SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 21/04/2024 10:07 It is currently 21/04/2024 10:07
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM.I - drept civil

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM.I - drept civil

Postby duca florin » 06/02/2007 08:33

1. Dreptul obiectiv civil reprezintã:
e.totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si nepatrimoniale;
2. Dreptul subiectiv civil reprezintã:
b. posibilitatea juridicã a subiectului de drept civil de a avea o anumitã conduitã;

3. Dreptul obiectiv civil se divide în:
e. drept public si drept privat.

4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:
e. principiul proprietatii;

5. Principiile unor institutii de drept civil sunt:
a. principiul consensualismului;

6. Principiul proprietãtii este reglementat în:
a. Constitutie;

7. Izvoarele dreptului civil sunt:
e. actele normative în materie.

8. Izvorul de drept civil în sens material reprezintã:
e. totalitatea conditiilor materiale de existenta sociala care determina aparitia si
continutul actelor normative care urmeaza a se adopta;


9. Izvorul de drept civil în sens formal(juridic)este:
a. totalitatea normelor juridice de drept civil;

10. Constituie izvor de drept în sens formal:
a. obiceiul sau cutuma;

11. Aplicarea legii civile se referã la :
a. aplicarea la persoane;

12. Tempus regit actum înseamnã:
e. aplicarea legii civile in timp.

13. Aplicarea legii civile in spatiu înseamnã:
a. aplicarea legii civile pe teritoriul national;

14. Aplicarea legii civile asupra persoanelor înseamnã:
a. fie aplicarea acesteia la persoanele fizice, fie la persoanele juridice si la persoanele fizice si la persoanele juridice;

15. Legea nr. 31 din 1954 se aplicã:
c. atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice;

16. Interpretarea oficialã a normelor de drept civil se poate realiza de :
d. organe de stat abilitate în acest sens;

17. . Interpretarea autentica se poate realiza de:
a. însusi organul de stat care a emis norma juridica;

18. Interpretarea literala a legii înseamna ca:
a. între continutul literal si continutul real al normei juridice exista o concordanta perfecta;

19. Adagiul „quo dicit de uno negat altero” înseamna ca:
a. ori de câte ori se afirma ceva se presupune ca neaga contrariul;

20. Interpretarea teleologica consta în:
a. determinarea întelesului normei juridice prin descoperirea scopului dorit de legiuitor;

21. Raportul juridic civil este:
a. o relatie sociala reglementata de norma juridica;

22. Raportul juridic civil are un caracter volitional pentru ca :
d. reprezinta atât vointa legiuitorului dar si a partilor; ?

23. Elementele raportului juridic civil sunt:
a. partile , continutul si obiectul;

24. Subiectele raportului juridic civil sunt:
a. persoanele fizice si persoanele juridice;

25. Persoana juridica sine qua non are urmatoarele componente: ?
d. organizare proprie,patrimoniu si scop propriu;


26. Din punct de vedere al capacitatii de exercitiu persoana fizica se împarte în :
c. persoane fizice care au implinit 18 ani; ?

27. Din punct de vedere al titularului dreptului de proprietate persoanele juridice sunt: ?
a. private;

28. Proprietatea comuna se poate prezenta astfel: ?
e. comuna , indiviza , devalmasa;

29. Capacitatea de folosinta înseamna :
c. posibilitatea de a avea drepturi si obligatii;

30. Capacitatea de exercitiu înseamnã:
a. aptitudinea peroanelor de a exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile prin încheierea de acte juridice;

31. Continutul raportului juridic civil se refera la :
c. atât la drepturile cât si la obligatiile civile;

32. Dreptul subiectiv civil înseamnã:
a. posibilitatea juridica a subiectului activ în virtutea careia poate avea o anumita conduita si de a pretinde subiectului pasiv o conduita corelativa constând în a da, a face sau a nu face ceva anume, iar în caz contrar sa ceara interventia fortei de coercitie a unei autoritati publice;

33. Dreptul subiectiv absolut are urmãtoarele carac tere juridice:
a. este opozabil erga omnes

34. Dreptul subiectiv relativ are urmãtoarele caractere juridice:
a. ambele subiecte sunt determinate ab initio;

35. Dreptul de creantã este:
a. patrimonial;

36. Dreptul real este:
a. patrimonial;

37. Drepturile reale accesorii sunt:
e. dreptul de ipotecã,gaj si privilegiile.

38. Obligatiile civile reprezintã:
a. îndatorirea subiectului pasiv de avea o anumitã conduitã constând în a da,a face sau a nu face ceva anume;

39. Îndatorirea de a da înseamnã:
c. atât obligatia de a constitui cât si obligatia de a transmite un drept real;

40. Obligatia de rezultat înseamnã:
a. îndatorirea de obtine un rezultat concret stabilit;

41. Obiectul raportului juridic civil reprezintã:
c. atât actiunea cât si inactiunea acestora;

42. Obiectul derivat al raportului juridic civil se referã la: ?
a. bunuri;

43. Bunurile imobile prin natura lor sunt:
a. fondurile de pãmânt si clãdirile;

44. Bunurile imobile prin obiectul la care se referã sunt:
b. servitutiile;

45.Bunurile imobile prin destinatie sunt: ?
a. animalele de muncã;

46. Bunurile mobile prin natura lor sunt: ?
a. bunurile mobile corporale;

47. Bunurile mobile prin determinarea legii sunt:
a. obligatiile si actiuniie;

48. Bunurile mobile prin anticipatie sunt:
a. recoltele viitoare prinse în rãdãcini care fac obiectul unui contract de vânzare-cumpãrare;

49. Bunurile fungibile sunt acelea care:
c. pot fi înlocuite cu altele în executarea unei obligatii;

50. Bunurile frugifere sunt cele care:
a. produc fructe;

51. Actul juridic civil reprezintã:
a. acordul de vointa al partilor realizata pentru a produce efecte juridice;

52. Dupa scopul urmarit actul juridic civil se împarte în:
a. act juridic cu titlu oneros si cu titlu gratuit,

53. Dupa felul si natura efectelor actele juridice sunt:
a. constitutive, translative si declarative;

54. Dupa importanta sau gravitatea lor actele juridice sunt
b. de conservare, de administrare si de dispozitie;

55. Dupa modul lor de formare actele juridice sunt:
d. consensuale, formale si reale;

56. Dupa momentul producerii efectelor lor actele juridice sunt:
e. inter vivos si mortis causa;

57. Dupa corelatia dintre ele actele juridice sunt:
a. principale si accesorii;

58. Dupa continutul lor actele juridice sunt:
a. patrimoniale si morale;

59. Dupa reglementarea si denumirea lor legala actele juridice sunt:
a. numite si nenumite;

60. Dupa modul lor de executare actele juridice sunt:
e. cu executare uno ictu si cu executare succesiva.

61. Conditiile de validitate ale actului juridic civil sunt:
d. capacitatea de a contracta;

62. Dupa criteriul aspectului la care se refera conditiile acestea se împart în conditii de:
a. fond si forma;

63. Conditiile conventionale sunt acelea care: ?
b. sunt stipulate de lege

64. Au capacitatea de a încheia acte juridice civile:
d. majorii;

65. Consimtamântul este:
a. vointa exteriorizata a unei parti;

66. Conditiile de validitate ale consimtamântului sunt:
a. sa provina de la o persoana cu discernâmant;

67. Intentia de a se obliga din punct de vedere juridic atunci când: ?
R INTREBARE PUSA INCORECT Daca dupa ,,juridic” era ,,lipseste “ raspunsul este a=a fost facuta in joaca

68. Viciile de consimtamânt sunt:
a. eroarea;

69. Viciile de consimtamânt sunt:
e. dolul sau viclenia.

70. Viciile de consimtamânt sunt:
a. violenta fizica si morala;

71. Obiectul actului juridic civil este:
a. însusi obiectul raportului juridic civil;

72. Obiectul actului juridic civil sunt:
e. conduita partilor;

73. Conditiile de valabilitate ale obiectului actului juridic sunt:
e. sa existe;

74. Cauza obiectului juridic civil este: ?
a. obiectul urmarit de parti;

75. Elementele cauzei sunt:
a. scopul imediat si scopul mediat;

76. Scopul imediat al actului juridic civil este:
a. un element abstract obiectiv si invariabil;

77. În contractele sinalagmatice scopul imediat este:
e. contraprestatia celelilalte parti.

78. În actele reale scopul imediat se refera la: ?

79. Scopul imediat al actului juridic civil este:
a. un element concret, subiectiv si variabil;

80. Conditiile cauzei sunt:
a. sa fie licita si morala;

81. Strico sensu prin forma actului juridic civil întelegem:
d. modul de exteriorizare a vointei interne a autorului;

82. Latosensul prin forma actului juridic întelege:
a. conditiile de forma pe care trebuie sa le îndeplineasca un act juridic civil;

83. Principiul consensualismului înseamna ca:
a. simpla manifestare de vointa este necesara si suficienta pentru încheierea valabila
a unui act juridic civil;

84. Contractul de vânzare - cumparare este: ?

85. Dupa consecintele juridice al nerespectarii , forma actului juridic poate fi:
a. forma ceruta ad validitatem si ad probationem;

86. Forma ceruta ad validitatem este: ?
a. elementul esential care consta în îndeplinirea conditiilor de forma ceruta de lege
pentru ca actul juridic sa fie valabil încheiat;?


87. Forma ad validitatem se cere în cazul:
a. donatiei;

88. Caracterul formei cerute ad validitatem este: ?
a. facultativ;

89. Forma ceruta ad probationem reprezinta:
a. conditie impusa de lege sau de parti care consta în întocmirea unui inscris care sa probeze actul juridic civil;

90. Forma autentica ceruta dontiei este:
b. ceruta ad validitatem;

91. Modalitatile actului juridic civil reprezinta: ?
a. acele elemente sau împrejurãri viitoare care sunt stipulate în actul juridic , de care
depinde existenta sau executarea actului;

92. Modalitatile reprezinta: ?
a. exprimarea principiului libertatii contractuale;

93. Modalitatile juridice sunt:
a. termenul , conditia si sarcina;

94. Termenul reprezinta:
a. evenimentul viitor si cert în ceea ce priveste realizarea sa , de care depinde începerea, executarea sau stingerea efectelor actului;

95. Termenul suspensiv este:
b. acel termen care amâna executarea obligatiei pâna la momentul împlinirii lui;

96. Termenul extintiv este acel termen care:
c. amâna stingerea executarii actului;

97. Conditia reprezinta:
a. evenimentul viitor si nesigur ca realizare de care depinde însasi existenta actului juridic civil;

98. Conditia suspensiva este acea conditie de a carei îndeplinire depinde:
c. nasterea actului;


99. Conditia rezolutorie este acea conditie de a carei îndeplinire depinde:
a. desfiintarea actului;

100. Sarcina reprezinta:
a. obligatia impusa gratificatului;

101. Stricto sensu efectelor actului juridic se refera la : ?
a. drepturile partilor;

102. Principiile efectelor actului juridic civil sunt:
a. principiul fortei obligatorii a actului juridic ;

103. Principiile efectelor actului juridic civil sunt :
a. principiul irevocabilitatii actului juridic;

104. Principiile efectelor actului juridic civil sunt:
a. principiul relativitatii actului juridic;

105. Sintagma “actul juridic este legea partilor “ înseamna ca: ?
a. este obligatoriu pentru parti ;

106. Cauzele de restrângere a fortei obligatorii a actelor juridice înseamna:
b. încetarea efectelor unor acte juridice înainte de termen;

107. Prorgarea efectelor actului juridic are loc în urmatoarele cazuri: ?108. Principiul irevocabilitatii actului juridic civil înseamna ca:
a. actul bilateral sau multilateral nu poate înceta prin manifestarea de vointa numai a uneia dintre parti;

109. Constituie exceptie de la principiul irevocabilitatii actului juridic:
a. donatiile între soti;

110. Sunt avânzi cauza:
e. succesorii numerali si cu titlu numeral,succesorii cu titlu particulari si creditorii chirografari;

111. Nulitatea actului juridic civil reprezinta:
a. o sanctiune de drept civil;

112. Nulitatea actului juridic civil intervine atunci când intervine:
d. încalcarea normelor juridice care reglementeaza conditiile de validitate ale actului juridic;

113. Nulitatea are o functie de:
a. garantie;

114. Rezolutiunea este aplicabila în cazul:
a. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu;

115. Rezilierea este aplicabila în cazul:
b. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva;

116. Revocarea este:
a. o sanctiune de drept civil;


117. Caducitatea produce efecte:
a. atât ex tunc cât si ex nunc;


118. Nulitatea absoluta este nulitatea care intervine pentru nerespectarea la încheierea actului juridic a unei norme care ocroteste:
b. interesul general;

119. Nulitatea relativa este nulitatea care intervine pentru nerespectarea la încheierea actului juridic a unei norme care ocroteste:
a. interesul privat;

120. Nulitatea absoluta poate fi invocata de:
a. oricine are interes;

121. Efectele nulitatii reprezinta:
a. consecintele produse de aceasta sanctiune;

122. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
b. neretroactivitatea acestora;

123. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
a. repunerea partilor în situatia avuta înainte de încheierea actului;

124. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
e. anularea actului subsecvent.

125. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului înseamna:
a. producerea efectelor atât ex tunc cât si ex nunc;

126. Posesorul de buna-credinta restituie: ?
e. nu restituie productele;???

127. Restitutio in integrum înseamna:
a. restituirea tuturor prestatiilor;

128. Minorii si interzisii judecatoresti restituie: ?

129. Resolutio jure dantis, resolvitur jus accipientis înseamna:
a. anularea actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal;

130. Art. 1909 din 1.C.Civ. dispune:
a. posesorul de buna-credinta a unui bun mobil devine proprietarul acestuia;

131. Prescriptia extinctiva reprezinta:
a. stingerea dreptului la actiune în sens material daca nu s-a exercitat în termenul definit de lege;

132. Prescriptia extinctiva si are izvorul juridic în:
c. Decretul nr. 167/1958;

133. Functiile prescriptiei extinctive sunt: ?134. Functiile prescriptiei extinctive sunt: ?135. Natura normelor ce reglementeaza prescriptia extinctiva este: ?136. Prescriptia extinctiva este:
a. o sanctiune de drept civil;

137. Prin efectul prescriptiei extinctive întelegem stingerea dreptului la actiune în sens:
b. material;

138. Prin prescriptia achizitiva întelegem: ?
c. dobândirea dreptului de proprietate sau a unui alt drept real de catre posesorul care
a a stapânit un bun imobil mai mult timp;


139. Decaderea reprezinta:
a. o sanctiune de drept civil;

140. Termenul extinctiv este:
a. modalitate a actului juridic civil prin care se amâna stingerea exercitiului dreptului
subiectiv si a obligatiei corelative pâna la îndeplinirea lui;
duca florin
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 30/01/2007 19:54
Reputation point: 0

Advertisement

Re: RASPUNSURI DREP CIVIL ADMIN. PUB. BV ANUL 1

Postby omega » 18/02/2007 21:42

salut. se vede ca ai studiat. cred ca mai sunt unele nelamuriri. de ex. la intrebarea 58 se pune egal intre nepatrimonial si moral? nu am gasit nici in cursul domnului Beleiu nici in cursul domnului Boroi nimic in acest sens. unde ai gasit raspunsul? alte exemple, la intrebarea 26 cat si la 27 am gasit corecte raspunsurile a, b, si c. daca poti sa ma lamuresti ar fi foarte bine. oricum multumim pentru raspunsuri. in mare parte corespund cu ale mele.
User avatar
omega
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 29/01/2007 17:32
Reputation point: 0

răspuns grile drept civil, an I, adm. publică

Postby raac » 19/02/2007 13:51

nu sunt sigură pe următoarele răspunsuri la drept civil, an I, adm publică, mă puteţi ajuta? nu sunt lămurită cum e cu creditele, ajutaţi un începător! :innocent:
3-e; 5-a; 6-e; 10-a; 12-e; 18-a, 19-a; 20-a; 25-d; 27-a; 34-a; 39-c; 40-a; 42-a; 56-e; 62-a; 63-b; 64--d; 67-b; 82-a; 90-b; 92-a; 95-b; 96-c; 98-c; 99-a; 101-a; 105-a; 106-b; 110-e; 113-114-116-a; 115-b; 117-b; 121-a; 122-b; 124-e; 125-a; 127-128-129-a; 133-134-b;136-139-140-a; 137-b; 138-c.
raac
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 15/02/2007 15:47
Reputation point: 0

r[spuns grile drept civil, an I, adm.

Postby raac » 19/02/2007 14:09

răspunsurile sunt verificate de mine, mă puteţi contrazice dacă nu am dreptate.
1-e; 2-b, 4-e, 7-8-e; 9-10-11-a; 13-14-a; 15-c; 16-d; 17-21-23-24-a; 22-d; 25-d; 26-29-31-c; 28-e; 30-32-33-35-36-a; 37-e; 38-42-43-a; 41-c; 44-45 b; 46-47-48-a; 49-c; 50-a; 51-52-53-a; 54-b; 55-d; 56-e; 57-58-59-a; 60-61-e; 62-a;65-66-a; 67-b; 68-a; 69-e; 70-71-74-a; 72-73-e; 75-76-79-80-a; 77-e; 78-c; 81-d; 82-83-85-86-a; 84-d; 87-89-91-92-93-a; 88-90-95-b; 96-98-c; 100-102-103-104-105-a; 106-b; 107-108-109-a; 110-e; 11-a; 112-d; 118-b; 119-120-123-a; 131-a; 132-134-b; scuză dezordinea, sunt la serviciu şi nu am timp, aştept răspuns :weep:
raac
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 15/02/2007 15:47
Reputation point: 0

Postby mishu » 19/02/2007 14:25

nu mai deschide mai multa topicuri cu acelasi subiect ,unul e de ajuns.
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1
User avatar
mishu
Administrator
Administrator
 
Posts: 514
Joined: 19/01/2007 20:00
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

DREPT CIVIL PARTE GENERALA ADM.PUBLICA ANUL I BRASOV

Postby minu » 22/02/2007 16:23

1 - e ; 2-b ; 3-e ; 4-e ; 5-a ; 6 - e ; 7-e ; 8-e ; 9-a ; 10-a ; 11-a ; 12-e ; 13-a ; 14-a ; 15-c ; 16-d ; 17-a ; 18-a ; 19-a ; 20-a ; 21-a ; 22-d ; 23-a ; 24-a ; 25-d ; 26-d ; 27-d ; 28-e ; 29-c ; 30-a ; 31-c.

Continuarea miine , sunt la serv si mi s-a terminat programul .Daca am greseli corectati-ma. :weep:
minu
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 19/02/2007 16:38
Reputation point: 0

Re: răspuns grile drept civil, an I, adm. publică

Postby lancerego » 22/02/2007 16:29

raac wrote:
nu sunt sigură pe următoarele răspunsuri la drept civil, an I, adm publică, mă puteţi ajuta? nu sunt lămurită cum e cu creditele, ajutaţi un începător! :innocent:
3-e; 5-a; 6-e; 10-a; 12-e; 18-a, 19-a; 20-a; 25-d; 27-a; 34-a; 39-c; 40-a; 42-a; 56-e; 62-a; 63-b; 64--d; 67-b; 82-a; 90-b; 92-a; 95-b; 96-c; 98-c; 99-a; 101-a; 105-a; 106-b; 110-e; 113-114-116-a; 115-b; 117-b; 121-a; 122-b; 124-e; 125-a; 127-128-129-a; 133-134-b;136-139-140-a; 137-b; 138-c.
Image Informatica ID
"Un om destept nu comite greseli minore"(Goethe)
User avatar
lancerego
Fondator
Fondator
 
Posts: 120
Joined: 17/01/2007 11:38
Location: Buzau
Reputation point: 0

Drept civil, partea generala

Postby capostol » 23/02/2007 20:30

1-e,2-b,c,d,e,3-e,4-e,5-b,c,d,e,6-a,7-e,8-b,c,d,9-b,10-a,b,c,
11-a,12-e,13-a,14-a,15-c,16-d,17-a,18-a,19-a,20-a,21-a,22-d,23-a,24-a,25-d,26-b,c,27-a,b,c,28-e,29-c,30-a,31-c,32-a,33-a,34-b,c,35-a,36-a,37-e,38-a,39-d,40-a,41-c,42-a,43-a,44-b,45-a,46-a,47-a,48-a,49-c,50-a,51-a,52-a,53-a,54-b,55-a,56-e,57-a,58-a,59-a,60-e,61-e,62-a,63-a,64-d,65-a,66-a,67-d,68-a,69-e,70-a,71-a,72-e,73-e,74-a,75-a,76-a,77-e,78-c,79-b,80-a,81-a,82-a,83-a,84-d,85-a,86-a,87-a,88-b,89-a,90-b,91-a,92-a,93-a,94-a,95-b,96-a,97-a,98-c,99-a,100-a,101-d,102-a,103-a,104-a,105-a,106-b,107-e,108-a,109-a,110-c,111-a,112-d,113-a,114-a,115-a,116-a,117-d,118-b,119-a,120-a,121-e,122-e,123-a,124-e,125-a,126-e,127-a,128-a,129-a,130-c,131-a,132-c,133-a,134-b,135-a,136-a,137-b,138-a,139-a,140-d.

PS. Sunt ultimele rapsunsuri pe care le mai postez, daca nimeni nu le verifica si nu posteaza un Reply.
User avatar
capostol
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 29/01/2007 18:53
Location: Focsani
Reputation point: 0

replay

Postby leroivteo » 23/02/2007 22:34

nu te supara ca nu e bine tu esti sprijinul NOSTRU iti multumim |-)
leroivteo
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 25/01/2007 21:57
Location: buzau
Reputation point: 0

drept civil

Postby 17nairda » 01/03/2007 22:09

invatam sau ce facem? ok, eu zic ca la 3("Dreptul obictiv civil se divide in...") raspunsul este b ..... toti o tin mortish cu punctul e (dreptul civil face parte din dr.privat)
17nairda
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 01/03/2007 21:44
Reputation point: 0

Postby leroivteo » 02/03/2007 22:31

la fiecare intrebare trebe sa fie cite un singur raspuns nu-i asa?
leroivteo
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 25/01/2007 21:57
Location: buzau
Reputation point: 0

SEM.I - civil

Postby ramona neculae » 12/03/2007 11:59

1-e, 2-b, 3-e, 4-e, 5-a, 6-e, 7-e, 8-e, 9-a, 10-a, 11-a, 12-e, 13-a, 14-a, 15-c, 16-d, 17-a, 18-a, 19-a, 20-a, 21-a, 22-d, 23-a, 24-a, 25-d, 26-c, 27-a, 28-?, 29-c, 30-a, 31-c, 32-a, 33-a, 34-a, 35-a, 36-a, 37-e, 38-a, 39-c, 40-a, 41-c, 42-a, 43-a, 44-b, 45-a, 46-a, 47-a, 48-a, 49-c, 50-a, 51-a, 52-a, 53-a, 54-b, 55-d, 56-e, 57-a, 58-a, 59-a, 60-e, 61-e, 62-a, 63-b, 64-d, 65-a, 66-a, 67-b, 68-a, 69-e, 70-a, 71-a, 72-e, 73-e, 74-a, 75-a, 76-a, 77-e, 78-c, 79-a, 80-a, 81-d, 82-a, 83-a, 84-d, 85-a, 86-a, 87-a, 88-b, 89-a, 90-b, 91-a, 92-a, 93-a, 94-a, 95-b, 96-c, 97-a, 98-c, 99-a, 100-a, 101-a, 102-a, 103-a, 104-a, 105-a, 106-b, 407-a, 108-a, 109-a, 110-e, 111-a, 112-d, 113-a, 114-a, 115-b, 116-a, 117-aSAUb, 118-b, 119-a, 120-a, 121-a,
122-b, 123-a, 124-e, 125-a, 126-e, 127-a, 128-a, 129-a, 130-a, 131-a, 132-c, 133-a, 134-b, 135-a, 136a, 137-b, 138-c, 139-a, 140-a
VA ROG SA MA CONTRAZICETI
ramona neculae
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 05/03/2007 16:27
Reputation point: 0

CIVIL

Postby ramona neculae » 13/03/2007 16:24

rog pe cineva care a dat examenul la civil, sa se uite si la raspunsurile mele. sau cineva care a aflat raspunsurile din carti. va rog am examen sambata si nu sunt sigura de cateva raspunsuri : 1, 2, 3, 7, 8, 8, 10, 26, 27, 28, 34, 41, 53, 58, 63, 64, 67, 84, 88, 90, 91, 92, 101, 105, 108, 110, 112, 113, 119, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 136, 138, 139, 140
VA ROG SA MA AJUTATI :'-(
ramona neculae
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 05/03/2007 16:27
Reputation point: 0

Postby mishu » 13/03/2007 19:04

Tb sa postezi tot acolo , nu era nevoie de un subiect nou .
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1
User avatar
mishu
Administrator
Administrator
 
Posts: 514
Joined: 19/01/2007 20:00
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby ramona neculae » 15/03/2007 18:52

dar chiar nimeni nu vrea sa-si dea cu parerea?????????????
ramona neculae
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 05/03/2007 16:27
Reputation point: 0

aceste rasp le am de pe un alt site

Postby pepe » 17/03/2007 08:02

1. Dreptul obiectiv civil reprezintã:
e.totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si nepatrimoniale;
2. Dreptul subiectiv civil reprezintã:
b. posibilitatea juridicã a subiectului de drept civil de a avea o anumitã conduitã;

3. Dreptul obiectiv civil se divide în:
e. drept public si drept privat.

4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:
e. principiul proprietatii;

5. Principiile unor institutii de drept civil sunt:
a. principiul consensualismului;

6. Principiul proprietãtii este reglementat în:
a. Constitutie;

7. Izvoarele dreptului civil sunt:
e. actele normative în materie.

8. Izvorul de drept civil în sens . reprezintã:
e. totalitatea conditiilor materiale de existenta sociala care determina aparitia si
continutul actelor normative care urmeaza a se adopta;


9. Izvorul de drept civil în sens formal(juridic)este:
a. totalitatea normelor juridice de drept civil;

10. Constituie izvor de drept în sens formal:
a. obiceiul sau cutuma;

11. Aplicarea legii civile se referã la :
a. aplicarea la persoane;

12. Tempus regit actum înseamnã:
e. aplicarea legii civile in timp.

13. Aplicarea legii civile in spatiu înseamnã:
a. aplicarea legii civile pe teritoriul national;

14. Aplicarea legii civile asupra persoanelor înseamnã:
a. fie aplicarea acesteia la persoanele fizice, fie la persoanele juridice si la persoanele fizice si la persoanele juridice;

15. Legea nr. 31 din 1954 se aplicã:
c. atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice;

16. Interpretarea oficialã a normelor de drept civil se poate realiza de :
d. organe de stat abilitate în acest sens;

17. . Interpretarea autentica se poate realiza de:
a. însusi organul de stat care a emis norma juridica;

18. Interpretarea literala a legii înseamna ca:
a. între continutul literal si continutul real al normei juridice exista o concordanta perfecta;

19. Adagiul „quo dicit de uno negat altero” înseamna ca:
a. ori de câte ori se afirma ceva se presupune ca neaga contrariul;

20. Interpretarea teleologica consta în:
a. determinarea întelesului normei juridice prin descoperirea scopului dorit de legiuitor;

21. Raportul juridic civil este:
a. o relatie sociala reglementata de norma juridica;

22. Raportul juridic civil are un caracter volitional pentru ca :
d. reprezinta atât vointa legiuitorului dar si a partilor; ?

23. Elementele raportului juridic civil sunt:
a. partile , continutul si obiectul;

24. Subiectele raportului juridic civil sunt:
a. persoanele fizice si persoanele juridice;

25. Persoana juridica sine qua non are urmatoarele componente: ?
d. organizare proprie,patrimoniu si scop propriu;


26. Din punct de vedere al capacitatii de exercitiu persoana fizica se împarte în :
c. persoane fizice care au implinit 18 ani; ?

27. Din punct de vedere al titularului dreptului de proprietate persoanele juridice sunt: ?
a. private;

28. Proprietatea comuna se poate prezenta astfel: ?
e. comuna , indiviza , devalmasa;

29. Capacitatea de folosinta înseamna :
c. posibilitatea de a avea drepturi si obligatii;

30. Capacitatea de exercitiu înseamnã:
a. aptitudinea peroanelor de a exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile prin încheierea de acte juridice;

31. Continutul raportului juridic civil se refera la :
c. atât la drepturile cât si la obligatiile civile;

32. Dreptul subiectiv civil înseamnã:
a. posibilitatea juridica a subiectului activ în virtutea careia poate avea o anumita conduita si de a pretinde subiectului pasiv o conduita corelativa constând în a da, a face sau a nu face ceva anume, iar în caz contrar sa ceara interventia fortei de coercitie a unei autoritati publice;

33. Dreptul subiectiv absolut are urmãtoarele carac tere juridice:
a. este opozabil erga omnes

34. Dreptul subiectiv relativ are urmãtoarele caractere juridice:
a. ambele subiecte sunt determinate ab initio;

35. Dreptul de creantã este:
a. patrimonial;

36. Dreptul real este:
a. patrimonial;

37. Drepturile reale accesorii sunt:
e. dreptul de ipotecã,gaj si privilegiile.

38. Obligatiile civile reprezintã:
a. îndatorirea subiectului pasiv de avea o anumitã conduitã constând în a da,a face sau a nu face ceva anume;

39. Îndatorirea de a da înseamnã:
c. atât obligatia de a constitui cât si obligatia de a transmite un drept real;

40. Obligatia de rezultat înseamnã:
a. îndatorirea de obtine un rezultat concret stabilit;

41. Obiectul raportului juridic civil reprezintã:
c. atât actiunea cât si inactiunea acestora;

42. Obiectul derivat al raportului juridic civil se referã la: ?
a. bunuri;

43. Bunurile imobile prin natura lor sunt:
a. fondurile de pãmânt si clãdirile;

44. Bunurile imobile prin obiectul la care se referã sunt:
b. servitutiile;

45.Bunurile imobile prin destinatie sunt: ?
a. animalele de muncã;

46. Bunurile mobile prin natura lor sunt: ?
a. bunurile mobile corporale;

47. Bunurile mobile prin determinarea legii sunt:
a. obligatiile si actiuniie;

48. Bunurile mobile prin anticipatie sunt:
a. recoltele viitoare prinse în rãdãcini care fac obiectul unui contract de vânzare-cumpãrare;

49. Bunurile fungibile sunt acelea care:
c. pot fi înlocuite cu altele în executarea unei obligatii;

50. Bunurile frugifere sunt cele care:
a. produc fructe;

51. Actul juridic civil reprezintã:
a. acordul de vointa al partilor realizata pentru a produce efecte juridice;

52. Dupa scopul urmarit actul juridic civil se împarte în:
a. act juridic cu titlu oneros si cu titlu gratuit,

53. Dupa felul si natura efectelor actele juridice sunt:
a. constitutive, translative si declarative;

54. Dupa importanta sau gravitatea lor actele juridice sunt
b. de conservare, de administrare si de dispozitie;

55. Dupa modul lor de formare actele juridice sunt:
d. consensuale, formale si reale;

56. Dupa momentul producerii efectelor lor actele juridice sunt:
e. inter vivos si mortis causa;

57. Dupa corelatia dintre ele actele juridice sunt:
a. principale si accesorii;

58. Dupa continutul lor actele juridice sunt:
a. patrimoniale si morale;

59. Dupa reglementarea si denumirea lor legala actele juridice sunt:
a. numite si nenumite;

60. Dupa modul lor de executare actele juridice sunt:
e. cu executare uno ictu si cu executare succesiva.

61. Conditiile de validitate ale actului juridic civil sunt:
d. capacitatea de a contracta;

62. Dupa criteriul aspectului la care se refera conditiile acestea se împart în conditii de:
a. fond si forma;

63. Conditiile conventionale sunt acelea care: ?
b. sunt stipulate de lege

64. Au capacitatea de a încheia acte juridice civile:
d. majorii;

65. Consimtamântul este:
a. vointa exteriorizata a unei parti;

66. Conditiile de validitate ale consimtamântului sunt:
a. sa provina de la o persoana cu discernâmant;

67. Intentia de a se obliga din punct de vedere juridic atunci când: ?
R INTREBARE PUSA INCORECT Daca dupa ,,juridic” era ,,lipseste “ raspunsul este a=a fost facuta in joaca

68. Viciile de consimtamânt sunt:
a. eroarea;

69. Viciile de consimtamânt sunt:
e. dolul sau viclenia.

70. Viciile de consimtamânt sunt:
a. violenta fizica si morala;

71. Obiectul actului juridic civil este:
a. însusi obiectul raportului juridic civil;

72. Obiectul actului juridic civil sunt:
e. conduita partilor;

73. Conditiile de valabilitate ale obiectului actului juridic sunt:
e. sa existe;

74. Cauza obiectului juridic civil este: ?
a. obiectul urmarit de parti;

75. Elementele cauzei sunt:
a. scopul imediat si scopul mediat;

76. Scopul imediat al actului juridic civil este:
a. un element abstract obiectiv si invariabil;

77. În contractele sinalagmatice scopul imediat este:
e. contraprestatia celelilalte parti.

78. În actele reale scopul imediat se refera la: ?

79. Scopul imediat al actului juridic civil este:
a. un element concret, subiectiv si variabil;

80. Conditiile cauzei sunt:
a. sa fie licita si morala;

81. Strico sensu prin forma actului juridic civil întelegem:
d. modul de exteriorizare a vointei interne a autorului;

82. Latosensul prin forma actului juridic întelege:
a. conditiile de forma pe care trebuie sa le îndeplineasca un act juridic civil;

83. Principiul consensualismului înseamna ca:
a. simpla manifestare de vointa este necesara si suficienta pentru încheierea valabila
a unui act juridic civil;

84. Contractul de vânzare - cumparare este: ?

85. Dupa consecintele juridice al nerespectarii , forma actului juridic poate fi:
a. forma ceruta ad validitatem si ad probationem;

86. Forma ceruta ad validitatem este: ?
a. elementul esential care consta în îndeplinirea conditiilor de forma ceruta de lege
pentru ca actul juridic sa fie valabil încheiat;?


87. Forma ad validitatem se cere în cazul:
a. donatiei;

88. Caracterul formei cerute ad validitatem este: ?
a. facultativ;

89. Forma ceruta ad probationem reprezinta:
a. conditie impusa de lege sau de parti care consta în întocmirea unui inscris care sa probeze actul juridic civil;

90. Forma autentica ceruta dontiei este:
b. ceruta ad validitatem;

91. Modalitatile actului juridic civil reprezinta: ?
a. acele elemente sau împrejurãri viitoare care sunt stipulate în actul juridic , de care
depinde existenta sau executarea actului;

92. Modalitatile reprezinta: ?
a. exprimarea principiului libertatii contractuale;

93. Modalitatile juridice sunt:
a. termenul , conditia si sarcina;

94. Termenul reprezinta:
a. evenimentul viitor si cert în ceea ce priveste realizarea sa , de care depinde începerea, executarea sau stingerea efectelor actului;

95. Termenul suspensiv este:
b. acel termen care amâna executarea obligatiei pâna la momentul împlinirii lui;

96. Termenul extintiv este acel termen care:
c. amâna stingerea executarii actului;

97. Conditia reprezinta:
a. evenimentul viitor si nesigur ca realizare de care depinde însasi existenta actului juridic civil;

98. Conditia suspensiva este acea conditie de a carei îndeplinire depinde:
c. nasterea actului;


99. Conditia rezolutorie este acea conditie de a carei îndeplinire depinde:
a. desfiintarea actului;

100. Sarcina reprezinta:
a. obligatia impusa gratificatului;

101. Stricto sensu efectelor actului juridic se refera la : ?
a. drepturile partilor;

102. Principiile efectelor actului juridic civil sunt:
a. principiul fortei obligatorii a actului juridic ;

103. Principiile efectelor actului juridic civil sunt :
a. principiul irevocabilitatii actului juridic;

104. Principiile efectelor actului juridic civil sunt:
a. principiul relativitatii actului juridic;

105. Sintagma “actul juridic este legea partilor “ înseamna ca: ?
a. este obligatoriu pentru parti ;

106. Cauzele de restrângere a fortei obligatorii a actelor juridice înseamna:
b. încetarea efectelor unor acte juridice înainte de termen;

107. Prorgarea efectelor actului juridic are loc în urmatoarele cazuri: ?108. Principiul irevocabilitatii actului juridic civil înseamna ca:
a. actul bilateral sau multilateral nu poate înceta prin manifestarea de vointa numai a uneia dintre parti;

109. Constituie exceptie de la principiul irevocabilitatii actului juridic:
a. donatiile între soti;

110. Sunt avânzi cauza:
e. succesorii numerali si cu titlu numeral,succesorii cu titlu particulari si creditorii chirografari;

111. Nulitatea actului juridic civil reprezinta:
a. o sanctiune de drept civil;

112. Nulitatea actului juridic civil intervine atunci când intervine:
d. încalcarea normelor juridice care reglementeaza conditiile de validitate ale actului juridic;

113. Nulitatea are o functie de:
a. garantie;

114. Rezolutiunea este aplicabila în cazul:
a. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu;

115. Rezilierea este aplicabila în cazul:
b. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva;

116. Revocarea este:
a. o sanctiune de drept civil;


117. Caducitatea produce efecte:
a. atât ex tunc cât si ex nunc;


118. Nulitatea absoluta este nulitatea care intervine pentru nerespectarea la încheierea actului juridic a unei norme care ocroteste:
b. interesul general;

119. Nulitatea relativa este nulitatea care intervine pentru nerespectarea la încheierea actului juridic a unei norme care ocroteste:
a. interesul privat;

120. Nulitatea absoluta poate fi invocata de:
a. oricine are interes;

121. Efectele nulitatii reprezinta:
a. consecintele produse de aceasta sanctiune;

122. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
b. neretroactivitatea acestora;

123. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
a. repunerea partilor în situatia avuta înainte de încheierea actului;

124. Principalele efecte ale nulitatii sunt:
e. anularea actului subsecvent.

125. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului înseamna:
a. producerea efectelor atât ex tunc cât si ex nunc;

126. Posesorul de buna-credinta restituie: ?
e. nu restituie productele;???

127. Restitutio in integrum înseamna:
a. restituirea tuturor prestatiilor;

128. Minorii si interzisii judecatoresti restituie: ?

129. Resolutio jure dantis, resolvitur jus accipientis înseamna:
a. anularea actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal;

130. Art. 1909 din 1.C.Civ. dispune:
a. posesorul de buna-credinta a unui bun mobil devine proprietarul acestuia;

131. Prescriptia extinctiva reprezinta:
a. stingerea dreptului la actiune în sens . daca nu s-a exercitat în termenul definit de lege;

132. Prescriptia extinctiva si are izvorul juridic în:
c. Decretul nr. 167/1958;

133. Functiile prescriptiei extinctive sunt: ?134. Functiile prescriptiei extinctive sunt: ?135. Natura normelor ce reglementeaza prescriptia extinctiva este: ?136. Prescriptia extinctiva este:
a. o sanctiune de drept civil;

137. Prin efectul prescriptiei extinctive întelegem stingerea dreptului la actiune în sens:
b. .;

138. Prin prescriptia achizitiva întelegem: ?
c. dobândirea dreptului de proprietate sau a unui alt drept real de catre posesorul care
a a stapânit un bun imobil mai mult timp;


139. Decaderea reprezinta:
a. o sanctiune de drept civil;

140. Termenul extinctiv este:
a. modalitate a actului juridic civil prin care se amâna stingerea exercitiului dreptului
subiectiv si a obligatiei corelative pâna la îndeplinirea lui;
pepe
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 17/03/2007 07:54
Reputation point: 0

Postby pepe » 17/03/2007 08:04

1-e,2-b,c,d,e,3-e,4-e,5-b,c,d,e,6-a,7-e,8-b,c,d,9-b,10-a,b,c,
11-a,12-e,13-a,14-a,15-c,16-d,17-a,18-a,19-a,20-a,21-a,22-d,23-a,24-a,25-d,
26-b,c,27-a,b,c,28-e,29-c,30-a,31-c,32-a,33-a,34-b,c,35-a,36-a,37-e,38-a,39-d,
40-a,41-c,42-a,43-a,44-b,45-a,46-a,47-a,48-a,49-c,50-a,51-a,52-a,53-a,54-b,
55-a,56-e,57-a,58-a,59-a,60-e,61-e,62-a,63-a,64-d,65-a,66-a,67-d,68-a,69-e,
70-a,71-a,72-e,73-e,74-a,75-a,76-a,77-e,78-c,79-b,80-a,81-a,82-a,83-a,84-d,
85-a,86-a,87-a,88-b,89-a,90-b,91-a,92-a,93-a,94-a,95-b,96-a,97-a,98-c,99-a,
100-a,101-d,102-a,103-a,104-a,105-a,106-b,107-e,108-a,109-a,110-c,111-a,
112-d,113-a,114-a,115-a,116-a,117-d,118-b,119-a,120-a,121-e,122-e,123-a,
124-e,125-a,126-e,127-a,128-a,129-a,130-c,131-a,132-c,133-a,134-b,135-a,
136-a,137-b,138-a,139-a,140-d.

aceste raspunsuri le-am gasit eu, daca gasiti diferente va rog frumos...anuntati-ma!

post edited by kronosro
Prost editat. Nu mai depasi fereastra de editare atunci cind postezi!
pepe
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 17/03/2007 07:54
Reputation point: 0

Postby pepe » 17/03/2007 08:06

ok ! pe viitor asa am asa fac
pepe
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 17/03/2007 07:54
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 2 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico