatea omului si libera dezvoltare a personalitãtii umane;
D.Drepturile omului sunt libertãti necesare,cele mai necesare dintre toate.
E.Drepturile omului subsumeazã doua determinãri de relativitate :prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului, iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economic, social, politic si cultural al unei unei societãti organizate statal.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

36) Care dintre urmãtoarele componente fac parte din "conceptul de drepturi fundamentale" în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective;
B.Intr-o abordare axiologica a drepturilor fundamentale , acestea sunt drepturi esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitãtii , pentru conservarea drepturilor omului, care dau expresie unor valori supreme;
C.Drepturile fundamentale nu sunt diferite prin natura juridicã a acestora de celelalte drepturi recunoscute cetãtenilor.
D.Drepturile si libertãtile cetãtenilor fiind proclamate valori supreme sunt înscrise si garantate prin legi fundamentale;
E.Drepturile fundamentale subsumeazã doua determinãri de relativitate : prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului, iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economica social, politica si culturala al unei societatea organizata statal.
1 A+B+C+D
2 B+C+D
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

37) Care este primul document cu valoare de simbol in istoria drepturilor omului care proclamã"viata ca un drept inalienabil al omului" ?
1 Magna Carta din anul 1215
2 Declaratia de independentã a S.U.A. din anul 1776;
3 Declaratia francezã a drepturilor omului si cetãteanului din anul 1789.
Raspuns: 2

38) Inviolabilitãtile cuprind acele drepturi si libertãti care prin continutul lor garanteazã:
A.Viata, siguranta fizicãsi psihicã a persoanei;
B.Ocrotirea vietii intime , familiale si private;
C.Posibilitatea protectiei acestor drepturi si acestor libertãti.
D.Posibilitatea de miscare liberã a persoanei;
E.Siguranta domiciliului persoanei fizice.
1 A+D+E
2 B+C+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

39) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati cã reprezintã consecinte juridice ale suprematiei constitutiei:
A.Consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei;
B. Îndatorirea fundamentalã de a respecta Constitutia si suprematia acesteia;
C.Deosebirile dintre Constitutie si legi;
D.Conformitatea întregului drept cu Constitutia;
E. Controlul general al aplicãrii Constitutiei.
1 B+D+E
2 A+B+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 3

40) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezintã garantii juridice ale suprematiei constitutiei:
A.Controlul general al aplicãrii Constitutiei;
B. Îndatorirea fundamentalã de a respecta Constitutia si suprematia acesteia;
C.Deosebirile dintre Constitutie si legi;
D.Conformitatea întregului drept cu Constitutia;
E. Controlul constitutionalitãtii legilor.
1 A+B+E
2 A+E
3 B+C+D+E
Raspuns: 1

41) Teorii privind natura juridicã a drepturilor fundamentale:
A.Teoria drepturilor naturale;
B.Teoria statutului juridic al persoanei;
C.Teoria drepturilor reflexe;
D.Teoria drepturilor garantii.
E. Teoria drepturilor subiective.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+C
Raspuns: 3

42) Care dintre principiile enumerate mai jos considerati cã fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor libertãtilor si îndatoririlor fundamentale ale cetãtenilor români:
A. Universalitatea drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale;
B.Nediscriminarea în exercitarea si folosinta drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale;
C.Accesul liber la justitie;
D.Functiile si demnitãtile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetãtenia românãsi domiciliul în tarã;
E.Restrângerea proportionalaãsi subsidiarã a exercitãrii drepturilor si libertãtilor fundamentale.
1 A+B+C+D+E
2 A+C
3 B+E
Raspuns: 2

43) Care dintre urmãtoarele autonomii sunt consacrate de Constitutia României din anul 1991 revizuitã în anul 2003?
A.Autonomia cultelor;
B.Autonomia regionalã;
C.Autonomia serviciilor publice de radio si televiziune;
D.Autonomia localã;
E.Autonomia teritorialã
1 A+C+D
2 B+D+E
3 A+E
Raspuns: 1

44) Care dintre urmãtoarele categorii conceptuale sunt consfintite in Constitutia României din anul 1991 revizuitã în anul 2003?
A.Bunele moravuri;
B.Onoarea;
C. Buna credintã;
D.Demnitatea;
E.Obiceiul.
1 A+C+E
2 B+C
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

45) Care dintre domeniile mentionate mai jos fac parte din categoria domeniilor pentru care în Constitutie se prevede expressis verbis adoptarea de legi organice în afara celor prevãzute în continutul art73 alin (3):
A.Frontierele tãrii;
B.Contenciosul administrativ;
C.Stema si sigiliul statului;
D.Regimul general al cultelor;
E.Organizarea serviciilor publice de radio si televiziune.
1 A+B+D+E
2 B+C+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 3

46) Argumente contra controlului judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor:
A.Se bazeazã pe teoria separatiei puterilor în stat, dar pe o interpretare rigidã a acesteia;
B.Exista interese pentru care statul trebuie sã fie singur judecãtor si este delicat a remite aprecierea lor unei autoritãti care nu are responsabilitatea guvernãrii;
C.Acordarea dreptului judecãtorilor de a controla actele puterii legislative ar fi o eludare a principiului separatiei puterilor;
D.Verificarea de cãtre judecãtori dacã legiuitorul a actionat in limitele competentei sale constitutionale încalcã principiul independentei absolute a puterilor în stat;
E.Dreptul recunoscut judecãtorilor de a controla activitatea legislativului face din acesta o autoritate politicã.
1 A+B+E
2 B+C+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 3

47) Argumente în favoarea controlului judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor:
A. Judecãtorii au menirea de a interpreta si aplica legile precum si de a aplica sanctiuni în cazul încãlcãrii acestora. S-a cosiderat cã în mod firesc ei au dreptul de a interpreta legile si în raporturile acestora cu Constitutia si pot aplica chiar sanctiuni;
B.În unele tãri controlul judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor s-a impus pe baza accesului liber la justitie fãrã ca legea fundamentalã sã prevadã în mod expres acest control;
C.Dreptul recunoscut judecãtorului de a controla activitatea legislativului;
D.Dreptul judecãtorilor în verificarea conformitãtii legilor cu Constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor în stat dar pe o interpretare suplã a acesteia, care implica o anumitã colaborare a puterilor în vederea realizãrii iacelorasi scopuri;
E.Necesitatea verificãrii dacã legiuitorul a actionat în limitele competentei sale constitutionale.
1 A+D+E
2 B+C+D+E
3 A+C
4 A+C+D+E
Raspuns: 1

48) Explicatiile optiunii pentru Constitutia scrisã:
A.Regimul constitutional cutumiar a fost considerat începând cu sec. al XVIII-lea ca necorespunzãtor;
B.Regulile cutumiare nu sunt clar definite , sunt incerte , incomplete, se ezita în ceea ce priveste numãrul si întinderea lor;
C.Uzantele au devenit preponderente în exercitarea puterii statale;
D.Cutumele nu sunt limite redutabile pentru puterile constituite;
E.Obiceiul a cãpãtat o asemenea extindere încît nu mai putea fi codificat.
1 A+B+C+D
2 A+B+D
3 C+D+E
Raspuns: 2

49) Accesul liber la justitie are în continutul sãu:
A.Justitia este una dintre garantiile exercitãrii efective a drepturilor, a libertãtilor si a intereselor legitime ale persoanei;
B.Constitutia garanteazã accesul liber la justitie pentru apãrarea intereselor persoanei;
C.Permite depunerea oricãrei cereri a cãrei rezolvare este de competenta autoritãtii judecãtoresti;
D.Limitarea acestui drept poate fi stabilit numai prin lege;
E.Pãrtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
1 A+C+E
2 B+C+D+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 1

50) Deosebirea dintre Constitutie si legi :
A.Este stabilitã de clasificarea consfiintitã de Constitutie privind legile;
B.Se referã la continutul normativ al acestora;
C.Este rezultatul abordãrii celor douã concepte în sens formal;
D.Este cosecinta adoptãrii legii de Parlament ca organ reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tãrii;
E.Are în vedere forta juridicã a acestora.
1 B+C+D+E
2 A+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

51) Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie:
A.Este un principiul constitutional fundamental;
B.Este o îndatorire fundametalã a cetãtenilor;
C.Este un principiu constitutional fundamental aplicabil drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale
D.Genereazã supralegalitatea constitutionalã, aplicabilã întregului sistem, asfel încât legea însãsi exprimã vointa generalã numai cu respectarea normei constitutionale;
E.Obligativitatea legii, principiul legalitãtii, asigurã ordinea de drept.
1 A+B+C+D+E
2 B+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

52) Dacã norma de drept care reglementeazã o valoare socialã devine ea însãsi o valoare ce trebuie respectatã rezultã ca în dreptul românesc avem urmãtorul sistem de valori cu privire la drepturile omului:
A.Valori absolute;
B.Valori fundamentale;
C.Valori supreme;
D.Valori relative;
E. Valori europene.
1 A+B+C+D
2 B+C+D
3 A+E
Raspuns: 2

53) Care dintre valorile enumerate mai jos considerati cã sunt valori supreme în sistemul constitutional românesc si sunt garantate :
A.Libertatea ;
B.Demnitatea omului;
C.Drepturile si libertãtile cetãteanului;
D.Libera dezvoltare a personalitãtii umane;
E.Dreptatea si pluralismul politic.
1 A+C+D+E
2 B+C+D+E
3 B+C
Raspuns: 1

54) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului, mentionate mai jos stabilesc cã :"orice persoanã are îndatoriri fatã de colectivitate , deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii sale":
1 Declaratia universalã a drepturilor omului;
2 Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
3 Carte socialã europeanã revizuitã;
4 Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
5 Constitutia pentru Europa.
Raspuns: 1

55) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos proclamã:" omul are îndatoriri fata de semenii sãi si fatã de colectivitatea cãreia ii apartine si este dator a se strãdui sã promoveze si sã respecte drepturile recunoscute":
A.Declaratia universalã a drepturilor omului;
B.Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
C.Pactul international cu privire la drepturile economice , sociale si culturale ;
D.Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
E.Constitutia pentru Europa.
1 A+C+D+E
2 B+D+E
3 B+C
Raspuns: 3

56) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos consacrã "faptul de a beneficia de aceste drepturi implicã responsabilitãti si îndatoriri fatã de terti precum si fatã de comunitatea umanã în general si fatã de generatiile viitoare":
1 Declaratia universalã a drepturilor omului;
2 Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
3 Carta socialã europeanã revizuitã;
4 Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
5 Constitutia pentru Europa.
Raspuns: 5

57) Care dintre componentele enumerate mai jos fac parte din conceptul de îndatoriri fundamentale în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Îndatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetãtenilor;
B. Îndatoririle fundamentale într-o abordare axiologic-epistemologicã sunt esentiale pentru
realizarea intereselor generale si conservarea societãtii constituite în stat, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii omului;
C.Îndatoririle fundametale sunt obligatii ale omului fatã de o societatea organizatã statal, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii omului;
D.Îndatoririle cetãtenilor fiind proclamate valori fundamentale sunt înscrise si garantate în declaratii de drepturi si Constitutii ;
E.Îndatoririle fundamentale subsumeazã douã determinãri de relativitate : prima se referã la abordarea diacronicã a îndatoririlor fundamentale iar a doua determinare de relativitate se referã la abordarea contextului economico-social, po1itic si cultural ai unei societãti organizate statal.
1 A+B+D+E
2 C+E
3 A+B+C+D
Raspuns: 1

58) Care din pãrtile componente enumerate mai jos fac parte din dreptul public constitutional, dupã opinia autorilor francezi Marcel Prelot si Jean Boulois?
A.Dreptul constitutional demotic;
B.Dreptul constitutional legislativ;
C.Dreptul constitutional politic;
D.Dreptul constitutional jurisdictional;
E.Dreptul constitutional administrativ.
1 B+D+E
2 A+C+D+E
3 A+C
Raspuns: 2

59) Care dintre autorii mentionati precizeazã cã : "Studiul simultan al dreptului constitutional si al institutiilor politice permite plasarea dreptului în contextul sãu sociologic si determinarea adevãratei sale semnificatii. Trebuie sã observãm de asemenea cã aceastã asociere exprimã evident legãtura strânsã dintre politic si juridic , deseori dreptul constitutional fiind definit ca acea parte a dreptului care reglementeazã institutiile politice ale statului":
1 Ioan Muraru;
2 Nicolae Pavel;
3 Maurice Duverger;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Eduard S. Convin
Raspuns: 3

60) Care dintre trãsãturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional?
A.Normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formalã lipseste sanctiunea;
B.Toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicãrii particularitãtilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional ;
C.În dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitãti ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept;
D.Normele de drept constitutional pot fi clasificate în douã mari categorii : norme cu aplicatie nemijlocitãsi norme cu aplicatie mijlocitã;
E.Normele constitutionale, pe lîngã dispozitii care reglementeazã nemijlocit unele relatii sociale, au si prevederi care contin formularea unor principii, consfintesc bazele puterii, definesc unele institutii.
1 A+B+E
2 A+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 2

61) Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite în literatura de specialitate pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional român?
A.Criteriul obiectului de reglementare;
B.Criteriul continutului normativ;
C.Criteriul autoritãtii publice emitente
D.Criteriul structurii logico-formale;
E.Criteriul fortei juridice a actului normativ.
1 B+C
2 A+C+D+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

62) Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos , pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional român:
A.Obiceiul juridic (cutuma);
B.Legea ca act juridic al Parlamentului;
C.Hotãrârile Guvernului;
D.Regulamentele de organizare si functionare ale Camerelor Parlamentului;
E.Legislatia delegatã.
1 A+B+C+D
2 B+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 1

63) Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati cã este necesar sã fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional în sistemul de drept ?
A.Supralegalitatea Constitutiei;
B.Importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional;
C.Valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de apãrare a relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional devin izvoare de drept;
D.Valorile supreme garantate de Constitutie;
E.Principiile aplicabile întregului sistem constitutional.
1 A+C+D+E
2 B+C
3 A+D+E
Raspuns: 2

64) Trãsãturile dreptului constitutional ca ramurã principalã în sistemul dreptului românesc impune unele dintre consecintele mentionate în continuare :
A.Supralegalitatea principiilor constitutionale;
B.Regula conformitãtii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementãrile de mare generalitate cuprinse în Constitutie;
C.Principiile cu caracter de generalitate cuprinse în Constitutie referitoare la dreptul muncii, dreptul adminstrativ, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul financiar, etc. sunt aplicabile acestor ramuri de drept;
D.Orice modificare intervenita în dreptul constitutional impune modificãri corespunzãtoare ale normelor din celelalte ramuri de drept,care contin reglementãri ale acelorasi relatii sociale ; E.Valorile supreme garantate de Constitutie sunt aplicabile întregului sistem Constitutional.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E
3 B+D
Raspuns: 2

65) Care dintre autorii români mentionati mai jos defineste regimul constitutional in sens formal sau organic ca " reprezentând exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului si care sunt considerate ca indispensabile pentru existenta acestuia":
1 Constantin Stere;
2 Grigore Alexianu;
3 Paul Negulescu;
4 Ion Deleanu;
5 Ioan Murau.
Raspuns: 2

66) Care dintre autorii strãini mentionati mai jos defineste Constitutia in sens formal ca "un ansamblu de reguli juridice elaborate si revizuite dupã o procedura speciala si superioara celor utilizate pentru legea ordinara":
1 Jean Gicquel;
2 Pierre Pactet;
3 Peter Wales;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Georges Burdeau.
Raspuns: 5

67) Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astãzi o constitutie nescrisã(cutumiarã) sub forma mai multor acte constitutionale redactate în formã scrisã, fie întrun sistem de norme scrise si cutumiare (nescrise) care în totalitatea lor formeazã Constitutia statului:
A.Anglia;
B.Canada;
C.Israelul;
D.Noua Zeelandã;
E.Namibia.
1 A+D
2 A+C+D
3 D+E
Raspuns: 2

68) Identificati principalele elemente care configureazã regimul juridic al Constitutiei:
A.Adoptarea Constitutiei;
B.Revizuirea Constitutiei;
C.Continutul normativ al Constitutiei;
D.Încetarea provizorie a efectelor juridice ale normelor constitutionale si abrogarea Constitutei;
E.Suprematia constitutiei.
1 A+B+D
2 B+C+D
3 D+E
Raspuns: 1

69) În abordare diacronicã au existat urmãtoarele moduri de adoptarea a Constitutiei:
A.Constitutia acordatã;
B.Statutul sau Constitutia plebiscitarã;
C.Constitutia pact;
D.Constitutia-conventie;
E.Constitutia parlamentarã.
1 A+B+C+D+E
2 B+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 1

70) Cei care au adoptat Constitutia scrisã au avut în vedere sã-i asigure acesteia o anumitã stabilitate în timp, imprimându-i o anumita rigiditate. Care dintre urmãtoarele metode de rigidizare au fost folosite?
A.Interdictia modificãrii anumitor valori constitutionale considerate fundamentale pentru societate si stat;
B.Interdictia absolutã de modificare a Constitutiei;
C.Interdictia de modificare a Constitutiei o perioada de timp prestabilitã;
D.Folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a Constitutiei;
E.Interdictia încetãrii provizorii a efectelor juridice ale normelor constitutionale si abrogãrii Constitutiei.
1 A+D+E
2 A+C+D
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 2

71) Fundamentarea stiintificã a suprematiei Constitutiei s-a axat pe urmãtoarele argumentãri:
1 Pe continutul, forma si forta juridicã a normelor pe care le contine Constitutia;
2 Pe dialectica fenomenului statal -juridic , în complexitatea si logica fenomenelor economice , politice, sociale si juridice , în iterrelatiile dintre ele,identificând corect si distingând cauzele si conditiile de efecte,consecinte si garantii ale suprematiei Constitutiei;
3 Pe disjungerea suprematiei Constitutiei în suprematie materialãsi suprematie formalã sau organicã;
4 Pe principiile fundamentale de organizare si functionare a organelor statului;
5 Pe trãsãturile puterii organizate statal.
Raspuns: 1

72) Care dintre autorii mentionati mai jos defineste controlul constitutionalitãtii legilor ca acea "activitate organizata de verificare a conformitãtii legii cu Constitutia , iar ca institutie a dreptului constitutional cuprinde reguli privitoare la autoritãtile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate dupã realizarea acestei proceduri":
1 Nicolae Pavel;
2 Ioan Muraru;
3 Ion Deleanu;
4 Gheorghe Uglean;
5 Tudor Draganu.
Raspuns: 4

73) Care dintre problemele enumerate mai jos , apreciati cã pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitãtii legilor ?
A.Cauzele aparitiei unor neconcordante între legea ordinarãsi cea fundamentalã trebuie cãutate în contradictiile sociale , în raporturile dintre fortele sociale;
B.Unele neconcordante dintre Constitutie si legile ordinare se datoreazã rigiditãtii exagerate a unor Constitutii si în principiu, încãlcãrii regulilor de tehnicã legislativã;
C.Lipsa de sincronism dintre Constitutie si lege poate subsuma douã determinãri de relativitate abordarea diacronicã a sistemului constitutional si prefacerea valorilor constitutionale;
D.Controlul constitutionalitãtii legilor se poate justifica în statele federative , prin exigenta de a realiza o bunã armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele specifice , ale statelor membre;
E.Controlul constitutionalitãtii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului.
1 A+B+C+D
2 B+C+E
3 A+B+D
Raspuns: 1

74) Care dintre criteriile enumerate mai jos , considerati cã sunt folosite în literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitãtii legilor ?
A.Criteriul înscrierii în Constitutie;
B.Criteriul raportului dintre dreptul international si dreptul intern;
C.Criteriulconstitutionalizãrii dreptului;
D.Criteriul procedurii de realizare a controlului;
E. Criteriul sistemic.
1 A+B+C+E
2 A+D+E
3 B+D
Raspuns: 2

75) Care dintre componentele prezentate mai jos considerati cã fac parte din conceptul de constitutionalizare a dreptului:
A.Un fenomen juridic complex care cuprinde în ansamblul sãu un sistem juridic prin interactiunea care se stabileste între normele juridice ale legii fundamentale si celelalte norme juridice de rang inferior Constitutiei;
B.Constitutionalizarea dreptului se defineste ca un proces general si continuu , ce presupune o anumitã durata de timp , început odatã cu adoptarea Constitutiei si continuat în special sub controlul jurisdictiei constitutionale special creatã de legea fundamentalã pentru garantarea suprematiei acesteia, proces care se extinde treptat asupra tuturor ramurilor sistemului juridic;
C.Constitutionalizarea dreptului se poate fundamenta pe teoria generalã a constitutionalismului;
D.Dispersarea normelor constitutionale în ansamblul sistemului juridic prin adoptarea legilor în celelalte ramuri de drept;
E.Constitutionalizarea dreptului este mult acceleratã în domeniul drepturilor si libertãtilor fundamentale unde aplicarea normelor constitutionale privind drepturile omului se realizeazã usor si accesul direct al cetãtenilor la jurisdictia constitutionalã creeazã premise favorabile.
1 A+B+E
2 B+C+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 2

76) Criteriul organului competent sã efectueze controlul constitutionalitãtii legilor abiliteazã,în abordare diacronicã,urmãtoarele forme de control:
A.Controlul prin opinia publicã;
B.Controlul pe cale de actiune;
C.Controlul judecãtoresc;
D.Controlul parlamentar;
E.Controlul politico-jurisdictional.
1 A+B+D+E
2 A+C+E
3 B+C+E
Raspuns: 2

77) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc cetãtenia ca " acea calitate a persoanei fizice ce exprima relatiile permanente social-economice , politice, si juridice dintre persoana fizicãsi stat, dovedind apartenenta sa la statul român si atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si îndatoririlor prevãzute de Constitutia si legile României":
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Gheorghe Uglean;
D.Simina Elena Tãnãsescu;
E. Ion Deleanu.
1 B+D
2 A+B+C+E
3 C+D+E
Raspuns: 1

78) Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie îndeplinite de cãtre persoana care solicitã la cerere acordarea cetãteniei române?
A. S-a nãscut si domiciliazã la data cererii pe teritoriul României ori desi nu s-a nãscut pe acest teritoriu domiciliazã în conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului român de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani în cazul în care este cãsãtorit si convietuieste cu un cetatea român;
B.Cunoaste prevederile Constitutiei si imnul national;
C.A împlinit vârsta de 18 ani;
D.Cunoaste limba româna si posedã cunostinte elementare de culturãsi civilizatie româneascã în mãsurã suficientã pentru a se integra în viata socialã;
E.Termenele prevãzute la litera a) pot fi reduse la jumãtate dacã solicitantul este o personalitate recunoscutã pe plan international.
1 A+C+D+E
2 A+D
3 B+C+D
Raspuns: 1

79) La baza adoptãrii constitutiei scrise au stat urmãtoarele teorii:
A.Teoria cetãtii ideale;
B.Teoria contractelor scrise si teoria domniei legii;
C.Teoria constitutiilor imperiale si a democratiilor ateniene si romane;
D.Teoria drepturilor naturale;
E.Teoria contractului social.
1 B+E
2 A+C+D+E
3 C+D
Raspuns: 1

80) Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionalã din anul 2003:
A.Orice persoanã se poate adresa justitiei pentru apãrarea drepturilor , a libertãtilor si a intereselor sale legitime;
B.Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept;
C.Pãrtile au dreptul al un proces achitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil;
D.Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite;
E. Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil , în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale de cãtre o instantã independentãsi impartialã, instituitã de lege, care va hotãrâ fie asupra încãlcãrii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzatii în materie penalã îndreptatã împotriva sa .
1 B+C+E
2 A+B+C
3 C+D
Raspuns: 2

81) Ce trebuie sã întelegem prin suprematia Constitutiei?
A.O calitate(o trãsãturã) a Constitutiei;
B.O categorie politico-juridicã;
C.O categorie strict juridicã;
D.O notiune complexã;
E.Osuper legalitate.
1 C+D+E
2 A+B+D
3 A+C+E
Raspuns: 1

82) Controlul constitutionalitãtii legilor este:
1 Activitatea organizatã a Parlamentului de adoptare a legilor;
2 Activitatea organizatã de verificare a conformitãtii legilor cu Constitutia;
3 Activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei;
4 Activitatea organelor statului de a verifica respectarea ordinii constitutionale;
5 Activitatea politico-jurisdictionalã care garanteazã suprematia Constitutiei.
Raspuns: 2

83) Funtiile controlului constitutionalitãtii legilor sunt:
A.Garantie pentru pacificarea vietii politice;
B.Garantie pentru autentificarea schimbãrilor si alternantelor politice;
C.Exprimarea eficientã a opozitiei porlamentare;
D.Garantie a suprematiei puterilor statului;
E.Garantie a suprematiei Constitutiei.
1 A+C+E
2 C+D
3 A+B+C+E
Raspuns: 1

84) Dupã criteriul procedurii de realizare a controlului constitutionalitãtii, acesta se clasificã în:
A.Control anterior;
B.Control pe cale de exceptie;
C.Control posterior;
D.Control pe cale de actiune;
E.Control explicit.
1 B+D
2 A+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

85) Dupã criteriul înscrierii în Constitutie,controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A.Control judecãtoresc;
B.Control politic;
C.Control explicit;
D.Cotrol implicit;
E.Control parlamentar.
1 A+B+D
2 C+D
3 A+B+C+E
Raspuns: 2

86) Dupã criteriul sistemic, controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A. Control anterior;
B. Control fãcut pe model american;
C. Control posterior;
D. Control fãcut pe model european;
E. Control pe cale de actiune.
1 B+D
2 A+B+D+E
3 B+C+E
Raspuns: 1

87) Dupã criteriul temporal, controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A. Control anterior(a priori);
B. Control implicit;
C. Control pe cale de exceptie;
D. Control posterior ( a posteriori);
E. Control pe cale de actiune.
1 A+B+D+E
2 C+D+E
3 A+D
Raspuns: 3

88) Care dintre actele normative enumerate mai jos sunt supuse unui control de constitutionalitate prealabil si posterior?
1 Tratatele si alte acorduri internationale ;
2 Initiativele de revizuire a Constitutiei;
3 Regulamentele Parlamentului;
4 Legile;
5 Ordonantele Guvernului.
Raspuns: 4

89) Identificati trãsãturile generale ale puterii organizate statal:
A. Puterea de stat este o putere politicã;
B. Puterea de stat este o putere de constrângere;
C. Puterea de stat este si existã numai ca o putere organizatã;
D. Suprematia si independenta puterii în exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointã de stat;
E. Caracterul social al puterii statale.
1 B+C+D
2 A+B+C+E
3 C+E
Raspuns: 2

90) Critica teoriei clasice a separatiei puterilor are în vedere urmãtoarele aspecte:
A. Inadaptarea teoriei separatiei în regimurile pluraliste;
B. Fantastica sa rezonantã socialã,politicã si moralã;
C. Îmbãtrânirea teoriei separatiei puterilor.
D. Nu mai exprimã realitatea politicã în regimurile reprezentative actuale;
E. Înlãturarea separatiei puterilor în regimurile totalitare.
1 B+C+E
2 A+D+E
3 A+B
Raspuns: 2

91) Asociatiile de state cuprind:
A. Federatia de state;
B. Uniunea personalã;
C. Regiunile autonome;
D. Uniunea realã;
E. Confederatia de state.
1 B+D+E
2 B+C+E
3 A+B+C
Raspuns: 1

92) Unitãtile administrativ-teritoriale din România sunt:
A. Orasul;
B. Judetul;
C. Comuna;
D. Statiunile balneo-climaterice;
E. Satele si comunele.
1 A+B+C
2 B+C
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 1

93) Categoria constitutionalã societate poate fi caracterizatã prin :
A. Dreptul constitutional este interesat de cercetarea categoriei societate umanã în sens de ansamblu unitar, complex si sistematic, de relatii între oameni, istoric determinate, conditie si rezultat al activitãtii acestora de creare a bunurilor materiale si valorilor spirituale necesare traiului individual si colectiv;
B. Are în vedere în exclusivitate societatea umanã organizatã în stat;
C. În cadrul democratiilor contemporane societatea politicã si societatea civilã sunt valori fundamentale;
D. Societatea umanã determinã sensurile si scopurile celorlalte categorii(stat,drept politicã,moralã) deoarece în ea si pentru ea s-au creat acestea,pentru binele comun s-au interesul general;
E. Societatea umanã are la bazã o diversitate de indivizi, grupati în clase si categorii sociale.Ea este influentatã de o serie factori, dintre care, cei mai relevanti sunt cei ideologici, economici, istorici,psihologici si de traditie,internationali,etc.
1 A+C+E
2 A+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

94) Institutialismul constitutional al statului:
A. Definirea statului poate fi fãcutã utilizând criteriile politic, economic, social,juridic,etc;
B. Statul a devenit formula juridicã de organizare si de existentã a unei societãti,popor sau natiune;
C. Structurile si functiile statului au evoluat dar în esentã statul a rãmas acelasi,o putere de comandã, sau în societãtile pluraliste si democratice, un instrument de organizare si conducere a societãtii;
D. În sens restrâns, statul este un ansamblu sistematic de organe de stat(autoritãti), el cuprinde parlamente, guverne, si alte autoritãti executive, organe judecãtoresti, armatã, politie, etc;
E. Statul este cea mai importantã institutie politicã, fiind rezultatul conventiilor sociale.
1 A+C+D+E
2 B+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

95) Care dintre autorii mentionati mai jos au afirmat cã statul poate fi caracterizat ca:"ordine de conduitã a oamenilor; putere de comandã; vointã, distinctã de vointa indivizilor,fiind mai mult decât suma vointelor individuale, ea situându-se deasupra lor; o personificare a dreptului, si o personificare a ordinii juridice; ordine juridicã de constrângere, în care actele de constrângere sunt,în mod tipic,în numãr de douã: pedeapsa si executarea":
1 Alexis de Tocqueville;
2 Leon Duguit;
3 Hans Kelsen;
4 Pierre Pactet;
5 Georges Burdeau.
Raspuns: 2

96) Categoria drept pote fi caracterizatã prin:
A.Strânsa interdependentã cu categoria stat,cu care evolueazã împreunã, se sprijinã reciproc, si se coreleazã obiectiv;
B.Impunerea de cãtre stat a unor norme obligatorii pentru toti si exprimarea puterii de comandã prin formularea unor exigente economice, umane,politice, sociale precum si autolimitarea statului prin drept;
C.Existenta unor reguli de conduitã obligatorii si înainte de aparitia statului sub forma obiceiurilor, cutumelor sau uzantelor;
D.Existenta a douã acceptiuni: dreptul obiectiv si dreptul subiectiv;
E.Identitatea dintre drept si lege.
1 A+B+D
2 B+C+D+E
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

97) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc statul si dreptul public dupã cum urmeazã: statul desemneazã o societate omeneascã în care existã o diferentiere politicã între guvernanti si guvernati într-un cuvânt o autoritate politicã. dreptul public reprezintã ansamblul regulilor de drept care se aplicãstatului:
1 Alexis de Tocqville;
2 Leon Duguit;
3 Hans Kelsen;
4 Nicolae Popa;
5 Tudor Drãganu.
Raspuns: 1

98) Care dintre autorii mentionati mai jos stabilesc urmãtoarele definitii: dreptul obiectiv reprezintãtotalitatea normelor juridice ; dreptul subiectiv reprezintã puterea garantatã de lege vointei unei persoane, în temeiul cãreia este în mãsurã, învederea valorificãrii unui interes personal direct, sãdesfãsoare o conduitã determinatã sau sã cearã unui tert îndeplinirea unei actiuni sau abtinrea de la o anumitã activitate:
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Gheorghe Uglean;
D.Simina Elena Tãnãsescu;
E.Ion Deleanu.
1 A+B+C+E
2 B+C+D+E
3 B+D

99) Politica categorie constitutionalãare urmãtoarele caracteristici esentiale:
A. Structurile constitutionale moderne nu pot fi explicate si nici concepute în afara sau în legãturã cu politica;
B. Politica este o formã de activitate socialã;
C. Sfera activivitãtii cuprinde relatiile sociale dintre clase, natiuni, si alte grupuri sociale precum si relatiile acestora cu indivizii în lupta pentru putere;
D. Politica este stiinta guvernãrii statelor, modul de a le guverna si cuprinde ansamblul problemelor publice ale guvernãrii;
E. Politica are un continut complex care este determinat de starea socialã a unei tãri.
1 B+C+D
2 A+C+D+E
3 D+E
Raspuns: 1

100) Morala categorie constitutionalã are urmãtoarele caracteristici esentiale:
A.Morala se cristalizeazã în societatea umanãsi exprimã exigentele si valorile acesteia;
B.Morala reprezintã o formã a constiitei sociale care reflectãsi fixeazã în principii si reguli cerintele de comportare privind raporturile dintre indivizi si dintre individ si colectivitate;
C.Morala stãsi trebuie sã stea la baza statului, a dreptului, a guvernãrii si a politicii;
D.Regulile morale sunt veritabile cutume care se confundã cu normele dreptului natural;
E. Se constatã astãzi constitutionalizea unor componente ale moralei care apãrã viata, libertatea si fericirea oamenilor.
1 B+C+D+E
2 A+B+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 2

101) Studiul teoriei statului din perspectiva dreptului constitutional are în vedere cel putin urmãtoarele considerente:
A. Explicrea trãsãturilor constitutionale ale statului român;
B. Teoria statului permite o analizã de tip institutional a acestuia;
C. Teoria statului si teoria puterii politice sunt analoge;


D. Analiza elementelor constitutive ale statului si a formei de guvernãmânt;
E. Explicarea legitimitãtii si a functiilor statului precum si organizarea administrativã a teritoriului;
1 B+C+E
2 A+D+E
3 A+B+D
Raspuns: 2

102) Definitia juridicã a conceptului de stat din perspectiva dreptului constitutional presupune analiza urmãtoarelor aspecte:
A. Statul ca subiect de drept;
B. Statul concept politic;
C. Statul ca institutie;
D. Statul ca putere politicã organizatã;
E. Statul ca ordine juridicã.
1 A+C+D+E
2 B+C+E
3 A+D
Raspuns: 1

103) Statul ca subiect de drept din perspectiva dreptului constitutional presupune:
A. Caracterizarea statului prin capacitatea sa juridicã;
B. Analiza statului ca o entitate juridicã distinctã,stabilã,si permanentã;
C. Analiza statului ca o entitate juridicã diferitã de persoanele fizice care exercitã puterea în limitele competentelor prestabilite.
1 B+C
2 A+B+C
3 A+C
Raspuns: 2

104) Statul ca putere politicã organizatã din perspectiva dreptului constitutional presupune:
A.Caracterizarea statului ca persoanã juridicã de drept public;
B.Analiza statului ca ordine socialã,în care diferenta dintre guvernati si guvernanti constituie elementul definitoriu;
C. Caracterizarea statului ca centru organizat de interese legitime si juridic protejate
1 A+B+C
2 B+C
3 A+C
Raspuns: 2

105) Statul ca institutie din perspectiva dreptului constitutional presupune:
A. Analiza statului ca un sistem diferit de simpla sumã a elementelor sale componente,care acoperã un continut economic
B. Caracterizarea statului drept una din institutiile prin care puterea se poate realiza;
C. Analiza statului pe ideea de putere, consideratã ca o putere de constrângere.
1 A+B+C
2 A+B
3 B+C
Raspuns: 1

106) Statul ca ordine juridicã din perspectiva dreptului constitutional presupune:
A. Considerarea statului ca un sistem de norme juridice, o ordine juridicã, o comunitate instituitã prin drept;
B. Analiza statului ca ordine juridicã relativ centralizatã,limitatã în domeniul sãu de validitate temporalã si spatialã;
C. Analiza statului ca fiind supus imediat dreptului international si eficient în ansamblu si în general.
1 B+C
2 A+B+C
3 A+C
Raspuns: 2

107) Folosind criteriul modalitãtii de exercitare a puterii de stat, identificati evolutia formãrii statelor în abordare diacronicã:
A. Statul suveran;
B. Statul absolutist;
C. Statul totalitar;
D. Statul de drept si national;
E. Statul de drept sinational.
1 A+B+D+E

2 B+C+E
3 A+C
Raspuns: 1

108) Conceptul de legitimitate a statului din perspectiva dreptului constitutional are un continut complex si presupune analiza urmãtoarelor aspecte:
A. Explicarea legitimitãtii statului este conditionatã de definitia juridicã a conceptului de stat;
B. Dacã statul este considerat concept politic,legitimitatea acestuia rezultã din explicatiile privind puterea constituantã;
C. Dacã statul este considerat ca putere politicã institutionalizatã,explicarea legitimitãtii statului este echivalentã cu justificarea legitimitãtii puterii politice(puterii de stat)iar în conceptie modernã rezultã din principiul democratiei si din cel al majoritãtii;
D. Dacã statul este considerat ca subiect de drept, legitimitatea acestuia rezultãdin explicatiile privind capacitatea juridicã;
E. Dacã statul este considerat ca ordine juridicã, explicarea legitimitãtii statului este echivalentã cu justificarea principiului legalitãtii într-un sistem normativ ierarhizat.
1 A+B+D+E
2 B+C+D

3 A+C+E
Raspuns: 3

109) Conceptul de functii ale statului exprimã:
A. Raportul care se stabileste între esenta statului si rolul sãu social;
B. Raportul dintre modalitãtile concrete de organizare a cetãtenilor s
User avatar
capostol
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 29/01/2007 18:53
Location: Focsani
Reputation point: 0

Advertisement

Postby teo_thug » 29/01/2007 19:31

Am gasit subiectele si rezolvarile astea si pe http://spiruharet.xhost.ro/meniu.htm . Chestia e ca nu coincid (toate) intrebarile cu cele afisate pe site-ul oficial al facultatii, si nici raspunsurile. Astea pe care le-ai postat tut sunt de anul trecut (2005-2006) si ma gandeam k nu degeaba au postat cei de la facultate subiectele pentru anul asta pe net..cu niste modificari..poate mai stii ceva in plus.merci.
teo_thug
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 29/01/2007 19:25
Reputation point: 0

Postby capostol » 29/01/2007 19:47

Cred ca te inseli si ai tu subiectele vechi. Acestea sunt luate dupa pagina lor: http://www.spiruharet.ro/Biblioteca_Vir ... DCIP_1.pdf
incearca
User avatar
capostol
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 29/01/2007 18:53
Location: Focsani
Reputation point: 0

Postby teo_thug » 29/01/2007 19:55

ah..adik la stiinte juridice si administrative brasov? inseamna k, din fericire, acolo au ramas aceleasi subiecte ca si anul trecut...la drept-bucuresti sunt altele..ma rog, putin modificate..dar, oricum...rezolvarile le-ai facut tu sau le-ai luat de altundeva, k poate gasesc si ce-mi trebuie mie :-P
teo_thug
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 29/01/2007 19:25
Reputation point: 0

Postby teo_thug » 30/01/2007 22:04

Pt. cine e interesat de drept. const. 1 la drept zi-bucuresti, anul I, raspunsurile la grilele postate pe site-ul oficial al facultatii sunt puse de mine pe topicul "constitutional rez". Sigur sunt cele corelate - text-variante de raspuns...cat de corecte sunt, insa, nu bag mana in foc.
teo_thug
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 29/01/2007 19:25
Reputation point: 0

drept constitutional

Postby uody_l » 31/01/2007 11:23

nu sunt intrebarile de anul acesta sunt de anul trecut ... intradevar multe din intrebarile acestea se regasesc si in grila 2006-2007
uody_l
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 31/01/2007 07:57
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Postby teo_thug » 31/01/2007 19:23

Eu pe ele am invatzat si am luat 8...eu zic k astea sunt cele de anu' asta :lol:
teo_thug
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 29/01/2007 19:25
Reputation point: 0

hmm

Postby uody_l » 31/01/2007 19:54

hmm acuma depinde la facultatea de DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA BUCURESTI specializare administratie publica an 1 sunt alte grile nu ma crezi utete pe situl facultati la avizier
uody_l
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 31/01/2007 07:57
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Postby teo_thug » 31/01/2007 19:58

da, eu sunt la drept-drept, nu administratie publica..si atunci da, probabil sunt diferite
teo_thug
Membru
Membru
 
Posts: 6
Joined: 29/01/2007 19:25
Reputation point: 0

RASPUNSURI DREPT CONST. ADMIN PUBL.BRASOV ANUL1

Postby duca florin » 06/02/2007 08:31

1) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept ?
A.Ansamblul regulilor de conduita, instituite sau sanctionate de stat;
B.Reguli care exprima vointa poporului ridicata la rang de lege ;
D.Reguli a caror aplicare este realizata de bunavoie ;
E.Reguli a caror aplicare este realizata în ultima instanta, prin forta coercitiva a statului.
R 2 A+B+D+E

2) Sub ce denumire s-a predat si se preda in România si în lume disciplina Drept
constitutional?
B.Drept constitutional si institutii politice ;
C.Drept public;
D.Drept constitutional si administrativ;
E. Drept de stat
R3 B+C+D+E


3) Care au fost primii profesori de drept constitutional din Europa si din România
A Giuseppe Campagnoni di Luzo;
C.Pellegrino Rossi;
E.Constantin Stere.
R 2 A+C+E

4) Care sunt conceptele fundamentale cu care opereaza uzual stiinta dreptului constitutional?
A.Societate;
B.Stat;
C.Drept;
D.Politica;
E.Morala.
R 3 A+B+C+D+E
5) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?
A.Este ramura a dreptului unitar român;
D.Este formata din normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce
apar
în procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii;
R 2 A+D6) Ce cuprinde în structura sa raportul juridic de drept constitutional?
B.Subiect;
C.Continut;
E Obiect.
R B+E7) Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului
constitutional?
B.Relatii specifice de drept constitutional;
D.Relatii cu dubla natura juridica;
R 3 B+D8) Care sunt categoriile de norme de drept constitutional?
A.Norme direct aplicabile sau cu aplicatie nemijlocita;
D.Norme indirect aplicabile sau cu aplicatie mijlocita;
R 1 A+D

9) Conceptul de institutii politice se refera la :
C.Institutiile relative la puterea politica;
E.Institutiile care fac parte din societatea civila si care au legatura cu exercitarea puterii
statale.
R 1 C+E
10) Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
A.Poporul;
B.Strainii si apatrizii;
C.Statul;
E.Autoritatile publice.
R 3 A+B+C+E

11) Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de
Constitutie:

A.Este legea fundamentala a statului;
C.Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema;
D.Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentate care sunt esentiale pentru
instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale;
R 1 A+C+D

15) Constitutia României este:
R 2 Legea fundamentala a statului16) Care din urmatoarele principii reprezinta principii generale aplicabile cetateniei române
sub regimul juridic al Constitutiei României în vigoare ?
A.Cetatenia este în exclusivitate o chestiune de stat;
C.Cetatenia româna nu poate fi retrasa aceluia care a dobândit-o prin nastere.
D.Numai cetatenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevazute deConstitutie si legi;
E.Casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor.
R 2 A+C+D+E17) Identificati modurile de dobândire a cetateniei sub regimul juridic al Legii nr. 21/1990 cu
modificarile si completarile ulterioare
B.Prin adoptie sau înfiere;
C.Prin repatriere;
D.La cerere;
R 3 B+C+D18) Care dintre enunturile mentinate mai jos reprezinta moduri de pierdere a cetateniei române.
A.Retragerea cetateniei române;
B.Aprobarea renuntarii la cetatenia româna;
E. Anularea, declararea nulitatii, sau desfacerea adoptiei unui minor de catre cetateni
români.
R 2 A+B+E
Drept_1_DCONS_1

DREPT Drept constitutional 1


ALEGETI RASPUNSUL CORECT

1) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept ?
A.Ansamblul regulilor de conduitã, instituite sau sanctionate de stat;
B.Reguli care exprimã vointa poporului ridicatã la rang de lege ;
C.Reguli privind bunele moravuri , morala publicã , buna credintãsi obiceiul
pãmântului(cutuma);
D.Reguli a cãror aplicare este realizatã de bunãvoie ;
E.Reguli a cãror aplicare este realizatã în ultimã instantã, prin forta coercitivã a statului.
1 A+B+C+D+E
2 A+B+D+E
3 B+C+D+E
4 A+C+D+E
Raspuns: 2

2) Sub ce denumire s-a predat si se predã in România si în lume disciplina Drept constitutional?
A.Drept fundamental;
B.Drept constitutional si institutii politice ;
C.Drept public;
D.Drept constitutional si administrativ;
E. Drept de stat
1 A+C
2 A+C+D+E
3 B+C+D+E
Raspuns: 3

3) Care au fost primii profesori de drept constitutional din Europa si din România?
A Giuseppe Campagnoni di Luzo;
B.Paul Negulescu;
C.Pellegrino Rossi;
D.N. Prisca;
E.Constantin Stere.
1 B+C+D+E
2 A+C+E
3 A+B+E
Raspuns: 2

4) Care sunt conceptele fundamentale cu care opereazã uzual stiinta dreptului constitutional?
A.Societate;
B.Stat;
C.Drept;
D.Politicã;
E.Moralã.
1 A+B+D
2 B+C+D+E
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

5) Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?
A.Este ramurã a dreptului unitar român;
B.Consacrã forma statului, organizarea, functionarea si raporturile dintre puterile publice;
C.Proclamã drepturile si libertãtile fundamentale;
D.Este formatã din normele juridice care reglementeazã relatiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurãrii, mentinerii si exercitãrii statale a puterii;
E.Stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutonale
1 B+C+D+E
2 A+D
3 A+C
Raspuns: 1

6) Ce cuprinde în structura sa raportul juridic de drept constitutional?
A.Dispozitie;
B.Subiect;
C.Continut;
D.Sanctiune;
E Obiect.
1 B+E
2 A+B+C+D
3 B+D+E
Raspuns: 1

7) Care sunt categoriile de relatii sociale care formeazã obiectul de reglementare al dreptului constitutional?
A.Relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept ;
B.Relatii specifice de drept constitutional;
C.Relatii specifice altor ramuri de drept;
D.Relatii cu dublã naturã juridicã;
E.Relatii sociale reglementate de drept.
1 B+C+D+E
2 A+C+D+E
3 B+D
Raspuns: 3

8) Care sunt categoriile de norme de drept constitutional?
A.Norme direct aplicabile sau cu aplicatie nemijlocitã;
B.Normele principii ;
C.Normele care stabilesc directii economice ;
D.Norme indirect aplicabile sau cu aplicatie mijlocitã;
E. Normele referitoare la organizarea unei autoritãti.
1 A+D
2 B+C+D
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

9) Conceptul de institutii politice se referã la :
A.Crearea unui condominiu intre dreptul constitutional si politicã;
B.Rezultanta jocului fortelor politice intr-un anumit cadru institutional si politic;
C.Institutiile relative la puterea politicã;
D.Determinãrile istorice , ideologice , economice , si politice intr-un anumit stat;
E.Institutiile care fac parte din societatea civilãsi care au legãturã cu exercitarea puterii statale.
1 C+E
2 A+B+C+D+E
3 B+D+E
Raspuns: 1

10) Care dintre urmãtoarele entitãti sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
A.Poporul;
B.Strãinii si apatrizii;
C.Statul;
D.Refugiatii;
E.Autoritãtile publice.
1 A+D+E
2 B+C+D+E
3 A+B+C+E
Raspuns: 3

11) Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:
A.Este legea fundamentalã a statului;
B.Constitutia cuprinde norme juridice referitoare la caracteristicile statului si la putere statalã;
C.Constitutia subsumeazã norme juridice investite cu fortã juridicã supremã;
D.Constitutia reglementeazã acele relatii sociale fundamentate care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale;
E.Constitutia reglementeazã relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale , culturale , politice si juridice.
1 A+C+D
2 B+C+D+E
3 A+E
Raspuns: 1

12) Precizati care sunt modurile de dobândire a cetãteniei române în etapa anterioarã Codului Civil din anul 1865:
A.Prin naturalizare;
B.Prin cutumã;
C.Prin împãmântenire;
D.Prin nastere;
E.Prin indigenat.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

13) Identificati modurile de dobândire a cetãteniei române sub regimul juridic al Codului Civil din anul 1865:
A.Prin nastere si crestere în tarã;
B.Prin naturalizare adresând o suplicã domnului;
C.Prin recunoasterea calitãtii de crestin a strãinilor;
D.Prin cãsãtorie;
E.Prin redobândirea calitãtii de cetãtean român.
1 B+C+E
2 A+C+D
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

14) Care erau modurile de dobândire a cetãteniei române sub regimul juridic al Constitutiei Române din anul 1923?
A.Prin nastere;
B.Prin marea împãmântenire;
C.Prin cãsãtorie;
D.Prin efectul legii;
E.Prin naturalizare.
1 A+B+C+D
2 A+D+E
3 A+E
Raspuns: 2

15) Constitutia României este:
1 Legea supremã a statului;
2 Legea fundamentalã a statului;
3 Legea legilor.
Raspuns: 2

16) Care din urmãtoarele principii reprezintãprincipii generale aplicabile cetãteniei române sub regimul juridic al Constitutiei României în vigoare ?
A.Cetãtenia este în exclusivitate o chestiune de stat;
B.Functiile si demnitãtile publice , civile sau militare , pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au numai cetãtenia românãsi domiciliul în tarã;
C.Cetãtenia româna nu poate fi retrasã aceluia care a dobândit-o prin nastere.
D.Numai cetãtenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevãzute deConstitutie si legi;
E.Cãsãtoria nu produce nici un efect juridic asupra cetãteniei sotilor.
1 B+D+E
2 A+C+D+E
3 A+C
Raspuns: 2

17) Identificati modurile de dobândire a cetãteniei sub regimul juridic al Legii nr. 21/1990 cu modificãrile si completãrile ulterioare:
A.Dobîndirea cetãteniei române se poate realiza în conformitate cu douã mari principii: ius sanguinis si ius soli;
B.Prin adoptie sau înfiere;
C.Prin repatriere;
D.La cerere;
E.Prin cãsãtorie.
1 A+C+D+E
2 B+C+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

18) Care dintre enunturile mentinate mai jos reprezintãmoduri de pierdere a cetãteniei române.
A.Retragerea cetãteniei române;
B.Aprobarea renuntãrii la cetãtenia românã;
C.Naturalizarea dobânditã în ‚tarã strãinã;
D Dobândirea cetãteniei unui stat strãin;
E. Anularea, declararea nulitãtii, sau desfacerea adoptiei unui minor de cãtre cetãteni români.
1 C+D+E
2 A+B+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 2

19) Care dintre documentele internationale din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos contin dispozitii privind cetãtenia?
A Declaratia universalã a drepturilor omului;
B.Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
C.Conventia privind nationalitatea femeii mãritate ;
D.Conventia privind reducerea cazurilor de apatridie ;
E.Carta socialã europeanã;
F.Conventia europeanã pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.
1 A+C+D
2 B+D+E
3 A+E+F
4 B+C+E
5 A+E
Raspuns: 1

20) Regulile privind cetãtenia fiecãrui stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sãse bazeze pe urmãtoarele principii:
A.Fiecare persoanã are dreptul la o cetãtenie;
B.Cetãtenia europeanã exprimã apartenenta unei persoane la Uniunea Europeanã;
C.Cetãtenii europeni sunt egali în fata legii europene;
D.Apatridia trebuie evitatã;
E.Nimeni nu poate fi,în mod arbitrar,privat de cetãtenia sa.
1 A+C+E
2 B+D
3 A+D+E
Raspuns: 3

21) Fiecare stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sã prevadã în dreptul sãu intern dobândirea de plin drept a cetãteniei sale de cãtre urmãtoarele categorii de persoane:
A.Persoanele care domiciliazã în mod legal si obisnuit pe teritoriul statului;
B Copiii, în cazul în care unul dintre pãrinti are în momentul nasterii acestor copii cetãtenia acestui stat parte, sub rezerva exceptiilor care pot fi prevãzute în dreptul intern pentru copiii nãscuti în strãinãtate;
C.Copiii nãscuti pe teritoriul statului parte, care nu dobîndesc la nastere o altã cetãtenie;
D.Apatrizii si refugiatii recunoscuti care domiciliazã în mod legal si obisnuit pe teritoriul statului parte;
E.Nou-nãscutii gãsiti pe teritoriul statului parte, care altfel ar fi apatrizi;
1 B+D+E
2 B+C+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 2

22) Fiecare stat parte la Conventia Europeanã asupra cetãteniei trebuie sã faciliteze în dreptul sãu intern dobândirea cetãteniei sale de cãtre urmãtoarele categorii de persoane:
A.Sotii cetãtenilor sãi;
B.Persoanele nãscute pe teritoriul sãu si care domiciliazã acolo în mod legal si obisnuit;
C.Copiii care au rãmas apatrizi,prin cerere adresatã, conform modalitãtilor prevãzute de dreptul intern al statului parte, autoritãtii competente de cãtre copilul respectiv sau în numele sãu;
D.Persoanele care domiciliazã pe teritoriul sãu în mod legal si obisnuit,într-o perioadã care începe înaintea vârstei de 18 ani, perioadã ce trebuie determinatã de dreptul intern al statului parte în cauzã;
E.apatrizii si refugiatii recunoscuti care domiciliazã pe teritoriul sãu;
1 B+C+E
2 A+C+E
.3 A+B+D+E
Raspuns: 3

23) Un stat parte la Coventia Europeanã asupra cetãteniei nu poate sã prevadã în dreptul sãu intern pierderea cetãteniei sale de plin drept sau la initiativa sa,cu exceptia urmãtoarelor cazuri:
A.Pierdrea cetãteniei de cãtre copiii ai cãror pãrinti pierd cetãtenia statului parte;
B.Dobândirea voluntarã a unei alte cetãtenii;
C.Comportament care aduce un prejudiciu grav intereselor esentiale ale statului parte;
D.Absenta oricãrei legãturi efective intre statul parte si un cetãtean care domiciliazã în mod
obisnuit în strãinãtate;
E.Angajarea voluntarã în forte militare strãine.
1 B+C+D+E
2 A+D+E
3 A+B+C
Raspuns: 1

24) Identificati documentele cu valoare de simbol în istoria drepturilor omului:
A.Magna Carta din anul 1215;
B.Bill-ul drepturilor din anul 1688;
C.Declaratia de independentã a S.U.A. din anul 1776;
D.Declaratia francezã a drepturilor omului si cetãteanului din anul 1789;
E.Declaratia universalã a drepturilor omului din anul 1948.
1 A+B+D+E
2 A+C+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 2

25) Precizati elementele componente ale definitiei drepturilor omului formulatã de Rene Cassin , profesor francez, care a participat la elaborarea Declaratiei universale a drepturilor omului:
A.Drepturile omului reprezintã o stiintã;
B.Drepturile omului sunt daruri esentiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel;
C ªtiinta drepturilor omului formeazã o ramurã distinctã care are ca obiect de studiu raporturile dintre oameni in functie de demnitatea umanã pentru a determina drepturile si facultãtile al cãror ansamblu este necesar dezvoltãrii personalitãtii fiecãrei fiinte umane;
D.Drepturile omului sunt libertãti necesare,cele mai necesare dintre toate.
E.Cercetarea drepturilor omului trebuie sã se facã intr-o conceptie axiologicã ale cãrei valori fundamentale sunt: demnitatea umanãsi dezvoltarea personalitãtii fiintei umane.
1 A+B+D+E
2 B+C
3 A+C+E
Raspuns: 3

26) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc drepturile omului fie ca "prerogative abstracte recunoscute naturii umane" fie ca "minimum de prerogative necesare naturii umane"?
A.Ioan Muram;
B.Nicolae Pavel;
C.Georges Burdeau;
D.Yves Madiot;
E.Jean Rivero.
1 C+E
2 A+B+C+D
3 B+D+E
Raspuns: 1

27) Termenul "nationalitate" este folosit in sensul de "cetãtenie" in urmãtoarele Constitutii ale României:
1 Constitutia României din anul 1923;
2 Constitutia României din anul 1938;
3 Constitutiile României din anii 1948 ,1952 , 1965,1991.
Raspuns: 2

28) Termenul "nationalitate" este folosit in sensul de "apartenentã la o minoritate nationalã" in urmãtoarele Constitutii ale României:
1 Constitutia României din anul 1866;
2 Constitutia României din anul 1923;
3 Constitutia României din anul 1938;
4 Constitutiile României din anii 1948 si 1965;
5 Constitutiile României din anii 1952 si 1991
Raspuns: 4

29) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc dreptul constitutional ca fiind "acea ramura a dreptului unitar românesc formatã din normele juridice care reglementeazã relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurãrii, mentinerii si exercitãrii statale a puterii"?
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Ion Deleanu.
1 A+B
2 B+C
3 A+C
Raspuns: 2

30) Definirea Constitutiei în sens material se face :
A.În functie de continutul ei;
B.În functie de ansamblul de reguli cele mai importante ale statului;
C.In functie de ansamblul regulilor de drept si a unui numãr de uzante;
D.In functie de dispozitiile cu caracter constitutional, indiferent in ce act normativ sunt ele cuprinse;
E. In functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate.
1 A+B+D+E
2 A+D
3 B+C+E
Raspuns: 2

31) Definirea Constitutiei in sensul formal sau organic presupune:
A.Exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului;
B.O anumitã modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional, edictate de o anumitã autoritate statalã în conformitate cu o procedurã specialã;
C.Actul juridic normativ suprem, cuprinzând normele care, au ca obiect de reglementare institutionalizarea si exercitarea puterii prin norme adoptate în cadrul unei proceduri specifice;
D.Toate acele dispozitii care sunt cuprinse în corpul Constitutiei indiferent dacã ele reglementeazã relatii sociale fundamentale sau relatii de mai micã importantã;
E. Elementele de continut ce trebuie cuprinse intr-o Constitutie.
1 A+B+C+E
2 B+E
3 A+D
Raspuns: 3

32) Care dintre autorii , mentionati mai jos , defineste dreptul constitutional ca fiind "totalitatea regulilor si principiilor dupã care se organizeazã si functioneazã un stat"?
1 Constantin Dissescu;
2 Nicolae Pavel;
3 G. Alexianu.
Raspuns: 3

33) Studierea valorilor în domeniul dreptului si în domeniul drepturilor omului si cetãteanului poate fi realizatã prin parcurgerea urmãtoarelor etape fundamentale de genezã:
A.Cunoasterea realitãtii sociale si configurarea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale determinate de obiectivele si scopurile societãtii
B.Cunoasterea realitãtii sociale si configurarea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale are un caracter obiectiv;
C.Recunoasterea cerintelor sau nevoilor sociale esentiale ca valori si valorizarea valorilor sociale în vederea creãrii unei table de valori sau a unei ierarhii a acestora;
D.Recunoastera cerintelor sau nevoilor sociale esentiale ca valori si valorizarea valorilor sociale are un character subiectiv;
E.Realizarea valorii prin pozitivarea acesteia, etapã prin care o valoare socialã devine valoare juridicã.
1 A+B+D
2 B+C+D
3 A+C
4 A+C+E
Raspuns: 4

34) Care sunt categoriile de persoane care se pot gãsi în spatiul de suveranitate al unui stat:
A.Cetãtenii;
B.Strãinii;
C.Minoritãtile nationale;
D.Apatrizii;
E.Refugiatii.
1 A+B+C
2 A+D+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

35) Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati cã fac parte din conceptul de drepturi ale omului în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Acele drepturi inerente fiintei umane , cãreia îi sunt consacrate si recunoscute drepturile sale naturale in raporturile cu statul, cu ceilalti indivizi si in raporturile cu colectivitatea din care face parte;
B. Drepturile omului sunt daruri esentiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel;
C.Drepturile omului sunt indivizibile , universale si esentiale pentru demnitatea omului si libera dezvoltare a personalitãtii umane;
D.Drepturile omului sunt libertãti necesare,cele mai necesare dintre toate.
E.Drepturile omului subsumeazã doua determinãri de relativitate :prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului, iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economic, social, politic si cultural al unei unei societãti organizate statal.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

36) Care dintre urmãtoarele componente fac parte din "conceptul de drepturi fundamentale" în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective;
B.Intr-o abordare axiologica a drepturilor fundamentale , acestea sunt drepturi esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitãtii , pentru conservarea drepturilor omului, care dau expresie unor valori supreme;
C.Drepturile fundamentale nu sunt diferite prin natura juridicã a acestora de celelalte drepturi recunoscute cetãtenilor.
D.Drepturile si libertãtile cetãtenilor fiind proclamate valori supreme sunt înscrise si garantate prin legi fundamentale;
E.Drepturile fundamentale subsumeazã doua determinãri de relativitate : prima determinare de relativitate se refera la abordarea diacronica a drepturilor omului, iar a doua determinare de relativitate se refera la abordarea contextului economica social, politica si culturala al unei societatea organizata statal.
1 A+B+C+D
2 B+C+D
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

37) Care este primul document cu valoare de simbol in istoria drepturilor omului care proclamã"viata ca un drept inalienabil al omului" ?
1 Magna Carta din anul 1215
2 Declaratia de independentã a S.U.A. din anul 1776;
3 Declaratia francezã a drepturilor omului si cetãteanului din anul 1789.
Raspuns: 2

38) Inviolabilitãtile cuprind acele drepturi si libertãti care prin continutul lor garanteazã:
A.Viata, siguranta fizicãsi psihicã a persoanei;
B.Ocrotirea vietii intime , familiale si private;
C.Posibilitatea protectiei acestor drepturi si acestor libertãti.
D.Posibilitatea de miscare liberã a persoanei;
E.Siguranta domiciliului persoanei fizice.
1 A+D+E
2 B+C+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 3

39) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati cã reprezintã consecinte juridice ale suprematiei constitutiei:
A.Consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei;
B. Îndatorirea fundamentalã de a respecta Constitutia si suprematia acesteia;
C.Deosebirile dintre Constitutie si legi;
D.Conformitatea întregului drept cu Constitutia;
E. Controlul general al aplicãrii Constitutiei.
1 B+D+E
2 A+B+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 3

40) Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezintã garantii juridice ale suprematiei constitutiei:
A.Controlul general al aplicãrii Constitutiei;
B. Îndatorirea fundamentalã de a respecta Constitutia si suprematia acesteia;
C.Deosebirile dintre Constitutie si legi;
D.Conformitatea întregului drept cu Constitutia;
E. Controlul constitutionalitãtii legilor.
1 A+B+E
2 A+E
3 B+C+D+E
Raspuns: 1

41) Teorii privind natura juridicã a drepturilor fundamentale:
A.Teoria drepturilor naturale;
B.Teoria statutului juridic al persoanei;
C.Teoria drepturilor reflexe;
D.Teoria drepturilor garantii.
E. Teoria drepturilor subiective.
1 A+C+E
2 B+D+E
3 A+C
Raspuns: 3

42) Care dintre principiile enumerate mai jos considerati cã fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor libertãtilor si îndatoririlor fundamentale ale cetãtenilor români:
A. Universalitatea drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale;
B.Nediscriminarea în exercitarea si folosinta drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale;
C.Accesul liber la justitie;
D.Functiile si demnitãtile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetãtenia românãsi domiciliul în tarã;
E.Restrângerea proportionalaãsi subsidiarã a exercitãrii drepturilor si libertãtilor fundamentale.
1 A+B+C+D+E
2 A+C
3 B+E
Raspuns: 2

43) Care dintre urmãtoarele autonomii sunt consacrate de Constitutia României din anul 1991 revizuitã în anul 2003?
A.Autonomia cultelor;
B.Autonomia regionalã;
C.Autonomia serviciilor publice de radio si televiziune;
D.Autonomia localã;
E.Autonomia teritorialã
1 A+C+D
2 B+D+E
3 A+E
Raspuns: 1

44) Care dintre urmãtoarele categorii conceptuale sunt consfintite in Constitutia României din anul 1991 revizuitã în anul 2003?
A.Bunele moravuri;
B.Onoarea;
C. Buna credintã;
D.Demnitatea;
E.Obiceiul.
1 A+C+E
2 B+C
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 3

45) Care dintre domeniile mentionate mai jos fac parte din categoria domeniilor pentru care în Constitutie se prevede expressis verbis adoptarea de legi organice în afara celor prevãzute în continutul art73 alin (3):
A.Frontierele tãrii;
B.Contenciosul administrativ;
C.Stema si sigiliul statului;
D.Regimul general al cultelor;
E.Organizarea serviciilor publice de radio si televiziune.
1 A+B+D+E
2 B+C+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 3

46) Argumente contra controlului judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor:
A.Se bazeazã pe teoria separatiei puterilor în stat, dar pe o interpretare rigidã a acesteia;
B.Exista interese pentru care statul trebuie sã fie singur judecãtor si este delicat a remite aprecierea lor unei autoritãti care nu are responsabilitatea guvernãrii;
C.Acordarea dreptului judecãtorilor de a controla actele puterii legislative ar fi o eludare a principiului separatiei puterilor;
D.Verificarea de cãtre judecãtori dacã legiuitorul a actionat in limitele competentei sale constitutionale încalcã principiul independentei absolute a puterilor în stat;
E.Dreptul recunoscut judecãtorilor de a controla activitatea legislativului face din acesta o autoritate politicã.
1 A+B+E
2 B+C+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 3

47) Argumente în favoarea controlului judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor:
A. Judecãtorii au menirea de a interpreta si aplica legile precum si de a aplica sanctiuni în cazul încãlcãrii acestora. S-a cosiderat cã în mod firesc ei au dreptul de a interpreta legile si în raporturile acestora cu Constitutia si pot aplica chiar sanctiuni;
B.În unele tãri controlul judecãtoresc al constitutionalitãtii legilor s-a impus pe baza accesului liber la justitie fãrã ca legea fundamentalã sã prevadã în mod expres acest control;
C.Dreptul recunoscut judecãtorului de a controla activitatea legislativului;
D.Dreptul judecãtorilor în verificarea conformitãtii legilor cu Constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor în stat dar pe o interpretare suplã a acesteia, care implica o anumitã colaborare a puterilor în vederea realizãrii iacelorasi scopuri;
E.Necesitatea verificãrii dacã legiuitorul a actionat în limitele competentei sale constitutionale.
1 A+D+E
2 B+C+D+E
3 A+C
4 A+C+D+E
Raspuns: 1

48) Explicatiile optiunii pentru Constitutia scrisã:
A.Regimul constitutional cutumiar a fost considerat începând cu sec. al XVIII-lea ca necorespunzãtor;
B.Regulile cutumiare nu sunt clar definite , sunt incerte , incomplete, se ezita în ceea ce priveste numãrul si întinderea lor;
C.Uzantele au devenit preponderente în exercitarea puterii statale;
D.Cutumele nu sunt limite redutabile pentru puterile constituite;
E.Obiceiul a cãpãtat o asemenea extindere încît nu mai putea fi codificat.
1 A+B+C+D
2 A+B+D
3 C+D+E
Raspuns: 2

49) Accesul liber la justitie are în continutul sãu:
A.Justitia este una dintre garantiile exercitãrii efective a drepturilor, a libertãtilor si a intereselor legitime ale persoanei;
B.Constitutia garanteazã accesul liber la justitie pentru apãrarea intereselor persoanei;
C.Permite depunerea oricãrei cereri a cãrei rezolvare este de competenta autoritãtii judecãtoresti;
D.Limitarea acestui drept poate fi stabilit numai prin lege;
E.Pãrtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
1 A+C+E
2 B+C+D+E
3 A+B+D+E
Raspuns: 1

50) Deosebirea dintre Constitutie si legi :
A.Este stabilitã de clasificarea consfiintitã de Constitutie privind legile;
B.Se referã la continutul normativ al acestora;
C.Este rezultatul abordãrii celor douã concepte în sens formal;
D.Este cosecinta adoptãrii legii de Parlament ca organ reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tãrii;
E.Are în vedere forta juridicã a acestora.
1 B+C+D+E
2 A+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

51) Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie:
A.Este un principiul constitutional fundamental;
B.Este o îndatorire fundametalã a cetãtenilor;
C.Este un principiu constitutional fundamental aplicabil drepturilor, libertãtilor si îndatoririlor fundamentale
D.Genereazã supralegalitatea constitutionalã, aplicabilã întregului sistem, asfel încât legea însãsi exprimã vointa generalã numai cu respectarea normei constitutionale;
E.Obligativitatea legii, principiul legalitãtii, asigurã ordinea de drept.
1 A+B+C+D+E
2 B+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

52) Dacã norma de drept care reglementeazã o valoare socialã devine ea însãsi o valoare ce trebuie respectatã rezultã ca în dreptul românesc avem urmãtorul sistem de valori cu privire la drepturile omului:
A.Valori absolute;
B.Valori fundamentale;
C.Valori supreme;
D.Valori relative;
E. Valori europene.
1 A+B+C+D
2 B+C+D
3 A+E
Raspuns: 2

53) Care dintre valorile enumerate mai jos considerati cã sunt valori supreme în sistemul constitutional românesc si sunt garantate :
A.Libertatea ;
B.Demnitatea omului;
C.Drepturile si libertãtile cetãteanului;
D.Libera dezvoltare a personalitãtii umane;
E.Dreptatea si pluralismul politic.
1 A+C+D+E
2 B+C+D+E
3 B+C
Raspuns: 1

54) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului, mentionate mai jos stabilesc cã :"orice persoanã are îndatoriri fatã de colectivitate , deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii sale":
1 Declaratia universalã a drepturilor omului;
2 Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
3 Carte socialã europeanã revizuitã;
4 Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
5 Constitutia pentru Europa.
Raspuns: 1

55) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos proclamã:" omul are îndatoriri fata de semenii sãi si fatã de colectivitatea cãreia ii apartine si este dator a se strãdui sã promoveze si sã respecte drepturile recunoscute":
A.Declaratia universalã a drepturilor omului;
B.Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
C.Pactul international cu privire la drepturile economice , sociale si culturale ;
D.Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
E.Constitutia pentru Europa.
1 A+C+D+E
2 B+D+E
3 B+C
Raspuns: 3

56) Care dintre documentele internationale si europene din domeniul drepturilor omului mentionate mai jos consacrã "faptul de a beneficia de aceste drepturi implicã responsabilitãti si îndatoriri fatã de terti precum si fatã de comunitatea umanã în general si fatã de generatiile viitoare":
1 Declaratia universalã a drepturilor omului;
2 Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
3 Carta socialã europeanã revizuitã;
4 Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale;
5 Constitutia pentru Europa.
Raspuns: 5

57) Care dintre componentele enumerate mai jos fac parte din conceptul de îndatoriri fundamentale în abordare axiologic-epistemologicã:
A.Îndatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetãtenilor;
B. Îndatoririle fundamentale într-o abordare axiologic-epistemologicã sunt esentiale pentru
realizarea intereselor generale si conservarea societãtii constituite în stat, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii omului;
C.Îndatoririle fundametale sunt obligatii ale omului fatã de o societatea organizatã statal, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilã dezvoltarea liberãsi deplinã a personalitãtii omului;
D.Îndatoririle cetãtenilor fiind proclamate valori fundamentale sunt înscrise si garantate în declaratii de drepturi si Constitutii ;
E.Îndatoririle fundamentale subsumeazã douã determinãri de relativitate : prima se referã la abordarea diacronicã a îndatoririlor fundamentale iar a doua determinare de relativitate se referã la abordarea contextului economico-social, po1itic si cultural ai unei societãti organizate statal.
1 A+B+D+E
2 C+E
3 A+B+C+D
Raspuns: 1

58) Care din pãrtile componente enumerate mai jos fac parte din dreptul public constitutional, dupã opinia autorilor francezi Marcel Prelot si Jean Boulois?
A.Dreptul constitutional demotic;
B.Dreptul constitutional legislativ;
C.Dreptul constitutional politic;
D.Dreptul constitutional jurisdictional;
E.Dreptul constitutional administrativ.
1 B+D+E
2 A+C+D+E
3 A+C
Raspuns: 2

59) Care dintre autorii mentionati precizeazã cã : "Studiul simultan al dreptului constitutional si al institutiilor politice permite plasarea dreptului în contextul sãu sociologic si determinarea adevãratei sale semnificatii. Trebuie sã observãm de asemenea cã aceastã asociere exprimã evident legãtura strânsã dintre politic si juridic , deseori dreptul constitutional fiind definit ca acea parte a dreptului care reglementeazã institutiile politice ale statului":
1 Ioan Muraru;
2 Nicolae Pavel;
3 Maurice Duverger;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Eduard S. Convin
Raspuns: 3

60) Care dintre trãsãturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional?
A.Normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formalã lipseste sanctiunea;
B.Toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicãrii particularitãtilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional ;
C.În dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitãti ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept;
D.Normele de drept constitutional pot fi clasificate în douã mari categorii : norme cu aplicatie nemijlocitãsi norme cu aplicatie mijlocitã;
E.Normele constitutionale, pe lîngã dispozitii care reglementeazã nemijlocit unele relatii sociale, au si prevederi care contin formularea unor principii, consfintesc bazele puterii, definesc unele institutii.
1 A+B+E
2 A+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 2

61) Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite în literatura de specialitate pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional român?
A.Criteriul obiectului de reglementare;
B.Criteriul continutului normativ;
C.Criteriul autoritãtii publice emitente
D.Criteriul structurii logico-formale;
E.Criteriul fortei juridice a actului normativ.
1 B+C
2 A+C+D+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

62) Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos , pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional român:
A.Obiceiul juridic (cutuma);
B.Legea ca act juridic al Parlamentului;
C.Hotãrârile Guvernului;
D.Regulamentele de organizare si functionare ale Camerelor Parlamentului;
E.Legislatia delegatã.
1 A+B+C+D
2 B+D+E
3 A+C+E
Raspuns: 1

63) Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati cã este necesar sã fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional în sistemul de drept ?
A.Supralegalitatea Constitutiei;
B.Importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional;
C.Valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de apãrare a relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional devin izvoare de drept;
D.Valorile supreme garantate de Constitutie;
E.Principiile aplicabile întregului sistem constitutional.
1 A+C+D+E
2 B+C
3 A+D+E
Raspuns: 2

64) Trãsãturile dreptului constitutional ca ramurã principalã în sistemul dreptului românesc impune unele dintre consecintele mentionate în continuare :
A.Supralegalitatea principiilor constitutionale;
B.Regula conformitãtii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementãrile de mare generalitate cuprinse în Constitutie;
C.Principiile cu caracter de generalitate cuprinse în Constitutie referitoare la dreptul muncii, dreptul adminstrativ, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul financiar, etc. sunt aplicabile acestor ramuri de drept;
D.Orice modificare intervenita în dreptul constitutional impune modificãri corespunzãtoare ale normelor din celelalte ramuri de drept,care contin reglementãri ale acelorasi relatii sociale ; E.Valorile supreme garantate de Constitutie sunt aplicabile întregului sistem Constitutional.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E
3 B+D
Raspuns: 2

65) Care dintre autorii români mentionati mai jos defineste regimul constitutional in sens formal sau organic ca " reprezentând exteriorizarea ansamblului de reguli care se desprind din întreaga organizare a statului si care sunt considerate ca indispensabile pentru existenta acestuia":
1 Constantin Stere;
2 Grigore Alexianu;
3 Paul Negulescu;
4 Ion Deleanu;
5 Ioan Murau.
Raspuns: 2

66) Care dintre autorii strãini mentionati mai jos defineste Constitutia in sens formal ca "un ansamblu de reguli juridice elaborate si revizuite dupã o procedura speciala si superioara celor utilizate pentru legea ordinara":
1 Jean Gicquel;
2 Pierre Pactet;
3 Peter Wales;
4 Martin Shapiro , Rocco J. Tresolini;
5 Georges Burdeau.
Raspuns: 5

67) Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astãzi o constitutie nescrisã(cutumiarã) sub forma mai multor acte constitutionale redactate în formã scrisã, fie întrun sistem de norme scrise si cutumiare (nescrise) care în totalitatea lor formeazã Constitutia statului:
A.Anglia;
B.Canada;
C.Israelul;
D.Noua Zeelandã;
E.Namibia.
1 A+D
2 A+C+D
3 D+E
Raspuns: 2

68) Identificati principalele elemente care configureazã regimul juridic al Constitutiei:
A.Adoptarea Constitutiei;
B.Revizuirea Constitutiei;
C.Continutul normativ al Constitutiei;
D.Încetarea provizorie a efectelor juridice ale normelor constitutionale si abrogarea Constitutei;
E.Suprematia constitutiei.
1 A+B+D
2 B+C+D
3 D+E
Raspuns: 1

69) În abordare diacronicã au existat urmãtoarele moduri de adoptarea a Constitutiei:
A.Constitutia acordatã;
B.Statutul sau Constitutia plebiscitarã;
C.Constitutia pact;
D.Constitutia-conventie;
E.Constitutia parlamentarã.
1 A+B+C+D+E
2 B+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 1

70) Cei care au adoptat Constitutia scrisã au avut în vedere sã-i asigure acesteia o anumitã stabilitate în timp, imprimându-i o anumita rigiditate. Care dintre urmãtoarele metode de rigidizare au fost folosite?
A.Interdictia modificãrii anumitor valori constitutionale considerate fundamentale pentru societate si stat;
B.Interdictia absolutã de modificare a Constitutiei;
C.Interdictia de modificare a Constitutiei o perioada de timp prestabilitã;
D.Folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a Constitutiei;
E.Interdictia încetãrii provizorii a efectelor juridice ale normelor constitutionale si abrogãrii Constitutiei.
1 A+D+E
2 A+C+D
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 2

71) Fundamentarea stiintificã a suprematiei Constitutiei s-a axat pe urmãtoarele argumentãri:
1 Pe continutul, forma si forta juridicã a normelor pe care le contine Constitutia;
2 Pe dialectica fenomenului statal -juridic , în complexitatea si logica fenomenelor economice , politice, sociale si juridice , în iterrelatiile dintre ele,identificând corect si distingând cauzele si conditiile de efecte,consecinte si garantii ale suprematiei Constitutiei;
3 Pe disjungerea suprematiei Constitutiei în suprematie materialãsi suprematie formalã sau organicã;
4 Pe principiile fundamentale de organizare si functionare a organelor statului;
5 Pe trãsãturile puterii organizate statal.
Raspuns: 1

72) Care dintre autorii mentionati mai jos defineste controlul constitutionalitãtii legilor ca acea "activitate organizata de verificare a conformitãtii legii cu Constitutia , iar ca institutie a dreptului constitutional cuprinde reguli privitoare la autoritãtile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate dupã realizarea acestei proceduri":
1 Nicolae Pavel;
2 Ioan Muraru;
3 Ion Deleanu;
4 Gheorghe Uglean;
5 Tudor Draganu.
Raspuns: 4

73) Care dintre problemele enumerate mai jos , apreciati cã pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitãtii legilor ?
A.Cauzele aparitiei unor neconcordante între legea ordinarãsi cea fundamentalã trebuie cãutate în contradictiile sociale , în raporturile dintre fortele sociale;
B.Unele neconcordante dintre Constitutie si legile ordinare se datoreazã rigiditãtii exagerate a unor Constitutii si în principiu, încãlcãrii regulilor de tehnicã legislativã;
C.Lipsa de sincronism dintre Constitutie si lege poate subsuma douã determinãri de relativitate abordarea diacronicã a sistemului constitutional si prefacerea valorilor constitutionale;
D.Controlul constitutionalitãtii legilor se poate justifica în statele federative , prin exigenta de a realiza o bunã armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele specifice , ale statelor membre;
E.Controlul constitutionalitãtii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului.
1 A+B+C+D
2 B+C+E
3 A+B+D
Raspuns: 1

74) Care dintre criteriile enumerate mai jos , considerati cã sunt folosite în literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitãtii legilor ?
A.Criteriul înscrierii în Constitutie;
B.Criteriul raportului dintre dreptul international si dreptul intern;
C.Criteriulconstitutionalizãrii dreptului;
D.Criteriul procedurii de realizare a controlului;
E. Criteriul sistemic.
1 A+B+C+E
2 A+D+E
3 B+D
Raspuns: 2

75) Care dintre componentele prezentate mai jos considerati cã fac parte din conceptul de constitutionalizare a dreptului:
A.Un fenomen juridic complex care cuprinde în ansamblul sãu un sistem juridic prin interactiunea care se stabileste între normele juridice ale legii fundamentale si celelalte norme juridice de rang inferior Constitutiei;
B.Constitutionalizarea dreptului se defineste ca un proces general si continuu , ce presupune o anumitã durata de timp , început odatã cu adoptarea Constitutiei si continuat în special sub controlul jurisdictiei constitutionale special creatã de legea fundamentalã pentru garantarea suprematiei acesteia, proces care se extinde treptat asupra tuturor ramurilor sistemului juridic;
C.Constitutionalizarea dreptului se poate fundamenta pe teoria generalã a constitutionalismului;
D.Dispersarea normelor constitutionale în ansamblul sistemului juridic prin adoptarea legilor în celelalte ramuri de drept;
E.Constitutionalizarea dreptului este mult acceleratã în domeniul drepturilor si libertãtilor fundamentale unde aplicarea normelor constitutionale privind drepturile omului se realizeazã usor si accesul direct al cetãtenilor la jurisdictia constitutionalã creeazã premise favorabile.
1 A+B+E
2 B+C+D+E
3 A+C+D
Raspuns: 2

76) Criteriul organului competent sã efectueze controlul constitutionalitãtii legilor abiliteazã,în abordare diacronicã,urmãtoarele forme de control:
A.Controlul prin opinia publicã;
B.Controlul pe cale de actiune;
C.Controlul judecãtoresc;
D.Controlul parlamentar;
E.Controlul politico-jurisdictional.
1 A+B+D+E
2 A+C+E
3 B+C+E
Raspuns: 2

77) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc cetãtenia ca " acea calitate a persoanei fizice ce exprima relatiile permanente social-economice , politice, si juridice dintre persoana fizicãsi stat, dovedind apartenenta sa la statul român si atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si îndatoririlor prevãzute de Constitutia si legile României":
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Gheorghe Uglean;
D.Simina Elena Tãnãsescu;
E. Ion Deleanu.
1 B+D
2 A+B+C+E
3 C+D+E
Raspuns: 1

78) Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie îndeplinite de cãtre persoana care solicitã la cerere acordarea cetãteniei române?
A. S-a nãscut si domiciliazã la data cererii pe teritoriul României ori desi nu s-a nãscut pe acest teritoriu domiciliazã în conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului român de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani în cazul în care este cãsãtorit si convietuieste cu un cetatea român;
B.Cunoaste prevederile Constitutiei si imnul national;
C.A împlinit vârsta de 18 ani;
D.Cunoaste limba româna si posedã cunostinte elementare de culturãsi civilizatie româneascã în mãsurã suficientã pentru a se integra în viata socialã;
E.Termenele prevãzute la litera a) pot fi reduse la jumãtate dacã solicitantul este o personalitate recunoscutã pe plan international.
1 A+C+D+E
2 A+D
3 B+C+D
Raspuns: 1

79) La baza adoptãrii constitutiei scrise au stat urmãtoarele teorii:
A.Teoria cetãtii ideale;
B.Teoria contractelor scrise si teoria domniei legii;
C.Teoria constitutiilor imperiale si a democratiilor ateniene si romane;
D.Teoria drepturilor naturale;
E.Teoria contractului social.
1 B+E
2 A+C+D+E
3 C+D
Raspuns: 1

80) Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionalã din anul 2003:
A.Orice persoanã se poate adresa justitiei pentru apãrarea drepturilor , a libertãtilor si a intereselor sale legitime;
B.Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept;
C.Pãrtile au dreptul al un proces achitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil;
D.Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite;
E. Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil , în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale de cãtre o instantã independentãsi impartialã, instituitã de lege, care va hotãrâ fie asupra încãlcãrii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzatii în materie penalã îndreptatã împotriva sa .
1 B+C+E
2 A+B+C
3 C+D
Raspuns: 2

81) Ce trebuie sã întelegem prin suprematia Constitutiei?
A.O calitate(o trãsãturã) a Constitutiei;
B.O categorie politico-juridicã;
C.O categorie strict juridicã;
D.O notiune complexã;
E.Osuper legalitate.
1 C+D+E
2 A+B+D
3 A+C+E
Raspuns: 1

82) Controlul constitutionalitãtii legilor este:
1 Activitatea organizatã a Parlamentului de adoptare a legilor;
2 Activitatea organizatã de verificare a conformitãtii legilor cu Constitutia;
3 Activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei;
4 Activitatea organelor statului de a verifica respectarea ordinii constitutionale;
5 Activitatea politico-jurisdictionalã care garanteazã suprematia Constitutiei.
Raspuns: 2

83) Funtiile controlului constitutionalitãtii legilor sunt:
A.Garantie pentru pacificarea vietii politice;
B.Garantie pentru autentificarea schimbãrilor si alternantelor politice;
C.Exprimarea eficientã a opozitiei porlamentare;
D.Garantie a suprematiei puterilor statului;
E.Garantie a suprematiei Constitutiei.
1 A+C+E
2 C+D
3 A+B+C+E
Raspuns: 1

84) Dupã criteriul procedurii de realizare a controlului constitutionalitãtii, acesta se clasificã în:
A.Control anterior;
B.Control pe cale de exceptie;
C.Control posterior;
D.Control pe cale de actiune;
E.Control explicit.
1 B+D
2 A+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 1

85) Dupã criteriul înscrierii în Constitutie,controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A.Control judecãtoresc;
B.Control politic;
C.Control explicit;
D.Cotrol implicit;
E.Control parlamentar.
1 A+B+D
2 C+D
3 A+B+C+E
Raspuns: 2

86) Dupã criteriul sistemic, controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A. Control anterior;
B. Control fãcut pe model american;
C. Control posterior;
D. Control fãcut pe model european;
E. Control pe cale de actiune.
1 B+D
2 A+B+D+E
3 B+C+E
Raspuns: 1

87) Dupã criteriul temporal, controlul constitutionalitãtii legilor se clasificã în:
A. Control anterior(a priori);
B. Control implicit;
C. Control pe cale de exceptie;
D. Control posterior ( a posteriori);
E. Control pe cale de actiune.
1 A+B+D+E
2 C+D+E
3 A+D
Raspuns: 3

88) Care dintre actele normative enumerate mai jos sunt supuse unui control de constitutionalitate prealabil si posterior?
1 Tratatele si alte acorduri internationale ;
2 Initiativele de revizuire a Constitutiei;
3 Regulamentele Parlamentului;
4 Legile;
5 Ordonantele Guvernului.
Raspuns: 4

89) Identificati trãsãturile generale ale puterii organizate statal:
A. Puterea de stat este o putere politicã;
B. Puterea de stat este o putere de constrângere;
C. Puterea de stat este si existã numai ca o putere organizatã;
D. Suprematia si independenta puterii în exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointã de stat;
E. Caracterul social al puterii statale.
1 B+C+D
2 A+B+C+E
3 C+E
Raspuns: 2

90) Critica teoriei clasice a separatiei puterilor are în vedere urmãtoarele aspecte:
A. Inadaptarea teoriei separatiei în regimurile pluraliste;
B. Fantastica sa rezonantã socialã,politicã si moralã;
C. Îmbãtrânirea teoriei separatiei puterilor.
D. Nu mai exprimã realitatea politicã în regimurile reprezentative actuale;
E. Înlãturarea separatiei puterilor în regimurile totalitare.
1 B+C+E
2 A+D+E
3 A+B
Raspuns: 2

91) Asociatiile de state cuprind:
A. Federatia de state;
B. Uniunea personalã;
C. Regiunile autonome;
D. Uniunea realã;
E. Confederatia de state.
1 B+D+E
2 B+C+E
3 A+B+C
Raspuns: 1

92) Unitãtile administrativ-teritoriale din România sunt:
A. Orasul;
B. Judetul;
C. Comuna;
D. Statiunile balneo-climaterice;
E. Satele si comunele.
1 A+B+C
2 B+C
3 A+B+C+D+E
Raspuns: 1

93) Categoria constitutionalã societate poate fi caracterizatã prin :
A. Dreptul constitutional este interesat de cercetarea categoriei societate umanã în sens de ansamblu unitar, complex si sistematic, de relatii între oameni, istoric determinate, conditie si rezultat al activitãtii acestora de creare a bunurilor materiale si valorilor spirituale necesare traiului individual si colectiv;
B. Are în vedere în exclusivitate societatea umanã organizatã în stat;
C. În cadrul democratiilor contemporane societatea politicã si societatea civilã sunt valori fundamentale;
D. Societatea umanã determinã sensurile si scopurile celorlalte categorii(stat,drept politicã,moralã) deoarece în ea si pentru ea s-au creat acestea,pentru binele comun s-au interesul general;
E. Societatea umanã are la bazã o diversitate de indivizi, grupati în clase si categorii sociale.Ea este influentatã de o serie factori, dintre care, cei mai relevanti sunt cei ideologici, economici, istorici,psihologici si de traditie,internationali,etc.
1 A+C+E
2 A+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

94) Institutialismul constitutional al statului:
A. Definirea statului poate fi fãcutã utilizând criteriile politic, economic, social,juridic,etc;
B. Statul a devenit formula juridicã de organizare si de existentã a unei societãti,popor sau natiune;
C. Structurile si functiile statului au evoluat dar în esentã statul a rãmas acelasi,o putere de comandã, sau în societãtile pluraliste si democratice, un instrument de organizare si conducere a societãtii;
D. În sens restrâns, statul este un ansamblu sistematic de organe de stat(autoritãti), el cuprinde parlamente, guverne, si alte autoritãti executive, organe judecãtoresti, armatã, politie, etc;
E. Statul este cea mai importantã institutie politicã, fiind rezultatul conventiilor sociale.
1 A+C+D+E
2 B+D+E
3 B+C+D
Raspuns: 3

95) Care dintre autorii mentionati mai jos au afirmat cã statul poate fi caracterizat ca:"ordine de conduitã a oamenilor; putere de comandã; vointã, distinctã de vointa indivizilor,fiind mai mult decât suma vointelor individuale, ea situându-se deasupra lor; o personificare a dreptului, si o personificare a ordinii juridice; ordine juridicã de constrângere, în care actele de constrângere sunt,în mod tipic,în numãr de douã: pedeapsa si executarea":
1 Alexis de Tocqueville;
2 Leon Duguit;
3 Hans Kelsen;
4 Pierre Pactet;
5 Georges Burdeau.
Raspuns: 2

96) Categoria drept pote fi caracterizatã prin:
A.Strânsa interdependentã cu categoria stat,cu care evolueazã împreunã, se sprijinã reciproc, si se coreleazã obiectiv;
B.Impunerea de cãtre stat a unor norme obligatorii pentru toti si exprimarea puterii de comandã prin formularea unor exigente economice, umane,politice, sociale precum si autolimitarea statului prin drept;
C.Existenta unor reguli de conduitã obligatorii si înainte de aparitia statului sub forma obiceiurilor, cutumelor sau uzantelor;
D.Existenta a douã acceptiuni: dreptul obiectiv si dreptul subiectiv;
E.Identitatea dintre drept si lege.
1 A+B+D
2 B+C+D+E
3 A+C+D+E
Raspuns: 1

97) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc statul si dreptul public dupã cum urmeazã: statul desemneazã o societate omeneascã în care existã o diferentiere politicã între guvernanti si guvernati într-un cuvânt o autoritate politicã. dreptul public reprezintã ansamblul regulilor de drept care se aplicãstatului:
1 Alexis de Tocqville;
2 Leon Duguit;
3 Hans Kelsen;
4 Nicolae Popa;
5 Tudor Drãganu.
Raspuns: 1

98) Care dintre autorii mentionati mai jos stabilesc urmãtoarele definitii: dreptul obiectiv reprezintãtotalitatea normelor juridice ; dreptul subiectiv reprezintã puterea garantatã de lege vointei unei persoane, în temeiul cãreia este în mãsurã, învederea valorificãrii unui interes personal direct, sãdesfãsoare o conduitã determinatã sau sã cearã unui tert îndeplinirea unei actiuni sau abtinrea de la o anumitã activitate:
A.Nicolae Pavel;
B.Ioan Muraru;
C.Gheorghe Uglean;
D.Simina Elena Tãnãsescu;
E.Ion Deleanu.
1 A+B+C+E
2 B+C+D+E
3 B+D

99) Politica categorie constitutionalãare urmãtoarele caracteristici esentiale:
A. Structurile constitutionale moderne nu pot fi explicate si nici concepute în afara sau în legãturã cu politica;
B. Politica este o formã de activitate socialã;
C. Sfera activivitãtii cuprinde relatiile sociale dintre clase, natiuni, si alte grupuri sociale precum si relatiile acestora cu indivizii în lupta pentru putere;
D. Politica este stiinta guvernãrii statelor, modul de a le guverna si cuprinde ansamblul problemelor publice ale guvernãrii;
E. Politica are un continut complex care este determinat de starea socialã a unei tãri.
1 B+C+D
2 A+C+D+E
3 D+E
Raspuns: 1

100) Morala categorie constitutionalã are urmãtoarele caracteristici esentiale:
A.Morala se cristalizeazã în societatea umanãsi exprimã exigentele si valorile acesteia;
B.Morala reprezintã o formã a constiitei sociale care reflectãsi fixeazã în principii si reguli cerintele de comportare privind raporturile dintre indivizi si dintre individ si colectivitate;
C.Morala stãsi trebuie sã stea la baza statului, a dreptului, a guvernãrii si a politicii;
D.Regulile morale sunt veritabile cutume care se confundã cu normele dreptului natural;
E. Se constatã astãzi constitutionalizea unor componente ale moralei care apãrã viata, libertatea si fericirea oamenilor.
1 B+C+D+E
2 A+B+C+E
3 A+D+E
Raspuns: 2

101) Studiul teoriei statului din perspectiva dreptului constitutional are în vedere cel putin urmãtoarele considerente:
A. Explicrea trãsãturilor constitutionale ale statului român;
B. Teoria statului permite o analizã de tip institutional a acestuia;
C. Teoria statului si teoria puterii politice sunt analoge;


D. Analiza elementelor constitutive ale statului si a formei de guvernãmânt;
E. Explicarea legitimitãtii si a functiilor statului precum si organizarea administrativã a teritoriului;
1 B+C+E
2 A+D+E
3 A+B+D
Raspuns: 2

102) Definitia juridicã a conceptului de stat din perspectiva dreptului constitutional presupune analiza urmãtoarelor aspecte:
A. Statul ca subiect de drept;
B. Statul concept politic;
C. Statul ca institutie;
D. Statul ca putere politicã organizatã;
E. Statul c
duca florin
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 30/01/2007 19:54
Reputation point: 0

raspunsurile la constiturional

Postby ramona neculae » 05/03/2007 23:33

1-2, 2-3, 3-2, 4-3, 5-2, 6-1, 7-3, 8-1, 9-1, 10-3, 11-1, 12-1, 13-3, 14-2, 15-2, 16-3, 17-3, 18-2, 19-1, 20-3, 21-2, 22-3, 23-1, 24-1, 25-3, 26-1, 27-2, 28-5, 29-1, 30-3, 31-2, 32-3, 33-4, 34-3, 35-1, 36-3, 37-2, 38-3, 39-3, 40-1, 41-3, 42-2, 43-1, 44-3, 45-3, 46-1, 47-1, 48-2, 49-1, 50-1, 51-2, 52-1, 53-1, 54-1, 55-3, 56-5, 57-3, 58-2, 59-1, 60-2, 61-1, 62-1, 63-2, 64-3, 65-2, 66-1, 67-2, 68-1, 69-1, 70-2, 71-1, 72-2, 73-3, 74-2, 75-1, 76-2, 77-1, 78-1, 79-1, 80-3, 81-2, 82-5, 83-3, 84-2, 85-2, 86-1, 87-3, 88-4, 89-2, 90-2, 91-1, 92-1, 93-1, 94-3, 95-2, 96-3, 97-4, 98-3, 99-3, 100-2, 101-1, 102-1, 103-2, 104-3, 105-2, 106-1, 107-1, 108-3, 109-1, 110-2, 111-3, 112-2, 113-2, 114-2, 115-1, 116-3, 117-2, 118-3, 119-3
as dorii si eu, sa ma anuntati daca am raspuns gresit la vre-o intrebare.
ramona neculae
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 05/03/2007 16:27
Reputation point: 0

Re: Grila drept constitutional An 1 SJA Bv. ID

Postby COCOLETA » 15/03/2007 19:53

ma bucur mult ca a-ti afisat raspunsurile la Constitutional,,,,m-ati ajutat enorma de mult ca nu am avut timp de acest examen!!! Sper sa va pot intoarce ajutorul candva!!!!! :whistle: :rm_daisy: [b][/b]
VA PUP PE TOTI!!!!
User avatar
COCOLETA
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 15/02/2007 18:58
Location: CALARASI
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 8 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico